สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
งบประมาณ มท.
ITA
ประมวลจริยธรรม
งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม    19 มิ.ย 2561  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 ของ สป.มท. (ระบบ BB EvMis)    
    14 มี.ค 2561  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สนผ.สป. รอบที่ 1/61    
    2 มี.ค 2561  การจัดทำแผนองค์ความรู้ที่ 3 เรื่องการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ในองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
    24 พ.ย 2560  แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2561    
    24 พ.ย 2560  ประชุมหารือข้อราชการของ สำนักนโยบายและแผน สป.    
    20 พ.ย 2560  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และตอบแบบสอบถามออนไลน์ (google ฟอร์ม)    
    9 พ.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย    
    11 ต.ค 2560  แบบรายงานคณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่    
    6 ก.ค 2560  การประชุมร่วมกับสำนักงานจังหวัด เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ    
    6 ก.ค 2560  ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    
    13 มิ.ย 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/2100 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Comference System)    
    12 มิ.ย 2560  มาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ    
    7 มิ.ย 2560  แบบฟอร์มรายงานผล DPA รอบ 9 เดือน    
    25 พ.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2560    
    17 พ.ค 2560  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ศสส.สป. พ.ศ. 2557 - 2561    
    9 พ.ค 2560  1. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 333 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (    
    8 พ.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ    
    26 เม.ย 2560  ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30)    
    25 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 273 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    
    27 มี.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560    
    24 มี.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการอบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตอย่างยั่งยืน    
    24 มี.ค 2560  แบบรายงานการติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป. แผน 6 เดือน    
    13 มี.ค 2560  แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2560    
    1 มี.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560    
    27 ม.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560    
    20 ม.ค 2560  แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    
    4 ม.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560    
    19 ธ.ค. 2559  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
    2 ธ.ค. 2559  การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. ครั้งที่ 2/2560    
    28 พ.ย 2559  แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
    10 พ.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559    
    29 ก.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559    
    1 ก.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2559    
    2 ส.ค 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559    
    8 ก.ค 2559  เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์    
    8 ก.ค 2559  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    
    7 ก.ค 2559  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสายหยุด ทวิพัฒน์ บิดานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    
    30 มิ.ย 2559  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    
    29 มิ.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฏาคม 2559    
    28 มิ.ย 2559  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายทวี จองพานิช บิดา ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม    
    27 มิ.ย 2559  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    
    22 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า    
    21 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559    
    15 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"    
    15 มิ.ย 2559  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559    
    15 มิ.ย 2559  นายทองคำ เขื่อนทา (ป.ช.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม    
    15 มิ.ย 2559  นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงาน ก.ถ.สป. ถึงแก่กรรม    
    8 มิ.ย 2559  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    
    7 มิ.ย 2559  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy    
    7 มิ.ย 2559  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    
    6 มิ.ย 2559  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ    
    6 มิ.ย 2559  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม ศรีขวัญ มารดานายวิชัย ศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย    
    6 มิ.ย 2559   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2559    
    9 ธ.ค. 2558  พระกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย    
    3 ธ.ค. 2558  การจัดสรรงบประมาณ BIKE FOR DAD    
    23 ก.ย 2558  ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ    
    8 ก.ค 2558  ขอเชิญ ร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 60 ปี รปศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
    3 ก.ค 2558  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ 12 สิงหาคม 2558    
    20 มี.ค 2558  อนุโมทนาบัตร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดพระเชตุพนฯ    
    8 ม.ค 2558  ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี    
    25 ธ.ค. 2557  เปลี่ยนวันจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ    
    24 ธ.ค. 2557  กำหนดการกีฬาภายใน สป. 25ธันวาคม2557    
    17 ธ.ค. 2557  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯเสื้อม่วง    
    8 ธ.ค. 2557  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2557    
    8 ธ.ค. 2557  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25    
    28 พ.ย 2557  ว592 การจัดทำงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ    
    25 พ.ย 2557  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สนผ.สป.    
    20 พ.ย 2557  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    
    23 ก.ย 2557  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรฯสนผ.    
    7 ส.ค 2557  ประชาสัมพันธ์งานธุรการหนังสือเวียน    
    6 ส.ค 2557  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*