สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
งบประมาณ มท.
ITA
ประมวลจริยธรรม
งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม


ปี 2559 | ปี 2558
    17 พ.ย 2560  มท 0211.8/ว 858 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทยและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
    17 พ.ย 2560  สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560 ลว.9 ต.ค. 2560  
    2 พ.ย 2560  มท 0211.8/ว 824 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
    27 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว814 เรื่อง ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณกระทรวงมหาดไทย  
    19 ต.ค 2560  มท 0211.8/ ว 793 เรื่อง รายงานผลการศึกษาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    19 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 792 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    19 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 791 เรื่อง ขอมอบ "วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์"  
    12 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 784 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560  
    10 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 774 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ  
    9 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 772 เรื่อง หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559  
    9 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว770 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
    6 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 760 เรื่อง ขอนำส่งเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
    6 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 759 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    4 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 752 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2560 ลว.4 ก.ย. 2560  
    4 ต.ค 2560  มท 0211.8/ว 751 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2560 ลว.8 ก.ย. 2560  
    29 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 736 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    28 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 731 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 20/2560 ลว. 29 ส.ค. 2560  
    28 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 729 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 4 เรื่อง  
    27 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 723 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560  
    14 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 698 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14  
    5 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 680 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 19/2560 ลว. 21 ส.ค. 2560  
    5 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 679 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 18/2560 ลว. 11 ส.ค. 2560  
    5 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 678 เรื่อง กระทรวงวัฒนธรรมย้ายที่ทำการใหม่  
    4 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 655 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2560  
    4 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 654 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560  
    4 ก.ย 2560  มท 0211.8/ว 653 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย" ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2560  
    25 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 646 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    23 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 636 เรื่อง ขอมอบรายงานประจำปี 2559 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.  
    17 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 624 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย"  
    17 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 621 เรื่อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่  
    15 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 613 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
    3 ส.ค 2560  มท 0211.8/ว 575 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14  
    27 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 559 เรื่อง แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"  
    25 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 555 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    24 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 550 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2560  
    24 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 549 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    11 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 512 เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
    11 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 511 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    5 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 505 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14  
    5 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 504 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    4 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 488 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    4 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 487 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    3 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 485 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
    3 ก.ค 2560  มท 0211.8/ว 484 เรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่  
    28 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 475 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
    28 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 474 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    26 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 470 เรื่อง ตอบขอบคุณร่วมบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมสวดวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  
    23 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 464 เรื่อง วัดเทพประทานส่งใบอนุโมทนาบัตร  
    23 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 463 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ  
    23 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 462 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"  
    19 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 444 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
    15 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 434 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14  
    14 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 431 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    13 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 420 เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560  
    13 มิ.ย 2560  มท 0211.8/ว 421 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
    12 มิ.ย 2560  มท 0211.8/415 เรื่อง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เชิญร่วมบริจาคสมทบงาน "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญอ่อน"  
    12 มิ.ย 2560  มท 0211.8/416 เรื่อง สรุปผลนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
    30 พ.ค 2560  มท 0201.2/ว 2922 เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือของสำนักงานฯ ที่ได้ทีการแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
    25 พ.ค 2560  การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    25 พ.ค 2560  มท 0201.2/ว 2705 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560  
    25 พ.ค 2560  มท 0216/ว 2764 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิลผลประจำกระทรวงมหาดไทย  
    23 พ.ค 2560  มท (ฌ.มท.) 0202.5/ว 0308 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    23 พ.ค 2560  มท 0202.5/ว 0315 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงศ์ พันธ์สุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
    22 พ.ค 2560  มท 0211.8/ว 363 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017  
    22 พ.ค 2560   มท 0208.3/ว 842 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    22 พ.ค 2560  มท 0211.8/ว 362 เรื่อง คู่มือ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"  
    11 พ.ค 2560  มท 0206.2/ว 325 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2560 เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์งาน "วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560" จำนวน 1 ชุด  
    5 พ.ค 2560  มท 0201.3/ว 2394 เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
    3 พ.ค 2560  มท 0214/ว 2296 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    1 พ.ค 2560  มท 0201.1/ว 2261 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560  
    1 พ.ค 2560  มท 0202.5/ว 0257 เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพและสวดพระอภิธรรม มารดานายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    27 เม.ย 2560  มท 0208.3/ว 685 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    27 เม.ย 2560  มท (ฌ.มท.) 0202.5/ ว 0250 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    25 เม.ย 2560  มท 0208.3/ว 59 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    25 เม.ย 2560  มท 0203 (ส)/ว 2845 เรื่อง แบบฟอร์มการกู้เงินสามัญ(ใหม่)  
    25 เม.ย 2560  มท 0203.5/ว 2064 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค.  
    21 เม.ย 2560  มท 0208.3/642 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    20 เม.ย 2560  มท 0226.2/ว 40 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  
    20 เม.ย 2560  มท 0201.2/ว 2040 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
    19 เม.ย 2560  มท 0208.4/ว 1980 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    18 เม.ย 2560  กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
    11 เม.ย 2560  มท 0208.3/ว 600 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    31 มี.ค 2560  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    31 มี.ค 2560  รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    21 มี.ค 2560  มท 0214/ว 1442 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    21 มี.ค 2560  มท 0207.4/ว 1400 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้จาก "คลังความรู้" ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันดำรงราชานุภาพ  
    15 มี.ค 2560  มท 0208.3/ว 429 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    15 มี.ค 2560  มท 0208.3/ว 428 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    13 มี.ค 2560  มท 0207.4/ว 0723 เรื่อง เชิญเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข"  
    13 มี.ค 2560  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายพินิจ พิชยกัลป์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
    9 มี.ค 2560  มท 0205.2/ว 619 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  
    9 มี.ค 2560  มท 0205.04/ว 1240 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    9 มี.ค 2560  มท 0201.1/ว 1244 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  
    8 มี.ค 2560  ศธ 0526.09/ว01 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC(TOEIC Test Preparation)  
    8 มี.ค 2560  มท 0202.5/ว 134 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายถวัลย์ ทิมาสาร อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน  
    28 ก.พ 2560  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    27 ก.พ 2560  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  
    27 ก.พ 2560  กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    27 ก.พ 2560  คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  
    24 ก.พ 2560  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    15 ก.พ 2560  มท 0208.3/ว259 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    10 ก.พ 2560  มท 0201.2/ว 0663 การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ  
    10 ก.พ 2560  มท 0201.2/ว 0602 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    10 ก.พ 2560  มท 0205.2/ว 282 สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    9 ก.พ 2560  มท 0205.04/ว 0631 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    9 ก.พ 2560  ที่ มท 0203 (ส)/ว 724 เรื่อง การส่งค่าหุ้นรายเดือนเกินอัตราที่กำหนด  
    7 ก.พ 2560  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2560 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
    31 ม.ค 2560  รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559  
    30 ม.ค 2560  การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    30 ม.ค 2560  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"  
    20 ม.ค 2560  การรับบริจาคโลหิตประจำปี 2560  
    20 ม.ค 2560  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  
    20 ม.ค 2560  การกำหนดเลขประจำตัวกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์  
    19 ม.ค 2560  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  
    18 ม.ค 2560  แบบฟอร์มคณะกรรมการ สำนักนโยบายและแผน สป.  
    13 ม.ค 2560  พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายยง ศรีนาม บิดานายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
    11 ม.ค 2560  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวม 5 ฉบับ  
    11 ม.ค 2560  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  
    11 ม.ค 2560  กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นายกำธร ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
    11 ม.ค 2560  สรุปผลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส  
    11 ม.ค 2560  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  
    11 ม.ค 2560  ให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยไม่ถือเป็นวันลา  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*