หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 322 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 300 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 309 ลว. 21 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 259 ลว.25 พ.ค.2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 45 ลว.26 ม.ค.2560 (ประชุม ครม.24 ม.ค.2560) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3856 และ 3858 และที่ มท 0211.2/11605-11606 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11133 - 34 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/10654 ลว. 28 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3037 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ ที่ มท 0211.2/02052 - 02054 และ ว 72 ลว. 6 ก.พ. 2560 (ประชุม ครม.24 ม.ค.2560) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11607 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11135 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/09144 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/08637 ลว. 28 พ.ค. 61 (ประชุม ครม.15 พ.ค. 61) 
   หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/07937 ลว. 17 พ.ค.61 [ประชุม ครม.1 พ.ค.61] 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3857 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3673 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3513 ลว. 28 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3038 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   โทรสาร ที่ มท 0211.2/ว 0599 ลว.6 ก.พ.60 (ประชุม ครม.24 ม.ค. 2560)