สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม    26 ก.ค 2561  การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย มนตรี (มท.50577)
    23 ก.ค 2561  สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของ มท. เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี    โดย มนตรี (มท.50577)
    6 ก.ค 2561  การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 มิ.ย 2561  สรุปสาระสำคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของ มท. และ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของ สป.มท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)    โดย มนตรี (มท.50577)
    18 มิ.ย 2561  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ปภ.    โดย มนตรี (มท.50577)
    14 มิ.ย 2561  สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)    โดย มนตรี (มท.50577)
    8 มิ.ย 2561  เอกสารสำหรับนำเสนอในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ณ ปภ.    โดย มนตรี (มท.50577)
    5 มิ.ย 2561  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดย มนตรี (มท.50577)
    23 พ.ค 2561  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)    โดย มนตรี (มท.50577)
    30 มี.ค 2561  สรุปสาระสำคัญการประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สป.มท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 มี.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดย มนตรี (มท.50577)
    16 ก.พ 2561  การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin โดย กผร.งบประม
    15 ก.พ 2561  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย admin โดย กผร.งบประม
    15 ก.พ 2561  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการ แผนงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม    โดย มนตรี (มท.50577)
    13 ก.พ 2561  สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR)" เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    9 ก.พ 2561  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12    โดย
    26 ม.ค 2561  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย มนตรี (มท.50577)
    17 ม.ค 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    16 ม.ค 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    5 ม.ค 2561  สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ สป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 ธ.ค. 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0    โดย มนตรี (มท.50577)
    17 พ.ย 2559  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    15 ก.ค 2559  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๔)    โดย 50577
    29 ต.ค 2558  รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    2 ก.ย 2558  การจัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    2 ก.ย 2558  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)    โดย สผร. มท๕๐๕๗๗
    4 ส.ค 2558  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    7 ก.ค 2558  ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    โดย เมธี สผร.สนผ.สป.
    2 ก.ค 2558  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    30 มิ.ย 2558  การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ 50577
    20 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)    โดย พูนศักดิ์ 50577
    18 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย พูนศักดิ์ 50577
    11 พ.ค 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    6 พ.ค 2558  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    27 เม.ย 2558  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    27 ก.พ 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26 ก.พ 2558  การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ก.พ 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ก.ค 2557  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2003 และ ว 2004 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557    โดย สผร 50756
    23 ก.ค 2557  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557    โดย
    23 ก.ค 2557  แบบรายงานการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ. งปม.ปี 2558 เสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัตติ    โดย สผร.
    15 ก.ค 2557  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 ก.ค 2557  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 มิ.ย 2557  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561 ครั้งที่ 1/2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23 มิ.ย 2557  สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของ มท. ตามนโยบายของ คสช. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ณ สโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17 มิ.ย 2557  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12 ก.พ 2557  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย เมธี
    17 ม.ค 2557  ประเด็นการสัมภาษณ์ ปมท. และ อปค. เรื่อง การวางตัวของข้าราชการกับความขัดแย้งทางการเมือง รายการฟันธง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557    โดย มนตรี (50577)
    10 ม.ค 2557  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    9 ม.ค 2557  ปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย มนตรี
    8 ม.ค 2557  วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.    โดย มนตรี
    19 ธ.ค. 2556  การรายงานผลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    16 ธ.ค. 2556  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย มนตรี
    23 พ.ย 2556  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล วันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2556    โดย มนตรี (50577)
    18 พ.ย 2556  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล    โดย
    15 พ.ย 2556  การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่    โดย มนตรี (มท. 50577)
    6 พ.ย 2556  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  สรุปประเด็นการมอบนโยบายของผู้บริหารแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  การมอบหมายงานของ นรม. ในการประชุมคณะ หน.ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 8/2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 ต.ค 2556  การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคารรัฐสภา    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26 ก.ย 2556  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 ก.ย 2556  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    9 ก.ย 2556  การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.40 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.15 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 01.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 - 24.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28 พ.ค 2556  การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ขั้นกรรมาธิการ ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    23 พ.ค 2556  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เฉพาะด้าน มท. 10 ปี    โดย อรพรรณ (50577)
    10 พ.ค 2556  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2556 - 2561 หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    3 พ.ค 2556  การประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ครั้งที่ 2    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 เม.ย 2556  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ มท.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 เม.ย 2556  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 (ในส่วนของ สป.มท.)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 เม.ย 2556  การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.มท. ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ 1    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    22 เม.ย 2556  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. หลังจากการประชุม 22 เม.ย. 56 (เพิ่มช่องค่าเป้าหมาย)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 เม.ย 2556  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 เม.ย 2556  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    4 เม.ย 2556  การจัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28 มี.ค 2556  ติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 มี.ค 2556  โทรสาร ด่วนที่ ที่ มท 0211.1/ว 1210 ลว. 15 มีนาคม 2556 เรื่อง การจัดประชุมวีดิทัศน์ (VDO Conference)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 มี.ค 2556  การกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ ทม 0211.6/ว 1113 ลว. 11 มี.ค. 2556 เรื่อง การร่วมงาน Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน    โดย มนตรี / มท. 50577
    9 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1080 ลว. 8 มี.ค. 56 เรื่อง การร่วมงาน Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย มนตรี
    5 มี.ค 2556  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย admin
    19 ก.พ 2556  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 ก.พ 2556  แบบรายงานความสำเร็จในการดำเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    4 ก.พ 2556  หนังสือ ที่ มท 0211.6/ว049 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในปี 2556-2558    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    30 ม.ค 2556  การทบทวนและยืนยันโครงการสำคัญ (Flagship Project)    โดย มนตรี ใจงาม
    30 ม.ค 2556  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)    โดย มนตรี ใจงาม
    28 ม.ค 2556  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สป.มท.)    โดย เมธี สุขสมบูรณ์
    28 ม.ค 2556  การประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่    โดย มนตรี ใจงาม
    21 ม.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว265 ลว 17 มกราคม 2556 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในปี 2556-2558 (แก้ไขไฟล์แนบ)    โดย
    25 ธ.ค. 2555  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5982 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่    โดย สผร.สนผ.สป.
    24 ธ.ค. 2555  การเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    14 ธ.ค. 2555  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1799 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555    โดย
    4 ธ.ค. 2555  การจัดทำรายงานขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    5 พ.ย 2555  การทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสป.มท.    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    26 ต.ค 2555  แบบรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๖    โดย สผร.สนผ.สป.
    4 ต.ค 2555  แผนการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556    โดย สผร.สนผ.สป.
    11 ก.ย 2555  เอกสารประกอบหนังสือ มท 0211.6/ว 4226 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    17 ส.ค 2555  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    27 มิ.ย 2555  แบบฟอร์มรายละเอียดการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารศาลากลาง/ศูนย์ราชการ 76 จังหวัด(เพิ่มเติม)    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    25 มิ.ย 2555  แบบฟอร์มรายละเอียดการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารศาลากลาง/ศูนย์ราชการ 76 จังหวัด    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    31 พ.ค 2555  แบบฟอร์ม การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    โดย สผร.
    21 พ.ค 2555  แบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณ ของ สป.มท. ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    4 เม.ย 2555  ผลการดำเนินงานของกระทรวงตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10    โดย เมธี
    27 มี.ค 2555  แบบรายงาน สงป.301/302 และแบบรายงานรายเดือน/รายไตรมาส    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    15 มี.ค 2555  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    15 มี.ค 2555  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    2 มี.ค 2555  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    1 มี.ค 2555  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    17 ก.พ 2555  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    13 ก.พ 2555  การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    7 ก.พ 2555  แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    โดย
    25 ม.ค 2555  การจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กผง.
    19 ม.ค 2555  จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น พ.ศ.2556    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    13 ม.ค 2555  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    20 ธ.ค. 2554  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ2-3 และวุฒิสภา    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    1 ธ.ค. 2554  การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุฝึกอบรมฯ    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    30 พ.ย 2554  Template ภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย 12 เรื่อง กำหนดส่งวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554    โดย
    30 พ.ย 2554  Template ภารกิจเร่งด่วน 90 วัน กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554    โดย
    21 พ.ย 2554  ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนเรือที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ และรายงาน งบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกคูคลอง    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    16 พ.ย 2554  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (Strategy form)    โดย สผร.
    16 พ.ย 2554  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (คำสั่ง)    โดย สผร.
    2 พ.ย 2554  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร    โดย สผร.
    26 ต.ค 2554  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1(รับหลักการ)    โดย สผร.
    25 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.(ก.พ.ร.03)    โดย สผร.
    14 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล)    โดย สผร.
    14 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ )    โดย สผร.
    14 ต.ค 2554  จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12 ต.ค 2554  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 01)    โดย
    4 ต.ค 2554  แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย
    4 ต.ค 2554  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย สผร.
    15 ก.ย 2554  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย    โดย
    9 ก.ย 2554  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    30 ส.ค 2554  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25 ส.ค 2554  การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    22 ส.ค 2554  ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างเหมาบริการของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    7 มิ.ย 2554  รายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.มท    โดย
    11 มี.ค 2554  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย สผร.
    9 มี.ค 2554  แบบฟอร์มคำชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปราย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ปี 2554    โดย สผร.
    9 มี.ค 2554  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ปี 2554    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  ผังแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ คิดนอกกฎ บริหารนอกกรอบ (ร่างคำแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มกราคม 2554)    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมกันของสังคม)    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน)    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ ๓    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบ Conference และการรายงานผล    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๓๔๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ ๒    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๒๗๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ ๑    โดย สผร.สนผ.
    21 ก.พ 2554  การเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    2 ก.พ 2554  ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2554    โดย ธัญรัตน์
    2 ก.พ 2554  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ธัญรัตน์
    17 ม.ค 2554  การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    30 ธ.ค. 2553  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    16 ธ.ค. 2553  การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ.2555-2558 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16 ธ.ค. 2553  การจัดทำรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    7 ธ.ค. 2553  การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    11 พ.ย 2553  มาตรการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    19 ต.ค 2553  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    11 ต.ค 2553  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    7 ต.ค 2553  รายงานผลการประชุมโคงการ"อำเภอกัลยาณิวัฒนา"เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2553    โดย สผร
    9 ก.ย 2553  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    1 ก.ย 2553  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2553    โดย สผร.สนผ.สป.
    18 ส.ค 2553  ทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    โดย
    30 ม.ค 2552  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน    โดย
    18 ก.พ 2551  การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล    โดย admin_T
    12 ก.ค 2550  มติ ครม. 10 ก.ค. 50 ที่เกี่ยวข้องกับ มท.    โดย สผร.
    11 ก.ค 2550  สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ของ มท.    โดย สผร.
    23 พ.ค 2550  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ของ มท.    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    21 พ.ค 2550  การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    4 พ.ค 2550  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2550 แยกเป็นรายจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    22 มี.ค 2550  มติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2550    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    15 มี.ค 2550  สรุปมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ    โดย สผร.
    8 มี.ค 2550  ปฏิทิน การเตรียมการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    โดย สผร.
    7 มี.ค 2550  การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    28 ก.พ 2550  การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    22 ก.พ 2550  การกำหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย โครงสร้างและยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22 ก.พ 2550  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    7 ก.พ 2550  การกำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    6 ก.พ 2550  การจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นตำที่จำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551-2554    โดย
    29 ม.ค 2550  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29 ม.ค 2550  การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29 ม.ค 2550  การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29 ม.ค 2550  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    21 พ.ย 2549  สรุปการมอบนโยบาย ของ นรม. รมว.มท. รมช.มท. และ ปมท.    โดย สนร.
    21 พ.ย 2549  powerpoint นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สผร.
    21 พ.ย 2549  นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สผร.
    3 ต.ค 2549  สรุปการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย addmin

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*