สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
 เรื่อง งบประมาณกระทรวงมหาดไทย 2551

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 ต.ค 2550

     http:/www.ppbmoi.net/midev02/upload/budjet50.xls
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงมหาดไทย 
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน  วงเงิน   วงเงินคำขอตั้ง   ได้รับตามร่าง พ.ร.บ.ปี 51   คณะกรรมาธิการฯ  ขอแปรญัตติเพิ่ม ได้รับจากแปรญัตติ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณปี 50   งบประมาณปี 51   (วาระที่1 รับหลักการ)   พิจารณาปรับลด  จำนวน จำนวน จำนวน
ก. ส่วนราชการ กทม. เมืองพัทยา     179,115.7526      232,332.2907      189,967.4678         325.6538      5,094.6098        1,288.3313                           190,930.1453
        (รวม 9 หน่วยงาน)              
   1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        3,290.6224        26,895.9163         3,431.8749         132.4851      1,266.3889          386.2525                              3,685.6423
   2. กรมการปกครอง       22,172.2015        27,659.3428       22,918.1995            9.3390      2,141.1825  669.1759                             23,578.0364
   3. กรมการพัฒนาชุมชน        2,942.4557         5,006.8284         3,258.9309            3.3300                -                    -                                3,255.6009
   4. กรมที่ดิน        4,512.0834         6,856.1089         4,771.9005            2.7073      1,061.6700                  -                                4,769.1932
   5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        1,948.8058         3,296.9076         2,194.0000            9.0272          91.2324                  -                                2,184.9728
   6. กรมโยธาธิการและผังเมือง        3,623.9183         6,045.6571 4,078.2820         163.1562 534.1360          232.9029                              4,148.0287
   7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     124,826.5455      133,710.2870      132,549.2200            5.6090                -                    -                             132,543.6110
   8. กรุงเทพมหานคร       14,195.2800        20,481.1827       15,064.9000  -                 -                    -                              15,064.9000
   9. เมืองพัทยา        1,603.8400         2,380.0599         1,700.1600  -                 -                    -                                1,700.1600
ข. รัฐวิสาหกิจ       2,956.4440        4,686.6120 3,240.2970           37.2460         38.0000                 -                               3,203.0510
   10. การประปาส่วนภูมิภาค       2,956.4440        4,686.6120 3,240.2970           37.2460 38.0000                 -                               3,203.0510
(รวม 10 หน่วยงาน)     182,072.1966      237,018.9027      193,207.7648 362.8998      5,132.6098        1,288.3313                           194,133.1963
                    
หมายเหตุ    พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    

เสนอโดย สผร.สนผ.สป.

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*