5.

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย 

4.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  Download เอกสารประกอบการบรรยาย

3.

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของ มท. ปี 2551

2.

การรายงานผลการดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1 

1.

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนของกระทรวงมหาดไทย ในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 49 - กันยายน 50) 
 

3.

หนังสือ ที่ มท 0211.2/ ว3444  เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2.

หนังสือ ที่ มท 0211.2/ 01183  เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2551

1.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1240  เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550
     
13. หนังสือ ที่ มท 0211.2/ ว3486  เรื่องแนวทางการติดตามและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รียน ผวจ. ทุกจังหวัด
12. ตัวอย่างการจัดทำรายงานละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการฯ  1.สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณ     2.สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
11. งบประมาณเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ
10.

 

โครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรมษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
9. หนังสือที่ มท 0211.2/ว 1093 เรื่อง รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รียน ผวจ. ทุกจังหวัด   Download แบบรายงาน
8. หนังสือที่ มท 0211.2/ว 548 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รียน ผวจ. ทุกจังหวัด
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ จากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2525-2550 ภาคเหนือ
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ จากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2525-2550 ภาคอีสาน
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ จากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2525-2550 ภาคกลาง
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ จากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2525-2550 ภาคใต้
3. หนังสือ ที่ มท 0211.2/ว 0231  โครงการตามรอยพระยุคลบาทเพื่อแก้ไขความยากจนบนความพอเพียง ฯ
2. ตัวอย่าง โครงการ/งาน/กิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. แบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 5 6 7) โครงการพสกนิกรไทยร่วมแก้ไขความยากจนบนความพอเพียง
     
5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4. การสัมนาชี้แจงและอภิปรายปัญหาการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
3. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)
2. แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
1. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
     
     

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด   25/05/52


ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แนะนำ ติ-ชม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร. 0-2223-5247 สป. 50518 E-mail มาที่
moi0211.2@moi.go.th
หรือ moi0211.2@moi.go.th copyright 2008 สนผ. Allrights reserved*