สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
ผอ.กกพ.สนผ.สป.

thainiyom

ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560

การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว2560-2561

ปยป.มท.

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
 เรื่อง ป.ย.ป. มท.

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 13 ก.ค 2560

     

หนังสือเวียน/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ป.ย.ป

1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 870/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ลว 30 พ.ค. 60 "ดาวน์โหลด"
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ลว 4 ก.ค. 60 "ดาวน์โหลด"
3. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ข้อมูล พ.ค. 59 "ดาวน์โหลด"
4. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 ลว 21 ก.ค. 60 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
ดาวน์โหลด"
5. สรุปผลการสัมมนามหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "ดาวน์โหลด"
6. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/ว5205 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 "ดาวน์โหลด"
7. รายชื่อผู้แทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการประสานงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ป.ย.ป. คณะกรรมการกลั่นกรอง หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท. "ดาวน์โหลด"


กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ย.ป

1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ลว 17 ม.ค. 60 "ดาวน์โหลด"
2. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างปรองดอง ลว 2 ก.พ. 60 "ดาวน์โหลด"
3. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 ลว 3 เม.ย. 60 "ดาวน์โหลด"
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 "ดาวน์โหลด"
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 ลว 19 เม.ย. 60 "ดาวน์โหลด"
6. พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 "ดาวน์โหลด"
7. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 "ดาวน์โหลด"
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (จำนวน 11 คณะ) ลว 15 ส.ค. 60 "ดาวน์โหลด"
9. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลว 29 ส.ค. 60 "ดาวน์โหลด"
10. ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ลว 28 ก.ย. 60 "ดาวน์โหลด"

กลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป. (โทร. 022218095 สป. 50034, 50035)


เสนอโดย

ภาพกิจกรรม
  
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*