กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 322 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 300 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 309 ลว. 21 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 259 ลว.25 พ.ค.2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 45 ลว.26 ม.ค.2560 (ประชุม ครม.24 ม.ค.2560) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3856 และ 3858 และที่ มท 0211.2/11605-11606 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11133 - 34 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/10654 ลว. 28 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3037 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ ที่ มท 0211.2/02052 - 02054 และ ว 72 ลว. 6 ก.พ. 2560 (ประชุม ครม.24 ม.ค.2560) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11607 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/11135 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/09144 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/08637 ลว. 28 พ.ค. 61 (ประชุม ครม.15 พ.ค. 61) 
   หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/07937 ลว. 17 พ.ค.61 [ประชุม ครม.1 พ.ค.61] 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3857 ลงวันที่ 16 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 27 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3673 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 (ประชุม ครม.วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3513 ลว. 28 มิ.ย.2561 (ประชุม ครม. 19 มิ.ย.2561) 
   วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3038 ลว. 6 มิ.ย. 2561 (ประชุม ครม. 22 พ.ค. 2561) 
   โทรสาร ที่ มท 0211.2/ว 0599 ลว.6 ก.พ.60 (ประชุม ครม.24 ม.ค. 2560) 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป