สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม

       

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ hbgfvbhgfb

1.1 มท.

       วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2561
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ พ.ศ. 2555 - 2558

1.2 สป.

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง)

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561)
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ (พ.ศ. 2555-2558)

--------------------------------------------------------------------

      ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

--------------------------------------------------------------------

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

      สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

--------------------------------------------------------------------

แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

- สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกับ มท.

- สรุปแผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

- แผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

--------------------------------------------------------------------

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

--------------------------------------------------------------------

2. แผนยุทธศาสตร์

2.1 มท.

      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564

      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561) 
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2555-2559)
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2547-2551)

2.2 สป.

       แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564

      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง) 

      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2557-2561) 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2548-2551)

--------------------------------------------------------------------

3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

3.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ มท.

3.2 สป.

      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สป.มท.

--------------------------------------------------------------------

4. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557-2566)

--------------------------------------------------------------------

Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

      ระยะสั้น  (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

--------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

--------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของกระทรวงมหาดไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560)

--------------------------------------------------------------------

5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

5.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย 

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงมหาดไทย 
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงมหาดไทย

5.2 สป.

         แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

        แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

        แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

--------------------------------------------------------------------

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.มท.

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)
 

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

--------------------------------------------------------------------

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.37 น.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป. 

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*