สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    17 ส.ค 2561  แจ้งคำสั่ง หน.คสช. ที่ 10/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 ส.ค 2561  แจ้งการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ส.ค 2561  ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ส.ค 2561  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ก.ค 2561  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1)    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ก.ค 2561  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ก.ค 2561  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 )    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ก.ค 2561  ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด ปี2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ก.ค 2561  ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.ค 2561  ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 10/2561 เรื่อง เปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน และเชิญประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย - เมียนม่า    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.ค 2561  ติดตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.ค 2561  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มิ.ย 2561  ขอความร่วมมือติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มิ.ย 2561  ขอความร่วมมือในการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 มิ.ย 2561  เร่งรัดการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลรายชื่อต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 มิ.ย 2561  กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 มิ.ย 2561  ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 มิ.ย 2561  ขอความร่วมมือนำผู้พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 มิ.ย 2561  สรุปผลการประชุมการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ 4    โดย ศอ.ปสงมท.
    5 มิ.ย 2561  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 พ.ค 2561  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง"    โดย ศอปสมท
    30 พ.ค 2561  แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภารกิจที่ 9 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอปสมท
    30 พ.ค 2561  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561    โดย ศอปสมท
    18 พ.ค 2561  แนวปฏิบัติการแจกจ่ายหนังสือแนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 พ.ค 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท
    15 พ.ค 2561  คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 พ.ค 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 พ.ค 2561   ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเร่งรัดผลการดำเนินงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 พ.ค 2561  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ค 2561  คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 เม.ย 2561  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2561) และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 เม.ย 2561  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 เม.ย 2561  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (งวดที่ 2)    โดย
    17 เม.ย 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561)    โดย
    17 เม.ย 2561   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจหรือพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และประกาศคณะ    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2561  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 เม.ย 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 2    โดย
    2 เม.ย 2561  การประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย - กัมพูชา    โดย
    30 มี.ค 2561  การนำเข้าข้อมูลปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มี.ค 2561  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ    โดย
    23 มี.ค 2561  การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561    โดย กรมการปกครอง
    22 มี.ค 2561  แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561)    โดย
    21 มี.ค 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    21 มี.ค 2561  เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 มี.ค 2561  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16    โดย
    15 มี.ค 2561  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 มี.ค 2561  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 มี.ค 2561  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11    โดย
    13 ก.พ 2561  การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ก.พ 2561   การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.พ 2561  ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.พ 2561  เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ม.ค 2561  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ม.ค 2561  การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ม.ค 2561  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ธ.ค. 2560  แผนที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนนทบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ธ.ค. 2560  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ธ.ค. 2560   แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ธ.ค. 2560  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ธ.ค. 2560  วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2560  เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย)    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ธ.ค. 2560  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 พ.ย 2560  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 พ.ย 2560  การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 พ.ย 2560  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241)    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 พ.ย 2560  สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ย 2560  ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 ต.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ต.ค 2560  ขอรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
   โดย ศอ.ปส.มท.
    24 ต.ค 2560  การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ต.ค 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ก.ย 2560  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ก.ย 2560  การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.ย 2560  แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ก.ย 2560  การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย
    13 ก.ย 2560  หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    11 ก.ย 2560  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561    โดย
    6 ก.ย 2560  แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ส.ค 2560  โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ส.ค 2560  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ    โดย
    4 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ส.ค 2560  ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ขอแผ่นดิน ประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 ก.ค 2560  จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison office : BLO) เพิ่มเติม    โดย
    19 ก.ค 2560  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 ก.ค 2560  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย
    11 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การประเมินตนเองของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 ก.ค 2560  มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มิ.ย 2560  แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 มิ.ย 2560  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มิ.ย 2560  หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มิ.ย 2560  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 มิ.ย 2560  ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2560  แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2560  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2560  การตรวจราชการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 มิ.ย 2560  ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ    โดย
    29 พ.ค 2560  แจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการหมู่บ้านพัฒนา/ชุมชนเข้มแข็ง    โดย ศอ ปส มท
    29 พ.ค 2560  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ    โดย ศอ ปส มท
    26 พ.ค 2560  ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560    โดย ศอ ปส มท
    22 พ.ค 2560  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2560    โดย ศอ ปส มท
    19 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2560  ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ค 2560  หนังสือ กรมการปกครอง การขอข้อมูลผลการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 พ.ค 2560  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 เม.ย 2560  หนังสือ กรมการปกครอง การตัดโอนงบประมาณ และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 เม.ย 2560  เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 เม.ย 2560  หนังสือ มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2560  การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2560  เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2560  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 เม.ย 2560  การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2560  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2    โดย
    31 มี.ค 2560  การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มี.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป.มท. ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2560  ศอ.ปส.ปค. การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.ปค.
    24 มี.ค 2560  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (Excel)    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 มี.ค 2560  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู    โดย
    21 มี.ค 2560  การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย
    20 มี.ค 2560  แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่อยู่นอกสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มี.ค 2560  แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย
    9 มี.ค 2560  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 มี.ค 2560  การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนฯ (Smart Card)    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 มี.ค 2560   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด"    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ก.พ 2560  ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.พ 2560  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.พ 2560  คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ก.พ 2560  การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 ก.พ 2560  นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 ก.พ 2560  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ก.พ 2560  หนังสือ กรมการปกครอง แจ้งให้ยกเลิกโครงการฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ก.พ 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายที่ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ก.พ 2560  หนังสือกรมการปกครอง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 ก.พ 2560  ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรมในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.พ 2560  แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 ม.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจ้างบุคลากร    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ม.ค 2560  การสำรวจข้อมูล และรายงานสถานภาพสมาชิกแกนนำ To Be Number One (ครั้งที่ 2)    โดย ศอ ปส มท
    24 ม.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ม.ค 2560  รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 ม.ค 2560  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา    โดย
    16 ม.ค 2560  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ม.ค 2560   แนวทางการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ม.ค 2560  แจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมฯ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ม.ค 2560  วีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ธ.ค. 2559  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ ปส มท
    22 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2559 จ.ขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    13 ธ.ค. 2559  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ธ.ค. 2559  หนังสือ กรมการปกครอง การขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 260 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 พ.ย 2559  หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 พ.ย 2559  ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 พ.ย 2559  ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1    โดย
    24 พ.ย 2559  ขอเลื่อนการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (เฉพาะภาคกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 พ.ย 2559  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด    โดย
    16 พ.ย 2559  เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง    โดย
    14 พ.ย 2559  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24229 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 พ.ย 2559  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24227 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 พ.ย 2559  ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 ต.ค 2559   กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ต.ค 2559  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง สำรวจความพร้อมการรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ต.ค 2559  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ต.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ต.ค 2559  การสำรวจข้อมูลชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติม    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การตัดโอนงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การดำเนินการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท
    4 ต.ค 2559  การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ต.ค 2559  การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ก.ย 2559  ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบ Tele Conference    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.ย 2559  แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย
    22 ก.ย 2559  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ครั้งที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.ย 2559  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    1 ก.ย 2559  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ก.ย 2559  เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ส.ค 2559  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    29 ส.ค 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ส.ค 2559  ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ    โดย
    24 ส.ค 2559  ประสานงานสำนักงาน BLO ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในระดับพื้นที่    โดย
    23 ส.ค 2559  การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ส.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ส.ค 2559  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ส.ค 2559  การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ส.ค 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2559    โดย
    29 ก.ค 2559  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    28 ก.ค 2559  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว4267 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.ค 2559  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.ค 2559  แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท
    12 ก.ค 2559  ขอให้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) กำหนดตัวบุคคลเป็นแกนกลางของทั้งสองฝ่าย (ไทย - กัมพูชา)    โดย
    11 ก.ค 2559  แจ้งเวียนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559    โดย
    8 ก.ค 2559  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันตัวคดียาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 ก.ค 2559  งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559    โดย
    5 ก.ค 2559  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เพื่อจัดสรรให้ ศอ.ปส.จ. ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    28 มิ.ย 2559  การตัดโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด)    โดย
    24 มิ.ย 2559  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 มิ.ย 2559  การรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559    โดย
    21 มิ.ย 2559  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย
    15 มิ.ย 2559  การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    15 มิ.ย 2559  สำรวจครุภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    2 มิ.ย 2559  ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย    โดย
    2 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 พ.ค 2559  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนประชารัฐ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2559  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศอ.ปส.มท
    10 พ.ค 2559  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย
    4 พ.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ค 2559  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 เม.ย 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรครู ข    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 เม.ย 2559  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย
    26 เม.ย 2559  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 เม.ย 2559  อาสาสมัครแรงงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2559  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย
    20 เม.ย 2559  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 เม.ย 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณฯของ สป.มท. งวดที่2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4(ศอ.ปส.มท.) /ว1928 ลว. 4 เม.ย. 59    โดย
    18 เม.ย 2559  การจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2559  ซักซ้อมแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2559  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 เม.ย 2559  การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2559  การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 มี.ค 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1800 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง กรอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2559  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก** ปรับปรุง 25 มี.ค.2559    โดย ศอ ปส มท
    21 มี.ค 2559  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 มี.ค 2559  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2559  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1ตำรวจ1โรงเรียน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 มี.ค 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1480 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตรียมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศอ ปส มท
    7 มี.ค 2559  กำหนดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    4 มี.ค 2559  ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ    โดย
    24 ก.พ 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558    โดย
    17 ก.พ 2559  แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย
    16 ก.พ 2559  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    29 ม.ค 2559  ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ม.ค 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย
    22 ม.ค 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 ม.ค 2559  แฟ้มบรรยายการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15 ม.ค 2559  แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    24 ธ.ค. 2558   รวมแฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 ธ.ค. 2558  แผนที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2558  เชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    4 ธ.ค. 2558  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3)    โดย
    30 พ.ย 2558  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 พ.ย 2558  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)    โดย
    25 พ.ย 2558  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    24 พ.ย 2558  การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559    โดย
    16 พ.ย 2558  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 พ.ย 2558  ทบทวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ต.ค 2558  การตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนแรก    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ต.ค 2558  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด    โดย
    19 ต.ค 2558  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย
    15 ต.ค 2558  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย น.ส.อมราภรณ์
    14 ต.ค 2558  การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    1 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5832 เรื่อง มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และคำสั่งของประธานกรรมการอำนวยการ ศอ.กต.    โดย
    24 ก.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว5447 เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2560 ตามแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนำร่อง    โดย
    24 ก.ย 2558  ภาพถ่าย Flipchart ของทั้ง 9 กลุ่ม    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 ก.ย 2558  งานนำเสนอ การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    10 ก.ย 2558  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    8 ก.ย 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5174 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ    โดย
    28 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว 626 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ส.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4933 เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย
    26 ส.ค 2558  แนวทางการปรับกิจกรรมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ ศอ.ปส.จ.    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 ส.ค 2558  คำสั่งที่ ศอ.ปส.ที่ 5/2558 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย
    21 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย
    17 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว4665 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ส.ค 2558  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.ค 2558  แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ก.ค 2558  การให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด    โดย
    16 ก.ค 2558  การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการปฏิบัติฟื้นฟูฯ    โดย
    15 ก.ค 2558  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย
    14 ก.ค 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย
    14 ก.ค 2558  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา    โดย
    14 ก.ค 2558  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย
    3 ก.ค 2558  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มิ.ย 2558  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 มิ.ย 2558  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 มิ.ย 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 มิ.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว 3297 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เป็น "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัด..."    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 มิ.ย 2558  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2558  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 มิ.ย 2558  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 มิ.ย 2558  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ ศอ.ปส.มท.    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 พ.ค 2558  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 พ.ค 2558  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 พ.ค 2558  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 พ.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 พ.ค 2558  เรื่องกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 พ.ค 2558  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 2017 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 พ.ค 2558  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2558  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 พ.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๗๒ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 พ.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 เม.ย 2558  ที่ มท.๐๒๑๑.๑/๑๒๔ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการแต่ตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 เม.ย 2558  แบบกำลังพลฯ ปี 2557 - 2558 (เฉพาะส่วนกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 เม.ย 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๔๑๑ เรื่อง การจัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 เม.ย 2558  การเปิดกรอบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่านำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 เม.ย 2558  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 58)    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2558  ดาวน์โหลดแบบกำลังพล ๑    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๑๒๑๑.๑/ว ๑๘๙๑ เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๔๐๖๖ เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๑๗๗๕ เรื่อง การพิจารณาบำเน็จความชอบปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) ด้านยาเสพติด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 มี.ค 2558  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๙๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๙๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 มี.ค 2558  ตัวชี้วัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๓๒๖๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ของหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ก.พ 2558  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.พ 2558  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.พ 2558  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    13 ก.พ 2558  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ก.พ 2558  ที่ ยธ ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ก.พ 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๐๘๔๔ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย
    5 ก.พ 2558  ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ก.พ 2558  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ม.ค 2558  การโอนจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อให้จังหวัดใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    28 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว ๕๘๔ เรื่อง แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๔๒๑ เรื่อง การรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๕๓ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๙๐ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ม.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ม.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๑๙๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ธ.ค. 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๗๔๐ เรื่อง แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 ธ.ค. 2557  แนวทางการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ธ.ค. 2557  แผนที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 ธ.ค. 2557  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 ธ.ค. 2557  แผนที่ โรงแรมไดมอนล์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ศพส.มท.
    12 ธ.ค. 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๓๒๐๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติด (War Room) ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    1 ธ.ค. 2557  แผนที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท.
    24 พ.ย 2557  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย ๙ ภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 พ.ย 2557  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 พ.ย 2557  แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น    โดย ศพส.มท.
    18 พ.ย 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 พ.ย 2557  สรุปรายงานการดำเนินเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ปปส.ภ. ๑ - ๙    โดย ศพส.มท.
    17 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี    โดย กฤตนันท์
    14 พ.ย 2557  ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๓๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบบริหารจัดการระดับจังหวัดด้านป้องกันและปราบปราม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14 พ.ย 2557  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14 พ.ย 2557  ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๒๔๘๒ เรื่อง ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแบะปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๕๗    โดย Krittanun
    13 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี    โดย Krittanun
    12 พ.ย 2557  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๔๑ เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    10 พ.ย 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๓๙๐๗ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย
    10 พ.ย 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๓๔๔๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)    โดย ศพส.มท.
    7 พ.ย 2557  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    6 พ.ย 2557  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    16 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๓๕๐๖ เรื่อง กวาดบ้านให้เป็นสีขาว    โดย ศพส.มท.
    9 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศพส.มท.
    7 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.) /ว ๐๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    7 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย ศพส.มท.
    30 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท)/ว ๓๑๑๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ    โดย ศพส.มท.
    29 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    19 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศอปส.มท.)/ว0011 การติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    28 ส.ค 2557  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    27 ส.ค 2557  การประชุมสัมมนาเจ้าหน้า ศพส.จ./กทม. เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    โดย
    24 ส.ค 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศอปส.มท.
    22 ส.ค 2557  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    19 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย ศพส.มท.
    19 ส.ค 2557  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    15 ส.ค 2557  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือ ติดตาม ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    7 ส.ค 2557  หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด    โดย
    6 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย ศอปส.มท.
    6 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗)    โดย ศอปส.มท.
    28 ก.ค 2557  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย
    24 ก.ค 2557  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย
    22 ก.ค 2557  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย
    21 ก.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท)/ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    17 ก.ค 2557  สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    15 ก.ค 2557  เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    4 ก.ค 2557  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    20 มิ.ย 2557  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๐๑/๕๐๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    12 มิ.ย 2557  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    12 มิ.ย 2557  กระบวนงานปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๕๐ แห่ง ๗๙๑ อำเภอ    โดย ศ
    11 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    10 มิ.ย 2557  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    9 มิ.ย 2557  ยกเลิก รายงานแบบ คสช.๔๑    โดย ศพส.มท.
    9 มิ.ย 2557  ตารางสรุปจำนวนพื้นที่อหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดระดับอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    4 มิ.ย 2557  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย
    21 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 7 ถึงครั้งที่ 9    โดย ศพส.มท.
    19 พ.ค 2557  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (พิษณุโลก)    โดย ศพส.มท.
    16 พ.ค 2557  เร่งรัดการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 6    โดย ศพส.มท.
    12 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 5    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๔    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๓    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    7 พ.ค 2557  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒    โดย
    29 เม.ย 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2557  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย
    18 เม.ย 2557  แนวทางการเบิดดำเนินการสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2557  การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2557  การนำเข้าข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    2 เม.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    27 มี.ค 2557  การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์    โดย ศพส.มท.
    19 มี.ค 2557  ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18 มี.ค 2557  ประกาศจาก ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    9 ม.ค 2557  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    7 ม.ค 2557  ประสานการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557    โดย ศพส.มท.

ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*