ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ
  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

 
  ดร. พรเทพ พิมลเสถียร
  ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๐

 
  นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
  ๑๖ มิถุนายน - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 
  นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
  ๗ มกราคม ๒๕๔๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

 
  นายไมตรี อินทุสุต
  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

 
  นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗

 
  นายประวัติ ถีถะแก้ว
  ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘

 
  นายสุรพล แสวงศักดิ์
  ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

 
  นายมณเฑียร ทองนิตย์
  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

 
  นายสาธร นราวิสุทธิ์
  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

 
  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖

 
  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
  ๒ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
  นายชลธี ยังตรง
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

 
  นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
  นางสาวสิริมา วัฒโน
  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 
  นายทรงกลด สว่างวงศ์
  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
  นายชานน วาสิกศิริ
   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน