สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    29 ม.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    25 ม.ค 2561 มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการอำนวยการ ติดตามผล และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    11 ม.ค 2561 การลดขั้นตอนทางกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ โดยขอใช้อำนาจตามมาตรา 44  
    11 ม.ค 2561 การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    27 ธ.ค. 2560 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง วันที่ 19 มี.ค. 61)  
    12 ธ.ค. 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
    12 ต.ค 2560 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560  
    2 ต.ค 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 - 19 ธ.ค. 2560)  
    16 ส.ค 2560 สรุปผลการประชุมการวางแผนบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    10 ส.ค 2560 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2560  
    27 ก.ค 2560 การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    13 ก.ค 2560 การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
    29 มิ.ย 2560 มติ ครม. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    19 มิ.ย 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560)  
    16 มิ.ย 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คอบไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)  
    14 มิ.ย 2560 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
    8 มิ.ย 2560 คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย  
    26 พ.ค 2560 รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
    19 พ.ค 2560 เอกสารการจัดระเบียบริมฝั่งแม่น้ำโขง  
    24 เม.ย 2560 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    12 เม.ย 2560 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560  
    23 มี.ค 2560 การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี  
    23 มี.ค 2560 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2560)  
    22 มี.ค 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2)  
    17 มี.ค 2560 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5  
    9 มี.ค 2560 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  
    7 ก.พ 2560 การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  
    6 ก.พ 2560 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2559  
    1 ก.พ 2560 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรม "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30  
    27 ม.ค 2560 แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ข่าวอื่นๆ...

    12 ต.ค 2560 สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความปรองดอง  
    23 ธ.ค. 2551 ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
    5 ก.ย 2551 สรุปตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พ.ร.บ.การรัก  
    5 ก.ย 2551 บทบาท มท.ในการประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๕๔๗ หรือ พ.ร.  
    8 ส.ค 2551 สรุปผลการประชุมหารือการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒  
    8 ส.ค 2551 ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชา  
    8 ส.ค 2551 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  
    8 ส.ค 2551 การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สมน. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*