บทนำ

บทที่ 1 : มาตรฐานการควบคุมภายใน

บทที่ 2 : การจัดวางระบบควบคุมภายใน

บทที่ 3 : การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

บทที่ 4 : รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน

ภาคผนวก ก : ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบฯ

ภาคผนวก ข : ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
  Download รูปเล่ม (File.pdf)

 

  แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อยของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อยของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
 
รายงานหารประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.2)
 
  รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
 
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.3)
 
  รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
 
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.3)
 
  รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
 
  รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
 
       
 
 
 

ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง : โทร. 022235247 สป.50518 สตป.สนผ.สป. (คุณอธิป  มั่นใจอารย์)