สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
งบประมาณ มท.
ITA
ประมวลจริยธรรม
งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม


ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558
    16 ก.ค 2561  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน  
    13 ก.ค 2561  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    10 ก.ค 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  
    10 ก.ค 2561  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน  
    10 ก.ค 2561  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
    5 ก.ค 2561  ขอส่งข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    3 ก.ค 2561  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
    3 ก.ค 2561  ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดรักษาโรค  
    2 ก.ค 2561  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)  
    2 ก.ค 2561  ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสมทบทุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน  
    25 มิ.ย 2561  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
    25 มิ.ย 2561  เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม  
    20 มิ.ย 2561  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561  
    20 มิ.ย 2561  ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    20 มิ.ย 2561  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  
    15 มิ.ย 2561  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  
    15 มิ.ย 2561  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    15 มิ.ย 2561  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มี ผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย  
    15 มิ.ย 2561  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561  
    13 มิ.ย 2561  การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ  
    13 มิ.ย 2561  การจัดทำข่าวมหาดไทย  
    13 มิ.ย 2561  รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
    12 มิ.ย 2561  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    11 มิ.ย 2561  ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8  
    11 มิ.ย 2561  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
    1 มิ.ย 2561  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
    1 มิ.ย 2561  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคล  
    1 มิ.ย 2561  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
    1 มิ.ย 2561  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
    1 มิ.ย 2561  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างดดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    1 มิ.ย 2561  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธรเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79  
    31 พ.ค 2561  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
    31 พ.ค 2561  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
    23 พ.ค 2561  หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์  
    23 พ.ค 2561  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง  
    23 พ.ค 2561  กรมธนารักษ์ แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ  
    22 พ.ค 2561  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561  
    17 พ.ค 2561  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561  
    11 พ.ค 2561  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง  
    9 พ.ค 2561  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย บิดานายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
    9 พ.ค 2561  กำหนดเลขที่หนังสือกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.)  
    2 พ.ค 2561  เอกสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  
    2 พ.ค 2561  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่นำส่งเอกสารของสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
    2 พ.ค 2561  การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
    27 เม.ย 2561  รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2561  
    25 เม.ย 2561  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
    25 เม.ย 2561  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
    24 เม.ย 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 2 เรื่อง  
    23 เม.ย 2561  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)  
    9 เม.ย 2561  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจ นางศิริบูรณ์ ตังคณานุกูลชัย มารดานายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    9 เม.ย 2561  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม  
    4 เม.ย 2561  กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
    2 เม.ย 2561  รายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
    29 มี.ค 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 5 เรื่อง  
    28 มี.ค 2561  รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
    28 มี.ค 2561  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561  
    26 มี.ค 2561  การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    26 มี.ค 2561  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2561  
    26 มี.ค 2561  ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา - อุปสมบทหมู่ 89 รูป  
    16 มี.ค 2561  ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    15 มี.ค 2561  การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"  
    13 มี.ค 2561  สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายฯ พ.ศ.2559  
    2 มี.ค 2561  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ  
    27 ก.พ 2561  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพลโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2561  
    26 ก.พ 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง  
    26 ก.พ 2561  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รับ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบฯ  
    30 ม.ค 2561  การนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
    25 ม.ค 2561  แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ  
    25 ม.ค 2561  รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน พ.ย. 60 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    3 ม.ค 2561  มท 0122.8/ว 989 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
    3 ม.ค 2561  มท 0211.8/ว 988 เรื่อง ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์"  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*