สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


 25 ก.ค 2557  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 382/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ก.ค 2557
 23 เม.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท.)/ว68 เรื่อง คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ 23 เม.ย 2555
 30 พ.ย 2553  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๒๘๓ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔(ชุด ๒) ลงวันที่ 30 พ.ย 2553
 30 พ.ย 2553  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๒๘๓ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ชุด ๑) ลงวันที่ 30 พ.ย 2553
 17 พ.ย 2553  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๗๖ เรื่อง การติดตามสรุปข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดประจำวัน ลงวันที่ 17 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเขต ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเพติดอำเภอ ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคม ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 9 พ.ย 2553  เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับกระทสรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พ.ย 2553
 5 พ.ย 2553  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 5 พ.ย 2553
 5 พ.ย 2553  คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑ / ๒๕๕๒ เรื่อง กลไลแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาตร์ ๕ รั้วป้องกัน ลงวันที่ 5 พ.ย 2553
 5 พ.ย 2553  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๓/๒๕๕๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 5 พ.ย 2553
 5 พ.ย 2553  เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ลงวันที่ 5 พ.ย 2553
 5 พ.ย 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศตส.มท.) /ว ๓๔๖๕ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน (ศตส.ม/ช.) ลงวันที่ 5 พ.ย 2553
 27 ต.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๒๐๑๑.๑ (ศตส.มท.)/ว ๒๒๓ เรื่อง ให้ ศตส.จ.เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ 27 ต.ค 2553
 15 ต.ค 2553  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๑๐๔ เรื่อง ผลการประชุมคณกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ 15 ต.ค 2553
 15 ต.ค 2553  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/๑๐๙๘๗ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ 15 ต.ค 2553
 15 ต.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว๓๑๙๐ เรื่องการนำเข้ารายชื่อบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๓ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จควา ลงวันที่ 15 ต.ค 2553
 8 ต.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท.)/ว3075 เรื่อง เร่งรัดการจัดตั้ง ศตส.ม./ช. ลงวันที่ 8 ต.ค 2553
 7 ต.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท.)/ว67 เรื่อง กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN&SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สินยาเสพติด ลงวันที่ 7 ต.ค 2553
ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*