สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
งบประมาณ มท.
ITA
ประมวลจริยธรรม
งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม


ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558
    23 พ.ค 2561  หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์  
    23 พ.ค 2561  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง  
    23 พ.ค 2561  กรมธนารักษ์ แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ  
    22 พ.ค 2561  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561  
    17 พ.ค 2561  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561  
    11 พ.ค 2561  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง  
    9 พ.ค 2561  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย บิดานายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
    9 พ.ค 2561  กำหนดเลขที่หนังสือกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.)  
    2 พ.ค 2561  เอกสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  
    2 พ.ค 2561  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่นำส่งเอกสารของสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
    2 พ.ค 2561  การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
    27 เม.ย 2561  รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2561  
    25 เม.ย 2561  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
    25 เม.ย 2561  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
    24 เม.ย 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 2 เรื่อง  
    23 เม.ย 2561  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)  
    9 เม.ย 2561  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจ นางศิริบูรณ์ ตังคณานุกูลชัย มารดานายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    9 เม.ย 2561  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    4 เม.ย 2561  กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
    2 เม.ย 2561  รายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
    29 มี.ค 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 5 เรื่อง  
    28 มี.ค 2561  รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
    28 มี.ค 2561  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561  
    26 มี.ค 2561  การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    26 มี.ค 2561  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2561  
    26 มี.ค 2561  ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา - อุปสมบทหมู่ 89 รูป  
    16 มี.ค 2561  ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    15 มี.ค 2561  การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    13 มี.ค 2561  สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายฯ พ.ศ.2559  
    2 มี.ค 2561  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ  
    27 ก.พ 2561  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพลโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2561  
    26 ก.พ 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง  
    26 ก.พ 2561  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รับ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบฯ  
    30 ม.ค 2561  การนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
    25 ม.ค 2561  แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ  
    25 ม.ค 2561  รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน พ.ย. 60 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    3 ม.ค 2561  มท 0122.8/ว 989 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
    3 ม.ค 2561  มท 0211.8/ว 988 เรื่อง ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์"  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*