สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชมประชุมหารือการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจังหวัด PMQA หมวด 4

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2559

ประชุม โครงการประหยัดน้ำ ของ สป.มท.


    21 มี.ค 2560  มท 0214/ว 1442 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ  
    21 มี.ค 2560  มท 0207.4/ว 1400 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้จาก "คลังความรู้" ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันดำรงราชานุภาพ  
    15 มี.ค 2560  มท 0208.3/ว 429 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    15 มี.ค 2560  มท 0208.3/ว 428 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
    13 มี.ค 2560  มท 0207.4/ว 0723 เรื่อง เชิญเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข"  
    13 มี.ค 2560  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายพินิจ พิชยกัลป์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
    9 มี.ค 2560  มท 0205.2/ว 619 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  
    9 มี.ค 2560  มท 0205.04/ว 1240 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4  
    9 มี.ค 2560  มท 0201.1/ว 1244 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  
    8 มี.ค 2560  ศธ 0526.09/ว01 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC(TOEIC Test Preparation)  

    27 มี.ค 2560 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560  
    24 มี.ค 2560 สรุปสาระสำคัญการอบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตอย่างยั่งยืน  
    24 มี.ค 2560 แบบรายงานการติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป. แผน 6 เดือน  
    13 มี.ค 2560 แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2560  
    1 มี.ค 2560 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560  
    27 ม.ค 2560 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
    20 ม.ค 2560 แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
    4 ม.ค 2560 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560  
    19 ธ.ค. 2559 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    2 ธ.ค. 2559 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. ครั้งที่ 2/2560  
ข่าวอื่นๆ...

    24 ก.พ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560  
    3 ก.พ 2560 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
    30 มิ.ย 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559  
    29 ก.พ 2559 การมอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณ และการบริหารการพัสดุ  
    29 ก.พ 2559 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    29 ก.พ 2559 กำหนดข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ  
    3 เม.ย 2552 คู่มือการใช้ ระบบสารบรรณ  

 

 
ภาพกิจกรรม
  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*