สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผอ.กพถ.สนผ.สป.

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


    6 มิ.ย 2555  สรุปผลการสัมมนา "ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง"    โดย สพถ.
    23 เม.ย 2555  สรุปผลการประชุมประจำปีของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)    โดย admin
    25 พ.ย 2551  สรปผลการประชุมเริ่มงาน (kick off meeting)    โดย สพถ.
    29 ม.ค 2553  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    โดย สพถ
    9 ธ.ค. 2551  การดำเนินการความร่วมมือโครงการ "ทำดี มีอาชีพ"    โดย สพถ.สนผ.สป.
    11 ธ.ค. 2551  สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 6 - 7 (ฉบับรวม)    โดย สพถ.
    17 ธ.ค. 2552  การสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแบบสำรวจฯ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    18 ม.ค 2553  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน    โดย
    20 ม.ค 2553  คำอธิบายตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3.2 เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ    โดย
    20 ม.ค 2553  หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำอธิบาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.2    โดย
    21 ม.ค 2553  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (เพิ่มเติม)    โดย
    22 ม.ค 2552  ผลการประชุมหารือระหว่างที่ปรึกษาแผนงาน PEI และกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22 ม.ค 2552  สรุปผลการประชุม PEI Stakeholders Workshop    โดย สพถ.สนผ.สป.
    13 มี.ค 2552  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท. ประเด็นนโยบายที่ 4    โดย
    17 ก.พ 2553  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 80 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 มี.ค 2552  สรุปผลการประชุม The High-Level Forum on Reducing Vulnerability in the Face of Crisis    โดย สพถ.
    13 ต.ค 2552  แบบรายงานความต้องอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด...    โดย
    13 ต.ค 2552  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ ในปีงบประมาณ 2553    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ 3 เพิ่มเติม    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง ปฏิทินความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ จังหวัดตราด    โดย
    28 เม.ย 2552  ขอความร่วมมือในการรับรองการกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน    โดย
    1 พ.ค 2552  การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    1 พ.ค 2552  คำอธิบายสิ่งที่ส่งมาด้วยนโยบายที่ 4 ตัวชี้วัด 1-5    โดย
    1 ก.พ 2553  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทฯ (ตัวใหม่)    โดย
    18 พ.ค 2552  การรายงานผลการสมัครการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2    โดย
    2 มิ.ย 2552  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มแผนปัจจัยเสี่ยงหลัก ครั้งที่ 5/2552    โดย
    10 มิ.ย 2552  โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552    โดย
    15 มิ.ย 2552  โครงการพัฒนาคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน    โดย
    15 มิ.ย 2552  ขอความร่วมมือในการดำเนินการจ่ายบัตรโทรศัพท์ให้แก่กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย    โดย
    30 มิ.ย 2552  เอกสาร PowerPoint ประกอบคำบรรยาย "โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนฯ    โดย
    1 ก.ค 2552  การสนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2552 เสริมหลักปรัชญาเรศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552    โดย
    1 ก.ค 2552  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    23 ก.ค 2552  สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มแผนปัจจัยเสี่ยงหลัก ครั้งที่ 6/2552    โดย
    21 ก.ย 2552  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    13 ต.ค 2552  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    13 ต.ค 2552  แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างานฯ ในปีงบประมาณ 2553    โดย
    16 มิ.ย 2553  ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการเสมอภาคหญิงชาย    โดย
    26 ส.ค 2553  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    1 ก.ย 2553  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    1 ก.ย 2553  รายละเอียดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 แสนต้น    โดย
    21 ธ.ค. 2553  เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตำ (ฉบับที่ 5) ที่ มท 0211.3/1268    โดย
    12 ต.ค 2553  รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชนบทฯ    โดย
    12 พ.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    13 ต.ค 2553  "ตัวอย่าง" การรายงานความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น    โดย
    8 ธ.ค. 2553  รายงานผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น " ณ วันที่ 30 พ.ย. 2553    โดย
    3 พ.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    22 ธ.ค. 2553  ขอความอนุเคราะห์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี สุขใจปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยนำเมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    5 ม.ค 2554  รายงานผลการปลูกต้นไม้ 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    6 ม.ค 2554  หนังสือที่ มท 0211.3/ว047 ลงวันที่ 6 มกราคม 54 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10    โดย
    8 ก.พ 2554  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ 78 แสนต้น ประจำเดือน มกราคม 2554    โดย
    30 มิ.ย 2554  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชากรหมู่บ้านเป้าหมายในเขตโครงการปิดทองหลังพระ - จ.น่าน    โดย สพถ.
    30 มิ.ย 2554  ที่ มท. 0211.3/ว 2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สพถ.
    3 ส.ค 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 3359 เรื่อง ร่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    โดย ส
    30 มิ.ย 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ มท. 0211.3/ว2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ    โดย สพถ.
    6 ต.ค 2554  รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน+จีน ด้านการพัฒนาสังคมและความยากจน ครั้งที่ 5    โดย สพถ.
    22 พ.ย 2554  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on the Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (2011 - 2015) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    โดย สพถ.
    22 ก.พ 2555  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา "1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา"    โดย สพถ.สนผ.สป.
    28 พ.ย 2554  สรุปภาพรวมฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 4 ภาค    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 ส.ค 2555  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2555    โดย สพถ.
    30 ก.ค 2556  ที่ มท. ๐๒๑๑.๓/๒๑๙๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนิน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    โดย สพถ.มท.
    9 ส.ค 2556  ด่วนที่สุดที่ มท.๐๒๑๑.๓/ว.๓๒๔๖ เรื่อง โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.มท
    8 ส.ค 2556  การจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย    โดย สพถ.มท.
    10 ก.ย 2557  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้า "ให้ครบพรรษา"    โดย
    10 ก.ย 2557  การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น    โดย
    10 ก.ย 2557  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 (The 11th SOMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2014 ณ เมืองโบฮอลล์ ประเทศฟิลิปปินส์    โดย
    19 ส.ค 2559  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ    โดย วนิดา (มท.50515)
    21 ก.ย 2559  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564    โดย ปราลี
    11 ต.ค 2559  มท 0211.3/ว5827 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    11 ต.ค 2559  มท 0211.3/ว5828 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    21 ต.ค 2559  ด่วนที่สุก มท 0211.3/ว5976 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)    โดย พิทักษ์ 50515
    2 ก.พ 2560  มท 0211.3/ว0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธื 2560 เรื่องการละเมิดและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    14 ก.พ 2560  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ    โดย 50515
    6 มี.ค 2560  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร.5051
    15 ก.พ 2560  มท 0211.3/ว0703 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    6 มี.ค 2560  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพิ่มเติม    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    14 มี.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว1351 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่องสรุปการประชุมส่งเสริมและพัมนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    17 มี.ค 2560  มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    23 มี.ค 2560  มท 0211.3/ว1585 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. ,โทร 505
    31 มี.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว1732 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    4 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    11 เม.ย 2560  แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย    โดย กพถ. โดย admin
    24 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    30 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว2939 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560"    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    5 มิ.ย 2560  มท 0211.3/ว3020 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    5 มิ.ย 2560  มท 0211.3/ว3032 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง - ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค"    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    21 ส.ค 2560  มท 0211.3/ว4610 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    17 ก.ค 2560  มท 0211.3/ว3901 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่    โดย โทร. 50515 (กพถ.สนผ.
    25 ส.ค 2560  การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล    โดย โทร. 50515 (กพถ.สนผ.
    18 ก.ย 2560  มท 0211.3/ว 5103 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    26 ก.ย 2560  มท 0211.3/ว 5354 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลก    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    6 ธ.ค. 2560  มท 0211.3/ว6849 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    25 ธ.ค. 2560  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (พ.ศ.2561-2563)    โดย กพถ
    17 ม.ค 2561  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    26 ม.ค 2561  การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สพถ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนและ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*