สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
 เรื่อง ระเบียบวาระประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2550

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 ส.ค 2550

     

 

ระเบียบวาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที่ 8/2550

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550  เวลา 09.30  .   

  ห้องประชุม 1  กระทรวงมหาดไทย

-------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2    การรับรองรายงานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 3      การมอบหมายการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4      รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (นำเสนอโดยผู้บริหาร/)

                4.1 การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  (โดย อธิบดีกรมการปกครอง)

      4.2 ผลการตรวจราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเมืองการปกครอง               

          ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         (โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)

      4.3 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)  

  4.4 ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงานขจัดความยากจนและ  

      พัฒนาชนบท  (โดย อธิบดีกรมที่ดิน)  

      4.5 การจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2550 

          (โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

                5.1 รายงานผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย (สนผ.สป.)

                5.2 รายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2550  (ปภ.)

                5.3 โครงการประกวดบทความ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวทาง 4 ป (สดร.สป.)

     5.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

          พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา (ยผ.)

     5.5 รายงานผลการจัดงาน OTOP Midyear 2007 และ OTOP Select 2007 (พช.)

 5.6 การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP  (พช.)

         5.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP  (พช.)

         5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอาชีวศึกษาของประชาชนในชุมชน (สถ.)

         5.9 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  (ปค.)

         5.10 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมการปกครอง  (ปค.)

 

 

ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.

 


เสนอโดย สผร.

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*