เธชเธ™เธœ. เธเธœเธฃ. เธเธเธž. เธเธžเธ–. เธเธกเธ™. เธจเธญ.เธ›เธช.เธกเธ—. เธเธชเธก. เธเธ›เธž. เธเธญเธ.

นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
ผอ.กตป.สนผ.สป.
ลิงค์หน่วยงานภายใน สป.


กรม/รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
ผลการดำเนินงานของ มท
คลังข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
คลิก
คลิก
จำนวนผู้เยี่ยมชม    08/12/2008  หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วยตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย    โดย บัญชา
    02/04/2009  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย
    18/12/2008  การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย    โดย บัญชา
    01/02/2008  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin_T
    07/02/2008  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ปี พ.ศ.2551    โดย admin_T
    18/01/2008  มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 มกราคม 2551 เรื่องผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2550 และการกำหนดมาตรการ ปี 2551    โดย
    03/04/2008  การรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่อง ภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหาร ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1    โดย บัญชา
    01/05/2008  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลฯ    โดย บัญชา
    11/11/2008  การเปิดโครงการ "ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย"    โดย บัญชา
    16/06/2008  งบเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ    โดย บัญชา
    17/06/2008  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ มท. 14/06/51    โดย บัญชา
    18/06/2008  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด ปี 2551    โดย บัญชา
    30/07/2008  เอกสารประกอบการบรรยาย    โดย บัญชา
    19/09/2008  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ของ มท.    โดย บัญชา
    09/07/2008  ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ    โดย บัญชา
    22/09/2008  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ของ มท. 19 ก.ย. 51    โดย บัญชา
    03/12/2008  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552    โดย บัญชา
    18/04/2007  Download แบบรายงานการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50    โดย admin
    17/05/2007  Download แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบปี 2550 ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท0211.2/ว1602    โดย Admin โทร 50482 (ต่อ
    27/06/2007  การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ    โดย นายพงศ์ชาย จำเรียรไ
    10/07/2007  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22/09/2008  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของ มท.    โดย บัญชา
    11/11/2008  คู่มืแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    29/01/2007  DownLoad แบบการตรวจนิเทศและติดตามงานฯ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)    โดย admin
    08/03/2007  ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (สตป.)    โดย บัญชา
    02/02/2007  ด่วนมาก แจ้งกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการของคณะที่ปรึกษา รมว.มท.    โดย บัญชา
    09/08/2007  โครงการพสกนิกรไทยร่วมแก้ไขความยากจานบนความพอเพียง (สตป.)    โดย admin 50518
    15/08/2007  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด ปี 2550 (สตป.)    โดย admin 50518
    16/10/2007  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    24/10/2007  แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด (แบบ ตป 01 - 04)    โดย admin 50482
    30/10/2007  การประชุมสัมมนาการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    01/11/2007  โครงการพสกนิกรไทยร่วมแก้ไขความยากจานบนความพอเพียง (สตป.)    โดย admin 50482
    14/11/2007  จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    27/11/2007  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    04/05/2009  การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    04/05/2009  โครงการนำร่องของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตามแนวคิดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    07/05/2009  แบบรายงานตามกลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สตป.)    โดย บัญชา
    13/05/2009  โครงการนำร่องของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติ (ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย)    โดย
    15/05/2009  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 52 เพิ่มเติม    โดย
    16/07/2009  Downloads แบบฟอร์มการประเมินความคุ้มค่าฯ    โดย สตป.
    18/08/2009  การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (สตป.)    โดย บัญชา
    19/08/2009  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง (สตป.)    โดย สตป.
    11/09/2009  แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ    โดย
    07/10/2009  แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย
    09/10/2009  การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    09/12/2009  รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ในภาพรวม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น    โดย
    23/12/2009  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)    โดย
    17/06/2010  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เรียนผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย
    02/07/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา    โดย สตป.
    30/11/2010  สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปี ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    18/10/2016  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร 50482
    11/10/2010  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    โดย สตป
    21/07/2011  การติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    โดย สตป.
    20/12/2011  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    20/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย บัญชา
    21/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๓ เดือน    โดย บัญชา
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ    โดย บัญชา
    11/01/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานประมวลงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    01/03/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย บัญชา
    04/04/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๒    โดย admin
    11/04/2012  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555    โดย admin
    01/06/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๓    โดย admin
    08/06/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๔    โดย admin
    20/06/2012  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    โดย admin
    16/07/2012  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๕    โดย admin
    17/07/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถิติมหาดไทย ๑๒๐ ปี    โดย admin
    14/08/2012  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๖    โดย บัญชา
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3887 เรื่อง ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล    โดย สตป
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย สตป.
    03/09/2012  การแถลงผลงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๑ ปี    โดย สตป.
    28/09/2012  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๗    โดย สตป.
    22/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13723 ลว. 19 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ    โดย สตป.
    29/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13948 ลว. 25 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ    โดย สตป.
    12/11/2012  การจัดกิจกรรม การหารือข้อราชการประจำสัปดาห์    โดย สตป.
    14/11/2012  สรุปผลการประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานมายังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย    โดย สตป.
    04/01/2013  การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    11/01/2013  การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ)    โดย สตป.
    22/01/2013  ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    โดย สตป.
    23/01/2013  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)    โดย สตป.
    28/02/2013  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    05/03/2013  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย admin
    06/03/2013  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ)    โดย
    22/04/2013  แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2556 (สงป.301)    โดย บัญชา
    19/12/2013  แนวปฏิบัติหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร    โดย สนผ.สป.
    27/02/2014  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย สตป
    14/03/2014  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สตป
    22/04/2014  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย admin
    13/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    16/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)    โดย บัญชา
    16/06/2014  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    โดย admin
    02/07/2014  การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)    โดย ธัญญชล (50482)
    07/07/2014  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล โทร 50482
    07/07/2014  การรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    16/07/2014  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ 2557    โดย สุคนธ์ทิพย์
    08/12/2014  Download ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก มท.    โดย admin
    26/02/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    08/06/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย กาญจนา
    09/06/2015  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย กนกทิพย์
    17/06/2015  (ร่าง)สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย กาญจนา 50523
    29/06/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย
    03/08/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มติ 21 ก.ค.58)    โดย admin
    01/09/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘    โดย admin
    09/09/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    21/09/2015  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    24/09/2015  การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย admin
    07/03/2016  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗    โดย สตป. 50518
    05/10/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘    โดย admin
    11/10/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    19/10/2015  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    09/11/2015  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร. 50518
    08/02/2016  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สตป. 50518
    10/02/2016  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)    โดย สตป. 50518
    11/04/2016  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย admin
    12/01/2017  การติดตามการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ    โดย admin
    04/08/2017  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2560    โดย admin
    29/08/2017  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ    โดย admin
    12/09/2017  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐    โดย กตป. โทร.50482
    12/10/2017  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย admin
    19/10/2017  สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล    โดย admin
    23/01/2018  ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย admin

ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานประมวลงานฯ

[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
โครงการต่างๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกต้นไม้
ลิงค์ กระทรวงต่างๆลิงค์ เว็บจังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ลิงค์ ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สนผ. กผร. กกพ. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่moi0211.2@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*