สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    16 ส.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างการการปฏิบัติภารกิจงานของ ศอ.บต. ให้เชื่อมโยงกับมิติงานด้านความมั่นคง  
    9 ส.ค 2561 การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส)  
    25 ก.ค 2561 ติดตามความคืบหน้างานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561  
    25 ก.ค 2561 แจ้งการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 4  
    6 ก.ค 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 3/2561  
    2 ก.ค 2561 ข้อรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    27 มิ.ย 2561 ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    22 มิ.ย 2561 ติดตามความคืบหน้างานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/2560  
    18 มิ.ย 2561 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2561)  
    11 มิ.ย 2561 การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา)  
    11 มิ.ย 2561 การจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)  
    21 พ.ค 2561 เปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    27 เม.ย 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2561  
    19 เม.ย 2561 การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
    19 เม.ย 2561 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง  
    17 เม.ย 2561 การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน  
    5 เม.ย 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561  
    19 มี.ค 2561 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง วันที่ 19 มิ.ย. 61)  
    19 มี.ค 2561 การสำรวจแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
    12 มี.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.  
    2 มี.ค 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561  
    29 ม.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    25 ม.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการอำนวยการ ติดตามผล และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    11 ม.ค 2561 การลดขั้นตอนทางกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ โดยขอใช้อำนาจตามมาตรา 44  
    11 ม.ค 2561 การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    27 ธ.ค. 2560 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง วันที่ 19 มี.ค. 61)  
    12 ธ.ค. 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
    12 ต.ค 2560 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560  
    2 ต.ค 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 - 19 ธ.ค. 2560)  
    16 ส.ค 2560 สรุปผลการประชุมการวางแผนบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ข่าวอื่นๆ...

    18 เม.ย 2561 สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความปรองดอง  
    23 ธ.ค. 2551 ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
    5 ก.ย 2551 สรุปตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พ.ร.บ.การรัก  
    5 ก.ย 2551 บทบาท มท.ในการประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๕๔๗ หรือ พ.ร.  
    8 ส.ค 2551 สรุปผลการประชุมหารือการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒  
    8 ส.ค 2551 ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชา  
    8 ส.ค 2551 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  
    8 ส.ค 2551 การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สมน. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*