สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    11 ธ.ค. 2555  การน้อมนำพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย    โดย กิตติพงษ์ เมฆคะ
    16 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    18 มี.ค 2551  หนังสือสั่งการ-สำรวจข้อมูลการบุกรุกที่ดินของรัฐ    โดย AM0211.4
    7 พ.ย 2555  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๖    โดย อภัสรา (สมน.สนผ.สป.)
    6 ส.ค 2555  การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ    โดย สมน.
    20 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๘๓๑ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯ    โดย
    9 เม.ย 2551  ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคและให้มีคำสั่งใหม่    โดย อภัสรา
    9 เม.ย 2551   โครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค กับศูนย์ มท.-สตช.    โดย
    17 เม.ย 2551  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย edder
    17 เม.ย 2551  สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 131/2541การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค    โดย
    31 ก.ค 2555  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๔๕๖ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน    โดย สมน.
    16 ก.ค 2551  เรื่อง ตอบข้อหารือ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด (ยกเว้น ภูเก็ต)    โดย am0211.4
    29 ส.ค 2556  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร 5061
    30 ก.ค 2551  คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๖๐ /๒๕๕๐ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย
    30 ก.ค 2551  มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การดำเนินการตามบันทึก MOU    โดย
    30 ก.ค 2551  คำสั่ง มทที่ ๒๘๘/๒๕๕๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนายการศูนย์ประสานงานฯ MOU    โดย
    30 ก.ค 2551  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ มท-สตช.    โดย
    3 พ.ค 2555  การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    21 พ.ย 2551  การสัมมนาวิชาการ "บทบาทรัฐสภากับการปฏิรูปการเมืองไทย"    โดย am02114
    3 ธ.ค. 2551  สรปุผลการประชุมพิจารณาประเมินผลสำเร็จแผนงานด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ 51    โดย am02114
    8 ธ.ค. 2551  สรุปผลประชุมสัมมนาเพื่อประสานแผนพัฒนาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จชต.ปี ๕๓    โดย am02114
    5 ม.ค 2552  ผลการประชุมคณะกรรมการ ฯ (พมพ.กภ.๒)    โดย am02114
    21 เม.ย 2552  คำกล่าวนำและคำปฏิญาณในพิธีประกาศปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am02114
    12 ม.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนพฤศจิกายน 51    โดย am02114
    2 มี.ค 2552  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบายที่ 1    โดย am02114
    20 ก.ค 2552  สรุปผลการประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน    โดย am0211.4
    4 มี.ค 2552  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบายที่ 1 (ปรับปรุง กลยุทธ์ 1.2)    โดย am02114
    19 มี.ค 2552  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ 1    โดย am02114
    31 มี.ค 2552  การซักซ้อมแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบาย 1    โดย am02114
    21 เม.ย 2552  การจัดทำหนังสือประมวลโครงการฯ ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย อภัสรา
    6 พ.ค 2552  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเกาหลีใต้    โดย am0211.4
    24 เม.ย 2552  สถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"    โดย อภัสรา
    21 พ.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนมีนาคม 2552    โดย am0211.4
    21 พ.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนเมษายน 2552    โดย am0211.4
    3 ส.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนพฤษภาคม 2552    โดย am0211.4
    3 ส.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนมิถุนายน 2552    โดย am0211.4
    5 ส.ค 2552  การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am0211.4
    2 ก.ย 2552  สรุปผลการประชุม คกก.จัดทำตัวชี้วัดร่วมในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง    โดย am0211.4
    11 ก.ย 2552  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 2    โดย ฟท0211.4
    11 ก.ย 2552  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา (นพช.)    โดย am0211.4
    19 ต.ค 2552  หนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน    โดย am0211.4
    27 ม.ค 2553  การจัดทำโครงการ/กิจกรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ประจำปี 2553    โดย am02114
    12 มี.ค 2553  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    โดย am 0211.4
    17 มี.ค 2553  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ปี 2553    โดย am0211.4
    15 ก.ค 2553  การประเมินสถานการณ์กรณีประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉูกเฉิน ปี 53    โดย am02114
    13 ก.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง    โดย am02114
    12 พ.ย 2553  การส่งเรือเข้าร่วมขบวนถวายพระพร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย สมน.
    29 เม.ย 2554  โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    16 ม.ค 2556  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556    โดย นายปฐมพล เย็นอาคาร
    1 มี.ค 2556   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    5 มี.ค 2556  เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ (เอกสารสำหรับกรม รัฐวิสาหกิจ)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    27 มี.ค 2556  การประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร 27-03-2556    โดย บรรยงค์ 50611
    8 พ.ค 2556  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย บรรยงค์ 50611
    14 พ.ค 2556  ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว1491 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 (ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินของรัฐ และการบุกรุกรายจังหวัด ปี 2551)    โดย บรรยงค์ 50611
    15 พ.ค 2556  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา 50611
    4 ก.ค 2556  ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    8 ก.ค 2556  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย
    18 ก.ย 2556  ที่ มท 0211.4/ว3792 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    โดย บรรยงค์ 50611-3
    24 ก.ย 2556  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    8 ต.ค 2556  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 2-2556    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    10 ต.ค 2556  การเผยแพร่เอกสารผลงาน เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    24 ต.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว๔๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน"    โดย บรรยงค์ มท. 50612-13
    29 ต.ค 2556  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4298 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557    โดย บรรยงค์ มท. 50611-3
    25 ธ.ค. 2556  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2557    โดย อภัสรา
    15 ส.ค 2557  เอกสารประกอบการประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร ที่ สศช    โดย สมน.
    19 ส.ค 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว2361 เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป. (0-2222-
    7 ต.ค 2557  การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป.
    22 ต.ค 2557  รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    19 พ.ย 2557  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สมน.
    21 พ.ย 2557  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย
    24 พ.ย 2557  ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประกอบการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    27 พ.ย 2557  ตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    15 ม.ค 2558  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    15 ม.ค 2558  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    5 ก.พ 2558  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    5 ก.พ 2558  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    27 ก.พ 2558  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมกา    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งอธิบดีกรมการปกครอง    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 มี.ค 2558  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 เม.ย 2558  การสำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 พ.ค 2558  ซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    6 มิ.ย 2558  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10 ก.ค 2558  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย ธัญลักษณ์
    6 ส.ค 2558  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    17 ก.ค 2558  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย
    18 ส.ค 2558  คู่มือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย แกมแก้ว 50611-13
    20 ส.ค 2558  เชิญประชุม Video Conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558    โดย แกมแก้ว 50611-13
    21 ส.ค 2558  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    26 ส.ค 2558  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    9 ก.ย 2558  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10 ก.ย 2558  การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 ก.ย 2558  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 ก.ย 2558  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    14 ก.ย 2558  ข้อมูลตำบลทั่วประเทศ 7,255 ตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 ก.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    8 ต.ค 2558  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    25 ก.ย 2558  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    1 ต.ค 2558  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    5 ต.ค 2558  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (เฉพาะ 21 จ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    14 ต.ค 2558  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    15 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    15 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย admin
    16 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    3 พ.ย 2558  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย โทร 50034
    27 ม.ค 2559  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    10 ก.พ 2559  แผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 ต.ค 2559  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    28 ก.ย 2559  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    โดย กมน. 50611-3
    2 พ.ย 2559  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    4 พ.ย 2559  สรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    10 พ.ย 2559  โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    11 พ.ย 2559  ผลการประชุม สล.นพช.    โดย กมน. 50611-13
    1 ธ.ค. 2559  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    1 ธ.ค. 2559  การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    19 ธ.ค. 2559  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป.
    19 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    21 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    28 ธ.ค. 2559  การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    30 ธ.ค. 2559  การรายงานข้อมูลกิจกรรมที่จะจัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    17 ม.ค 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27 ม.ค 2560  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    1 ก.พ 2560  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรม "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    6 ก.พ 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2559    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    7 ก.พ 2560  การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน    โดย กมน.สนผ.สป. 5061-13
    9 มี.ค 2560  การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    17 มี.ค 2560  สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5    โดย กนม. 50611-13
    22 มี.ค 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    23 มี.ค 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    23 มี.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี    โดย กมน.สนผ.สป.
    12 เม.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 0 2222 2
    24 เม.ย 2560  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-3
    19 พ.ค 2560  เอกสารการจัดระเบียบริมฝั่งแม่น้ำโขง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    26 พ.ค 2560  รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    8 มิ.ย 2560  คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    14 มิ.ย 2560  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    16 มิ.ย 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คอบไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    19 มิ.ย 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611 -
    29 มิ.ย 2560  มติ ครม. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    13 ก.ค 2560  การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27 ก.ค 2560  การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    10 ส.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    16 ส.ค 2560  สรุปผลการประชุมการวางแผนบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    2 ต.ค 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 - 19 ธ.ค. 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    12 ต.ค 2560  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    12 ธ.ค. 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27 ธ.ค. 2560  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง วันที่ 19 มี.ค. 61)    โดย กมน. 50611-13
    11 ม.ค 2561  การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611
    11 ม.ค 2561  การลดขั้นตอนทางกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ โดยขอใช้อำนาจตามมาตรา 44    โดย กมน. 50611
    25 ม.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการอำนวยการ ติดตามผล และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611-13
    29 ม.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611-13
    2 มี.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    12 มี.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.    โดย กมน. 50611-13
    19 มี.ค 2561  การสำรวจแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 มี.ค 2561  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง วันที่ 19 มิ.ย. 61)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    5 เม.ย 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    17 เม.ย 2561  การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 เม.ย 2561  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 เม.ย 2561  การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    27 เม.ย 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    21 พ.ค 2561  เปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 540611
    11 มิ.ย 2561  การจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)    โดย กมน. 50611
    11 มิ.ย 2561  การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา)    โดย กมน. 50611
    18 มิ.ย 2561  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2561)    โดย กมน. 50611
    22 มิ.ย 2561  ติดตามความคืบหน้างานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/2560    โดย กมน. 50611
    27 มิ.ย 2561  ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611
    2 ก.ค 2561  ข้อรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611
    6 ก.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 3/2561    โดย กมน. 50611
    25 ก.ค 2561  แจ้งการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 4    โดย กมน. 50611
    25 ก.ค 2561  ติดตามความคืบหน้างานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561    โดย กมน. 50611
    9 ส.ค 2561  การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส)    โดย กมน. 50611
    16 ส.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างการการปฏิบัติภารกิจงานของ ศอ.บต. ให้เชื่อมโยงกับมิติงานด้านความมั่นคง    โดย กมน. 50611

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สมน. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*