สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม

       

  สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)  

Policy And Planning Bureau

Website : http://ppb.moi.go.th

E-mail : moi0211@moi.go.th

ตำแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร Tel./Fax

Position/Ranks-Name-Surname

ที่ทำงาน (Office)

บ้านพัก (House)

 

องค์การฯ (Tel.)

สื่อสาร สป.

โทรสาร (Fax)

องค์การฯ (Tel.)

มือถือ (Mobile)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน          
นายทรงกลด  สว่างวงศ์

0-2222-4156

50570

0-2222-4156

-

08-9897-9288*

Mr.Songklod Sawangwong  

50686

     
เลขานุการ          
นายกิตติพงษ์ เมฆคะ

0-2222-4156

50570

0-2222-4156

-

08-4608-3104

   

50686

     
           
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์           

นางศุภรินทร์ เสนาธง

0-2223-4920

50445

0-2223-4920

-

08-9897-9306*

Mrs.Suparin Senathong          
เลขานุการ          
น.ส.พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร

0-2223-4920

50445

0-2223-4920

 -

08-0021-9801

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)          

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์

0-2222-4125

50769

-

-

08-5484-2084

Mrs.Nithassanee Chatchotikawong          
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุและงบประมาณ          
น.ส.อรวรรณ  วงษ์สมบูรณ์

0-2222-4152

50587

0-2222-4152

-

08-1754-1952

           
งานจัดซื้อจัดจ้าง        

-

-

50440

-

-

-

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล          
นางรุ่งทิวา  กระจายกลิ่น

0-2226-5886

50618

0-2226-5886

-

08-4661-4596

หัวหน้างานธุรการ          
นางสุกัญญา  คำทอง

0-2226-5886

50617

0-2226-5886

-

08-3131-7725

-

 

50616

 

-

-

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)          

นางจริยา ชุมพงศ์

0-2221-9468

50573

0-2223-4870

-

08-5484-2439

Mrs.Jariya Chumpong          
ฝ่ายประสานนโยบายและแผนมหาดไทย          
หัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ          
น.ส.ขนิษฐา  แจ้งใจ

0-2221-9468

50578

0-2223-4870

-

08-1900-4466

น.ส.สุทธิรดา  ไยยธรรม

0-2221-9468

50580

0-2223-4870

-

08-5398-6169

น.ส.นนทญา หงษ์รัตน์ 

0-2221-9468

50754

0-2223-4870

-

08-6619-8984

น.ส.ดรุณศิริ แพน้อย

0-2221-9468

50755

0-2223-4870

-

08-1536-2705

นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์

0-2221-9468

50574

0-2223-4870

-

08-5143-8243

ว่าที่ ร.ต.มนตรี  ใจงาม

0-2221-9468

50577

0-2223-4870

-

08-4708-1582

ฝ่ายประสานงบประมาณ          
น.ส.ดุษฏี  พฤกษเศรษฐ

0-2221-4203

50461

0-2221-4203

-

08-5484-2059

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ          
นายไพฑูรย์  ทองหอม

0-2221-4203

50569

0-2222-4854

-

08-4436-4703

น.ส.ดารารัตน์  เงินเขียว

0-2221-4203

50462

0-2222-4854

-

08-1721-3644

น.ส.จตุพร  ชูดวง

0-2221-4203

50451

0-2222-4854

-

08-9727-0627

นายกิติพัฒน์  ตันตสุรฤกษ์

0-2221-4203

50803

0-2221-4203

-

08-5136-5631

นายพงศธร  ช้างโสภา

0-2221-4203

50451

0-2221-4203

-

08-6780-6212

งานธุรการ          
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิตติวงศ์

0-2221-9468

50577

0-2223-4870

-

08-3131-7725

น.ส.ศิริพร  มูลละ

0-2221-9468

50577

0-2221-9468

-

08-1308-8990

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)          
นายคณิต คงช่วย

0-2222-2148

50610

0-2222-4162

-

08-5484-2095

Mr.Kanit Kongchouy          
กลุ่มงานด้านความมั่นคงภายใน          
หัวหน้ากลุ่มฯ          
นายปฐมพล เย็นอาคาร

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-5484-2209

น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศิริโรจน์

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-9159-8576

น.ส.แกมแก้ว  คงเชื้อนาค

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-1341-2942

กลุ่มงานการประสานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้          
หัวหน้ากลุ่มฯ          

-

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

-

นายรุจภัทร  ฐอสุวรรณ

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-9617-0777

งานธุรการ          

-

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

-

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน          
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.)          

นางรชตภร โตดิลกเวชช์

0-2223-5249

50507

0-2223-5249

-

08-5484-2046

Mrs.Rachathaporn Todilokvech          
หัวหน้ากลุ่มงานฯ          
น.ส.พรพรรณ  เดชะพหุล

0-2223-5244

50508

0-2223-5249

-

08-5484-2041

           
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและปกครองท้องถิ่น          
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท          

นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์

0-2223-5245

50634

0-2223-5249

-

08-1820-5224

นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ

0-2223-5244

50634

0-2334-5249

-

08-1207-6262

ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ ดาวัน

0-2223-5249

50515

0-2223-5249

-

09-5384-4909

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (กสม.)          
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี

0-2222-1855

50430

0-2222-4160

-

08-5484-2083

         
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
นายสมพร ยิ้มเผือก

0-2222-4160

50432

0-2222-4160

-

09-2265-9251

น.ส.ธัญชล  พิชิต

-

50446

0-2222-4160

-

-

น.ส.รุ่งรัตน์  สังข์ศร

0-2223-5242

50443

0-2222-4160

-

-

นายวิชิต สุวรรณรัตน์

0-2222-4160

50447

0-2222-7160

-

-

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านโยธาธิการและผังเมือง          

นางสุมณฑา  รุ่งเรือง

-

50435

0-2222-4160

-

-

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

 

 

 

นางกัญญรัตน์  นฤภัย

-

50433

0-2222-4160

0-2222-4160

-

นางศุภสิตา  งามวงษ์วาน

-

50175

0-2222-4160

-

-

งานธุรการ          
นางพิมพ์ลักษณ์ ตั้งพงศาวลีกุล

0-2222-1855

50439

0-2222-4160

-

-

นายจรัญ  วงศ์หงษ์

-

50433

0-2222-4160

-

-

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)          
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

08-5489-3621

Mr.Chairat Kaewpiangphen          
หัวหน้ากลุ่มฯ

 

 

 

 

 

นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

09-1082-6378

น.ส.อรอุมา  วรแสน

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

-

นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต

0-2221-8095

50035

0-2221-8095

-

08-6472-5595

นางสาวสุคนทิพย์ ทิพวัฒน์

0-2221-8095

50035

0-2221-8095

-

08-1339-1958

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.)          
น.ส.สุขใจ กาญจนพิบูลย์

0-2223-5247

50521

0-2223-5247

-

08-5484-2049

Miss Sukjai Kanjanapiboon          
หัวหน้ากลุ่มฯ          
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร

0-2622-0965

50473

0-2223-5247

-

08-9201-9393

น.ส.กาญจนา  โนรี

0-2223-5247

50523

0-2223-5247

 -

08-1458-7402

นายทวีศักดิ์  ใจรังษี

0-2622-2965

50482

0-2223-5247

 -

08-9471-9615

น.ส.กนกทิพย์ ทิมเครือจีน

0-2223-5246

50518

0-2223-5247

 -

08-9639-1976

น.ส.มาลินดา เทวาพิทักษ์

0-2223-5247

50522

0-2223-5247

 -

08-1448-3443

นายอธิป   มั่นใจอารย์

0-2223-5247

50518

0-2223-5247

 -

08-7995-6634

นายบัญชา  เขตประทุม

0-2223-5247

50522

0-2223-5247

 -

08-4697-9357

           
           
         
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.)          
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์

0-2226-6029

50510

0-2226-6029

-

06-1417-2741

Mr.Phumiwat Udomsub          
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ          

น.ส.นภัสวรรณ  ภู่เจริญ

0-2226-6029

50679

0-2226-6029

-

08-7907-1386

งานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ          
นายบรรยงค์ ทองสุวรรณ์

0-2226-6029

50658

0-2226-6029

-

08-1117-5633

นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี

0-2226-6029

50509

0-2226-6029

-

08-9891-2337

นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-9494-4969

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มิตร

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-9676-1591

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระ          
สืบสานแนวพระราชดำริ          
นายอุดมพร  วังสว่าง

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-4678-7906

           
         
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)        

นาวสาวสุวรรณา พูลโต

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-1843-4332

นางสาวอินทิรา มินช่าง

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-6570-7555

นางสาวทิพย์มาศ ธรรมพินิจ

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-8014-5878

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*