กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

วิสัยทัศน์ของ สนผ.

     สำนักนโยบายและแผน  จะเป็นเลิศทางวิชาการและบริหารเชิงกลยุทธ์

ภารกิจหลักของ สนผ.

 • แปลงนโยบาย  ไปสู่กลยุทธ์  และประสาน  เพื่อผลสัมฤทธิ์
 • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ

ค่านิยมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 10 ประการ

 • ทำงานในเชิงรุก  มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลลัพธ์
 • สร้างคุณค่าของงานที่ไม่หยุดยั้ง
 • คิดสร้างสรรค์  คิดรอบคอบ  คิดไกล
 • เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
 • ร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมมือ  (Heart, Head, and Hand)
 • ผนึกกำลัง  ประสาน  บูรณาการเป็นองค์รวม
 • รวดเร็ว  แม่นยำ  ถูกต้อง  มั่นใจ
 • สามัคคี  และเปิดกว้าง  ยอมรับความแตกต่าง
 • แข่งขันกันสร้างความดีงาม
 • มีบุคคลากรทรงคุณค่า  สง่างาม

ค่านิยมของการทำงานร่วมกัน
 

Ø      การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

 • เราจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ ซื่อสัตย์ เสมอภาค และเที่ยงธรรม

Ø      ความรับผิดชอบ

 • เราจะตัดสินบนพื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการ
 • เราจะปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งที่ต้องการจะรู้
 • เราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่เสมอ ตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

Ø      การทำงานอย่างมีความสุข

 • เราจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
 • เราจะอุทิศเวลาให้กับการทำงานบนพื้นฐานของความมีสุขภาพดีความสนุก และความสามัคคี
 • เราจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะสร้างความเติบโตและพัฒนานาให้องค์กร

Ø      จิตสำนึกในการทำงาน

 • เราจะเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงบวกและช่วยเหลือการทำงานซึ่งกันและกัน
 • เราจะเสริมสร้างความรู้สึกที่ทุกคนมีศักยภาพและคุณค่าต่อองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป