สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
ผอ.กกพ.สนผ.สป.

thainiyom

ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560

การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว2560-2561

ปยป.มท.

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    24 พ.ค 2561  การตรวจสอบสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี    โดย 50034
    17 พ.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว 16 พ.ค.61 เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน    โดย 50034
    17 พ.ค 2561  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS    โดย 50034
    15 พ.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS วันที่ 15 พ.ค. 2561    โดย 50034
    10 พ.ค 2561  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของกรมธนารักษ์    โดย 50034
    10 พ.ค 2561  ขอเชิญประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS    โดย 50034
    9 พ.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2512 ลว 9 พ.ย. 61 การสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสับประรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561    โดย 50034
    9 พ.ค 2561  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561    โดย 50034
    4 พ.ค 2561  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    27 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว226 ลว 27 เม.ย. 61 เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    19 เม.ย 2561  มท 0211.1/ว2061 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเเนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของเเต่ละพื้นที่ (area-based appoach)    โดย 50034-5
    11 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1965 ลว 11 เม.ย. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่    โดย 50034
    10 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว195 ลว 5 เม.ย. 61 เรื่อง การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3    โดย 50034
    10 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1903 ลว 9 เม.ย. 61 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งนืน    โดย 50034
    9 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1845 ลว 4 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4    โดย 50034
    4 เม.ย 2561  คู่มือนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอม    โดย 50034
    3 เม.ย 2561  เอกสารประกอบการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย
    3 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1699 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1800 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลVCS    โดย 50034
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1763 ลว 30 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญบัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    28 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    21 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 20 มี.ค. 61 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    15 มี.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการคลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6    โดย
    13 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1394 ลว 13 มี.ค. 61 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS    โดย 50034
    8 มี.ค 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด    โดย 50034-5
    7 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว 7 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034,35
    2 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 2011.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034,35
    28 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1162 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    28 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1053 ลว 23 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc    โดย 50034,35
    27 ก.พ 2561  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3    โดย 50034
    26 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61    โดย 50034
    23 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ VCS หนังสือ ที่ มท 0211.1/ว1034,ว1035,ว1036,ว1037 ลว 23 ก.พ. 61    โดย 50034
    23 ก.พ 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1025 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ถาม-ตอบเเนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034-5
    20 ก.พ 2561  เอกสารประกอบการประชุม VCS 19 กพ 61 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กกพ 50034
    16 ก.พ 2561  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว0904 ลว 16 ก.พ. 61    โดย 50034
    15 ก.พ 2561  การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กกพ. สนผ. สป.
    15 ก.พ 2561  วีดีทัศน์ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561    โดย กกพ. สนผ. สป.
    13 ก.พ 2561  เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    13 ก.พ 2561  ระเบียบวาระการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    7 ก.พ 2561  เอกสารประกอบวาระการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    โดย 50034
    2 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614 ลว 1 ก.พ. 61 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่    โดย 50034
    1 ก.พ 2561  มท.0211.1/ว50 ว51 ว52    โดย 50034
    26 ม.ค 2561  เรื่อง แนวทางก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    18 ม.ค 2561  เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ลว 17 ม.ค. 61    โดย
    18 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว14204 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    โดย 50035
    17 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0281 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน    โดย 50035
    8 ม.ค 2561  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2    โดย 50035
    4 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0023 ลว 4 ม.ค. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตร    โดย กกพ.สนผ.สป.
    29 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 ลว 29 ธ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว    โดย 50035
    13 ธ.ค. 2560  เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 ลว 13 ธ.ค. 60    โดย 50035
    6 ธ.ค. 2560  รายงานสถานการณ์สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดย 50034-5
    4 ธ.ค. 2560  เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 ลว 4 ธันวาคม 2560    โดย 50035
    27 พ.ย 2560  เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    21 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 ลว 21 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)    โดย 50035
    13 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ    โดย 50035
    9 พ.ย 2560  เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    9 พ.ย 2560  ขั้นตอนการลงทะเบียนผู็ประกอบการ เรื่องโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    8 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 ลว 3 พ.ย. 60 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    6 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด    โดย 50035
    30 ต.ค 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6145 ลว 30 ต.ค. 60    โดย 50035
    27 ต.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6110 ลว 27 ต.ค. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61    โดย 50035
    25 ต.ค 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6043 ลว 24 ต.ค 60    โดย 50035
    24 ต.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6040 ลว 24 ต.ค. 60    โดย 50035
    26 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5652 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560    โดย 50035
    21 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 ลว 21 ก.ย. 60 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach)    โดย 50035
    20 ก.ย 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5316 ลว 20 ก.ย. 60    โดย 50035
    19 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 ลว 19 ก.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค    โดย 50034-5
    15 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5205 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560    โดย 50035
    12 ก.ย 2560  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564)    โดย 50034-5
    12 ก.ย 2560  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร    โดย 50035
    7 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5044 ลว 7 ก.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสังคมสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560    โดย 50034,50035
    10 ส.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 ลว 10 ส.ค. 60 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล    โดย 50035
    8 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.1/ว4403 ลว 8 ส.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน    โดย 50034-5
    24 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 ลว 21 ก.ค. 60 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560    โดย 50035
    20 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว4038 ลว 20 ก.ค. 2560 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร    โดย 50034-5
    18 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (มท 0211.1/ว3974 ลว 17 ก.ค. 2560)    โดย 50034-5
    6 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย    โดย 50034
    6 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ลว 4 ก.ค. 60    โดย 50035
    4 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 ลว 3 ก.ค. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61    โดย 50035
    3 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3672 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2560    โดย 50035
    30 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    โดย 50035
    23 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 22 มิ.ย. 60 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีค    โดย 50034
    21 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    13 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 13 มิ.ย. 2560 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว    โดย 50035
    9 มิ.ย 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3187 ลว 9 มิ.ย. 60    โดย 50035
    26 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.1/ว2883 ลว 26 พ.ค. 60 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา    โดย 50035
    18 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 ลว 18 พ.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560    โดย 50035
    15 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน    โดย 50035
    11 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 ลว 11 พ.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว    โดย 50035
    8 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 ลว 8 พ.ค. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด    โดย 50035
    4 พ.ค 2560  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย 50035
    3 พ.ค 2560  ที่ มท0211.1/2282 ลว 28 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ (area-based) และสร้างการรับรู้ (perception) ที่ถูกต้องเพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย กกพ.สนผ.สป.
    28 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด    โดย 50035
    26 เม.ย 2560  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1    โดย 50035
    19 เม.ย 2560  ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร    โดย 50035
    18 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034 ลว 18 เม.ษ. 60 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    โดย 50035
    18 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 ลว 7 เม.ษ. 60 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560    โดย 50035
    12 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่มท0211.1/ว1985 ลว.12 เม.ย 60 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61    โดย 50035
    28 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ    โดย กกพ. 50034
    21 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 ลว 21 มี.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย กกพ. 50034
    13 มี.ค 2560  'ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด' ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 ลว 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ    โดย กกพ. 50034
    13 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง    โดย 50035
    3 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค    โดย 50035
    9 ม.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0064 ขอให้เร่งรัดรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินฯ    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    20 ธ.ค. 2559  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)    โดย กลุ่มงานกิจการพิเศษ
    20 ธ.ค. 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7310 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    20 ธ.ค. 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7309 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน    โดย 50034
    26 พ.ย 2559  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 เรื่อง สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว    โดย 50034
    22 พ.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ วันที่ 22 พ.ย. 59    โดย กกพ.สนผ.สป.
    22 พ.ย 2559  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย 50034
    8 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60    โดย 50034
    18 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย 50034
    13 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5894 ลว 13 ต.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    7 ต.ค 2559  ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว5749 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การบูรณาการในการตรวจเรือโดยสาร เรือนำเที่ยว เเละเรือข้ามฝาก (เรือเฟอร์รี่) ด่วนที่สุด ที่มท.0211.1/ว5755 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เเละร    โดย 50035
    7 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.1/ว 5677 ลว.5ต.ค.2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย wannida 50035
    3 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581 ลว 30 ก.ย.2559    โดย 50035
    27 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5480 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035
    27 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5479 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่    โดย 50035
    22 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5383 ลว 21 กันยายน 2559 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    21 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    21 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5377เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ (กยจ.)    โดย 50034
    16 ก.ย 2559  ที่ มท 0211.1/ว5242 ลว.15 ก.ย.59 เรื่องการใช้กลไก    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    12 ก.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5163 ลว 12 ก.ย. 2559 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจน    โดย 50034
    8 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    29 ส.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4851 ลว 29 ส.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    25 ส.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4800 ลว 25 สิงหาคม 2559 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    16 ส.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4582 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50034
    2 ส.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4297 ลว 29 ก.ค. 59    โดย 50035
    28 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4268 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และ    โดย 50035
    13 ก.ค 2559  ที่ มท. 0211.1/ว3250 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยกลไกคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ มท 0211.1/ว3743 เรื่อง การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดี    โดย
    12 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3963 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ    โดย 50034
    5 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3832 ลว 5 ก.ค. 59 เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร    โดย 50034
    17 มิ.ย 2559  ที่ มท. 0211.1/ว3447 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเชื่อมโยงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย    โดย 50035
    17 มิ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว.15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    7 มิ.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3239 ลว 7 มิถุนายน 2559    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    3 มิ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    3 มิ.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0211.1/3136    โดย
    3 มิ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035 miw
    31 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3020 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ให้รายงานการดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้า    โดย 50035
    25 พ.ค 2559  ที่ มท 0211.1/ว2908 ลว 25 พ.ค. 59 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"    โดย 50035
    16 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2686 ลว 16 พ.ค. 59 เรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบ    โดย 50035
    16 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2676 ลว 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเห    โดย 50035
    13 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7442 ลว 14 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice)ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50035
    13 พ.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดกรณีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50035
    19 เม.ย 2559  สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ มท 0211.1/ว1977    โดย 50035
    18 เม.ย 2559  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว 2115 ตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    7 เม.ย 2559  0211.1/ว1977 เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    29 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด แบบฟอร์มสรุปงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย
    28 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1768 เรื่อง การทบทวนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี    โดย 50034
    28 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1747 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ    โดย 50034
    25 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1746 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย 50034
    25 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1743 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่องการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด    โดย 50034
    22 มี.ค 2559  มท0211.1/ว1657 ส่งคืนเงินงบประมาณตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    21 มี.ค 2559  ว1602แนวทางปฏิบัติในการทดสอบฯเพื่อการตรวจรับงานฯตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    18 มี.ค 2559  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย 50035
    17 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1571 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ (เพิ่มเติม) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    16 มี.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1545 สรุป การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    16 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1531 ลว 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดทำการก่อหนี้และจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    16 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1477 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและทำการจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย
    16 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1448 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2    โดย

ภาพกิจกรรม
  
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*