สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
ผอ.กกพ.สนผ.สป.

thainiyom

ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560

การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว2560-2561

ปยป.มท.

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


       

ความเป็นมาของการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน� 

  เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๔ เสาหลักเศรษฐกิจที่สำคัญ โดย ๓ เสาหลักเศรษฐกิจได้แก่ การส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อยู่ในภาวะชะลอตัว คงเหลือแต่การใช้จ่ายภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นกลไกของวงล้อทางเศรษฐกิจให้สามารถหมุนต่อไปได้ นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในด้านลบ คือราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อรายได้และกำลังซื้อของประชาชน และเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
  รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน โดยการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรมีรายได้ มีการจับจ่ายใช้สอย และมีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายของรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติในท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย
  ๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
  ๒. การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  ๓. โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ๔. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔

ภาพกิจกรรม
  
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*