สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผอ.กพถ.สนผ.สป.

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


การตรวจติดตามโครงการบ้านดินฯ
การตรวจติดตามโครงการบ้านดินฯ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ
การประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดระดับกรม
การประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดระดับกรม
ตราสัญลักญณ์ 80 พรรษา
ตราสัญลักญณ์ 80 พรรษา

    8 ส.ค 2561 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan)  
    6 ส.ค 2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" และติดตามผลการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  
    2 ส.ค 2561 ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์งาน "พลาดไม่ได้" รัฐบาลจัดงานใหญ่ Thailand Social Expo 2018  
    26 ก.ค 2561 ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  
    25 ก.ค 2561 แบบรายงานข้อมูลพระสงฆ์สูงอายุที่อาพาธ และไม่มีผู้ดูแล  
    20 ก.ค 2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"  
    19 ก.ค 2561 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  
    6 ก.ค 2561 การจัดการทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    19 มิ.ย 2561 การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
    15 มิ.ย 2561 มท 0211.3/ว3151 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  
    15 มิ.ย 2561 ที่ มท 0211.3/3188 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    12 มิ.ย 2561 สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018  
    6 มิ.ย 2561 ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการการดำเนินงานรองรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ 2561  
    18 พ.ค 2561 ที่ มท 0211.3/ว2639 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    11 พ.ค 2561 ที่ มท 0211.3/07623 เรื่อง การจัดงานโครงการ Thailand Social Expo 2018  
    9 พ.ค 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
    8 พ.ค 2561 มท 0211.3/ว0632 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส  
    4 พ.ค 2561 คู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
    25 เม.ย 2561 มท 0211.3/ว 2159 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2560  
    19 เม.ย 2561 มท 0211.3/ว2055 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชี  
    11 เม.ย 2561 มท 0211.3/ว1960 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  
    9 เม.ย 2561 แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  
    3 เม.ย 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561  
    3 เม.ย 2561 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/05240 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
    3 เม.ย 2561 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว1779 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
    21 มี.ค 2561 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
    15 มี.ค 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561  
    26 ม.ค 2561 การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
    17 ม.ค 2561 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  
    25 ธ.ค. 2560 (ร่าง) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (พ.ศ.2561-2563)  
ข่าวอื่นๆ...

    22 ก.พ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
    22 ก.พ 2555 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  
    25 พ.ย 2551 สรุปผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดฯ  
    17 มี.ค 2551 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P โดย อพช.  
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สพถ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนและ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*