สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กอก.

ผู้บริหาร กปพ.
นายจรูญ ปงหาญ
ผอ.กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ

ระบบภูมิสารสนเทศ

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

สำนักงาน กปร.

ปิดทองหลังพระ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก

<< August 2018 >>
S M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

จำนวนผู้เยี่ยมชม    24 ก.ย 2557  แนวทางการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาชนบท โดย นายเอนก ปันทะยม    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31 ต.ค 2556  โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระราชดำริ"    โดย
    6 พ.ย 2555  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    28 ก.พ 2556  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    23 เม.ย 2556  สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    29 เม.ย 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖    โดย
    10 พ.ค 2556  การขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย
    30 พ.ค 2556  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    28 มิ.ย 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15 ก.ค 2556  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้หลักการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    18 ก.ค 2556  โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    7 ส.ค 2556  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    8 ส.ค 2556  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ส.ค 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ส.ค 2556  แนวทางการจัดทำและกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ส.ค 2556  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ก.ย 2556  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชีงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๗ จังหวัด    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 ก.ย 2556  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    8 ต.ค 2556  แบบฟอร์มความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    15 ต.ค 2556  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    21 ต.ค 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    31 ต.ค 2556  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกรในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    1 พ.ย 2556  กองคลัง สป. แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 พ.ย 2556  ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    9 ธ.ค. 2556  แนวทางกลั่นกลองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)    โดย สปพ.สนผ.สป
    16 พ.ค 2557  การรายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2557  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) หนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 4100 ลว. 31 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง    โดย สปพ.สนผ.สป
    4 ส.ค 2557  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) หนังสือ ที่ มท 0211.9/ว 3408 ลว. 22 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางการจัดทำและกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาชนบทฯ    โดย สปพ.สนผ.สป
    14 ส.ค 2557  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด แจ้งจังหวัดกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการและดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15 ก.ย 2557  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    18 ก.ย 2557  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด/อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำหห้วยเพ็ง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว. 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    5 ม.ค 2558  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ม.ค 2558  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 1    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ม.ค 2558  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ม.ค 2558  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16 ก.พ 2558  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24 ก.พ 2558  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (4) กรณี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (5) กรณี โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ จ.สุโขทัย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สปพ.วนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี เปลี่ยนแปลงจาก อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เป็น อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างการขอเพิ่มพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านเค็ม ม.5 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (2) ขั้นตอนที่ 1- 3    โดย สปพ.สนผ.สป
    10 มี.ค 2558  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1401 ลว. 5 มี.ค. 58 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 มี.ค 2558  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำห้วยบง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (อ่างเก็บน้ำ พ.ศ. 2557)    โดย สปพ.สนผ.สป
    10 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (1) ขั้นตอนออกคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ และแผนปฏิบัติการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (3) ขั้นตอนที่ 4 - 8 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ    โดย สปพ.สนผ.สป
    12 มี.ค 2558  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)    โดย สปพ.สนผ.สป
    8 ก.ค 2558  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง ของสำนักงาน กปร.    โดย ศพพ.มท.
    13 มี.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1579 ลว. 13 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2558  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2558  สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย
    23 มี.ค 2558  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงราย และสรุปผลโครงการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24 มี.ค 2558  คำอธิบายแบบสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 หน้า และการเตรียมความพร้อมในการสำรวจกายภาพ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    30 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การรายงานแผนปฏบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    7 เม.ย 2558  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โครงการฝายบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ จ.นราธ    โดย
    7 เม.ย 2558  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07044 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านห้วยสัก อ.พาน และ บ้านวังน้อย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 เม.ย 2558  หนังสือที่ มท 0211.9/ว 2135 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2558)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 เม.ย 2558  รายงานผลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15 พ.ค 2558  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป
    3 ก.ค 2558  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย สปพ.สนผ.สป
    3 ก.ค 2558  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558    โดย สปพ.สนผ.สป
    8 ก.ค 2558  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  รายชื่อหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (จำนวน 24,086 หมู่บ้าน)    โดย ศพพ.มท.
    20 ก.ค 2558  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24 ก.ค 2558  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29 ก.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ศพพ.มท.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (7) กรณี พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตามพระราชดำริ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (9) กรณี พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านทำขนมดอกจอก ข้าวเกรียบปลานิงบ้านอิงโค้ง จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 ส.ค 2558  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13 ส.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/15139 ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (11) โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายบ้านกอก พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (12) โครงการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลุ่มน้ำห้วยตาด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (13) โครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพการผลิตชา จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    9 ก.ย 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11 ก.ย 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย ศพพ.มท.
    19 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    26 ต.ค 2558  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    6 พ.ย 2558  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 พ.ย 2558  8 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ    โดย ศพพ.มท.
    13 ม.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/7348 ลว 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม    โดย สปพ.สนผ.สป
    29 ม.ค 2559  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว0593 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    4 ก.พ 2559  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป
    17 ก.พ 2559  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0908 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย สปพ.สนผ.สป
    17 ก.พ 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว0907 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    2 มี.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว 1200 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 มี.ค 2559  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว1440 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16 มี.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24 มี.ค 2559  หนังสือ ด่วนมาก มท ที่ 0211.9/ว1620 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    27 เม.ย 2559  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร    โดย สปพ.สนผ.สป.
    2 มิ.ย 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    2 มิ.ย 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3110 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 มิ.ย 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว903 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลว 22 มิถุนายน 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    7 ก.ค 2559  คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    โดย admin
    8 ก.ค 2559  งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย กัลยา
    13 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    14 ก.ค 2559  แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    โดย
    21 ก.ค 2559  ระเบียบวาระการประชุมการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในวันที่ 21 ก.ค. 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ก.ค 2559  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4172 ลว. 25 กรกฎาคม 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 ส.ค 2559  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย 0211.9
    6 ก.ย 2559  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย .9
    21 ก.ย 2559  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทในระดับพื้นที่(เพิ่มเติม)    โดย .9
    10 ต.ค 2559  การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย admin
    10 ต.ค 2559  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย .9
    4 เม.ย 2561  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"    โดย ก.ป.พ.
    3 พ.ย 2559  การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ" (มท.0211.9/ว6047 ลว. 20 ต.ค. 59)    โดย .9
    14 พ.ย 2559  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ" (มท.0211.9/ว6504 ลว. 11 พ.ย. 59)    โดย .9
    25 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/1269 ลว. 24 พ.ย. 59 การดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง"    โดย .9
    6 ธ.ค. 2559  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง" (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว 7026 ลว. 6 ธ.ค. 59)    โดย .9
    15 ธ.ค. 2559  การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 ธ.ค. 2559  การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 ธ.ค. 2559  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    26 ธ.ค. 2559  แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด(ที่ มท 0211.9/ว 7450 ลว 23 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    5 ม.ค 2560  การกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 ก.พ 2560  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย admin
    3 ก.พ 2560  (ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบท(ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 ก.พ 2560  (ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 ก.พ 2560  (มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป
    15 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป
    21 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    22 ก.พ 2560  (มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 ก.พ 2560  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 มี.ค 2560  นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 มี.ค 2560  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 มี.ค 2560  มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 มี.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2560  การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560    โดย admin
    27 มี.ค 2560  เปลี่ยนแปลงห้องจัดสัมนาโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรุ่นที่3    โดย กปพ.สนผ.สป
    20 เม.ย 2560  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว2073 ลว. 19 เม.ย. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 เม.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0211.9/ว2105 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัมนาชนบนเชิงพื้นที่ประยกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชน    โดย กปพ.สนผ.สป
    4 พ.ค 2560  การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 พ.ค 2560  การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป.
    17 พ.ค 2560  การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    17 พ.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงมหาดไทย มท 0211.9/ว2663 ลว 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป
    18 พ.ค 2560  (ที่ มท.0211.9/ว 2517 ลว 9 พ.ค. 2560) เงินพระราชทานทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 พ.ค 2560  ผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ที่ มท. 0211.9/ว2815 ลว. 24 พฤษภาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    2 มิ.ย 2560  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560    โดย
    5 มิ.ย 2560  แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    7 มิ.ย 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 3139 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป
    19 มิ.ย 2560  หนังสือด่วนมาก มท.0211.9/ว3391 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 มิ.ย 2560  หนังสือ มท 0211.9/ว3400 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 มิ.ย 2560  แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ มท. 0211.9/ว 3469 ลว. 22 มิถุนายน 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 มิ.ย 2560  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (ด่วนที่สุด มท.0211.9/ว3331 ลว. 15 มิ.ย. 60)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 มิ.ย 2560  (ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3471 ลว. 22 มิถุนายน 2560) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    28 มิ.ย 2560  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560    โดย กปพ.โดย admin
    28 มิ.ย 2560  (ที่ มท. 0211.9/ว3602 ลว. 28 มิถุนายน 2560) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    5 ก.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว3621 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่องแจ้งผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 ก.ค 2560  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2560 (ที่ มท. ด่วนที่สุด 0211.9/ว 3805 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13 ก.ค 2560  หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.9/11716 ลว 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป
    13 ก.ค 2560  การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว3836 ลว. 7 กรกฎาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    17 ก.ค 2560  การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60    โดย กปพ.
    19 ก.ค 2560  แจ้งจังหวัดตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4016 ลว. 19 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    20 ก.ค 2560  (ด่วน ที่ มท 0211.9/ว3898 ลว. 13 กรกฎาคม 2560)แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท0211.9/ว4074 ลว 23 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบเสื้อยึดคอโปโลสีดำพระราชทาน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ก.ค 2560  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    27 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 4165 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมือในการปลูกต้นยางนา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว4123 ลว 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ส.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.9/ว4377 ลว 7 สิงหาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป
    9 ส.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4447 ลว.9 ส.ค.2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป
    15 ส.ค 2560  15 ส.ค.2560 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4574 เรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ส.ค 2560  16 ส.ค. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว615 แจ้งรายละเอียดกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเครื่อข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 - 4    โดย กปพ.สนผ.สป.
    18 ส.ค 2560  (ด่วนที่สุด ที่มท.0211.9/ว4642 ลว. 18 ส.ค. 60) การดำเนินโครงการ ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (67 จังหวัดตามผลการจัดสรรงบประมาณ)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.9/ว4752 ลว.25 ส.ค.2560 การประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.9/ว4830 ลว.28 ส.ค.2560การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (แก้ไข)    โดย กปพ.สนผ.สป
    4 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4926 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป
    4 ก.ย 2560  ที่ มท 0211.9/ว4927 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการอนุมัติโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม    โดย กปพ.สนผ.สป
    13 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว5144 ลว. 13 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2560    โดย
    14 ก.ย 2560  มท. 0211.9/ว5167 ลว. 14 ก.ย. 60 ติดตามงบฯ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    19 ก.ย 2560  หนังสือ ด่วนที่สุด มท. 0211.9/ว5283 ลว. 19 ก.ย. 60 การประชุมมอบนโยบายเเละเเนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กปพ.สนผ.สป
    27 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    27 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5506 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    29 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5575 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    4 ต.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว5655 ลว. 4 ต.ค.2560 การเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    6 ต.ค 2560  ข้อแนะนำในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 ต.ค 2560  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0211.9/ว1544 ลงวันที่ 8 ต.ค.2560 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0211.9/ว5763 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 ต.ค 2560   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5788 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5792 ลว. 10 ต.ค. 2560 การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ต.ค 2560  รายงานผลการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ต.ค 2560  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย
    12 ต.ค 2560  การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ มท 0211.9/ว5864 ลว.12 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2560  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5875 ลว.15 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5900 ลว.16 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 ต.ค 2560  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)    โดย
    1 พ.ย 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พฤศจิกายน 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 พ.ย 2560  โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6206 ลว. 31 ต.ค. 60)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0211.9/ว6368 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Syst    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6577 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    14 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 พ.ย 2560  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค    โดย กปพ.
    29 พ.ย 2560  สรุปข้อมูลสถานะของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2560 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.    โดย กปพ.สนผ.สป.
    3 ธ.ค. 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    18 ธ.ค. 2560  เร่งรัดการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว950 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ธ.ค. 2560  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ม.ค 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    30 ม.ค 2561  แบบแจ้งรายชื่อกำลังพลจิตอาสา 3 กลุ่มงาน (1.ประชาสัมพันธ์ ช่างภาพ 2.ส่งกำลังบำรุง และ 3.นิทรรศการ ล่ามภาษา)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20 ก.พ 2561  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 มี.ค 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลงวันที่ 16 มีนาคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 พ.ค 2561  โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน    โดย กปพ.สนผ.สป
    1 พ.ค 2561  การเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่    โดย กปพ.สนผ.สป
    15 พ.ค 2561  การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 พ.ค 2561  พิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 พ.ค 2561  โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กปพ.สนผ.สป.
    28 พ.ค 2561  แนวทางการรายงานภาพกิจกรรม สำหรับการจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสา    โดย รัชนีกร
    7 มิ.ย 2561  สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    11 มิ.ย 2561  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป
    14 มิ.ย 2561  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3187 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 มิ.ย 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว3436 หนังสือแจ้งจังหวัด ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13 ก.ค 2561  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20 ก.ค 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 3953 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่องคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    7 ส.ค 2561  แต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 ส.ค 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4443 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 ส.ค 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4408 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร    โดย กปพ.สนผ.สป.

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สปพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กอก.
กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2012 สนผ. Allrights reserved*