กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

วันที่อัพโหลด : 6 ก.ค. 61

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 3652 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561

- ระบบสารสนเทศแบบสอบถามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

- หนังสือที่อ้างถึง

หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลให้ประสานได้โดยตรงที่ น.ส.รุจา  อดิศรกาญจน์ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5922 0033

โดย กผร.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 20 มิ.ย. 61

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/ว490 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

1. หนังสือถึงจังหวัด
2. แบบรายงาน

โดย กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 2 ก.ค. 61

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 3551 ลว 29 มิ.ย. 61
ถึง ปลัดกระทรวงการคลัง
ถึง ปลัดกระทรวงการท่องเที่วและกีฬา 
ถึง  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ถึง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์   
ถึง  ปลัดกระทรวงแรงงาน        
ถึง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     
ถึง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถึง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   
ถึง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 3552 ลว 29 มิ.ย. 61
ถึง อธิบดีกรมการปกครอง
ถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.แบบรายงาน
2.กรอบเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน

โดย กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 26 มิ.ย. 61

เรื่อง การตรวจติดตามการกำหนดงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือที่ มท 0211.1/ว 3460 ลว. 26 มิ.ย. 61
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งผู้บริหารและหน่วยงานภายใน สป.
เอกสารแผนงานตามโครงการ
เอกสารรายละเอียดแผนงานโครงการที่ส่งพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร
เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา
อ้างถึง 1  2

โดย กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 20 มิ.ย. 61

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1ว3288 ลว 20 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการเบิกจ่าย

โดย กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 15 มิ.ย. 61

เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว3200 ลว 15 มิ.ย. 61
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดย กผร.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 4 มิ.ย. 61
 

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามที่ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2934 ลว 1 มิ.ย. 61
ถึง ปลัดกระทรวงการคลัง
ถึง ปลัดกระทรวงการท่องเที่วและกีฬา 
ถึง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ถึง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ถึง ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ถึง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถึง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ถึง ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2935 ลว 1 มิ.ย. 61
ถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ถึง อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วยแบบรายงาน/โครงการ

 การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามที่ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน

โดย กกพ.สนผ.สป.
 

 

วันที่อัพโหลด : 4 มิ.ย. 61
เรื่อง : การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 2939 ลว. 1 มิ.ย. 2561 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 15848 ลว. 30 พ.ค. 2561
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 1009/8103 ลว. 23 พ.ค. 2561
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ
- เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ 
- กลไกการดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ

โดย : กผร.สนผ.สป. 

 

วันที่อัพโหลด : 25 พ.ค. 2561
เรื่อง : รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ลงพื้นที่ ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน

โดย : กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 22 พ.ค. 2561
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2616 ลว 16 พ.ค.61 
         ดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
โดย : กผร.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 18 พ.ค. 2561
เรื่อง : การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2629 ลว 17 พ.ค.61 
         ดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
โดย : กผร.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 18 พ.ค. 2561
เรื่อง : ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว 16 พ.ค.61 
         ดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
         ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดย : กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 18 พ.ค. 2561
เรื่อง : ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS
หนังสือ 1. ดาวน์โหลดหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2613 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด           
          2. ดาวน์โหลดหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/07872 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร          
โดย : กกพ.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 10 พ.ค. 2561
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล
หนังสือ 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 2526 ลว 10 พ.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
           2.แบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
           3.แบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
โดย : กผร.สนผ.สป.

 

วันที่อัพโหลด : 10 พ.ค. 2561
เรื่อง : ขอเชิญประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
          ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2528 ลว 10 พ.ค. 61 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
            ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/07581 ลว 10 พ.ค. 61 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร
โดย : กกพ.สนผ.สป. โทร. 50034 

 

วันที่อัพโหลด : 8 พ.ค. 2561
เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว2483 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561  (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) 
โดย : กตป.สนผ.สป. โทร. 50518 

 

วันที่อัพโหลด : 27 เม.ย.61  
เรื่อง : การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ  ที่ มท 0211.1/ว226 ลว 27 เม.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสารถึงกทม.
โดย : กกพ.

 

วันที่อัพโหลด : 19 เม.ย.61  
เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเเนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของเเต่ละพื้นที่ (area-based appoach)
หนังสือ  ที่ มท 0211.1/ว2061 ลว 19 เม.ย. 61

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
โดย : กกพ.

 

วันที่อัพโหลด : 10 เม.ย.61  
เรื่อง : การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว195 ลว 5 เม.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร

โดย : กผร.

 

วันที่อัพโหลด : 10 เม.ย.61  

 
เรื่อง : การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งนืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1819 ลว 9 เม.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร
โดย : กผร.

 

วันที่อัพโหลด : 4 เม.ย.61  
เรื่อง :  การบันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1819 ลว 3 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสาร

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 4 เม.ย.61  

เรื่อง :  คู่มือนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอม
ดาวน์โหลดคู่มือ

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 3 เม.ย.61  

เรื่อง :  ขอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1699 ลว 28 มี.ค. 2561  

ดาวน์โหลดเอกสาร

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 2 เม.ย. 61 
เรื่อง :  ขอเชิญประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลVCS

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1800 ลว 2 เม.ย. 2561  

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการประชุม

โดย : กกพ. 50034 

 

วันที่อัพโหลด : 2 เม.ย. 61 
เรื่อง :  การดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญบัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1763 ลว 30 มี.ค. 61 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

โดย : กกพ. 50034 

 

วันที่อัพโหลด : 30 มี.ค. 61 
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว 28 มี.ค. 61 
ดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

โดย : กกพ. 50034 

 

วันที่อัพโหลด : 30 มี.ค. 61 

เรื่อง : การรายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและการรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1750 ลว 30 มี.ค. 61 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
 Download ไฟล์ .pdf 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/05169 ลว 30 มี.ค. 61 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กตป. 50523  (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 28 มี.ค. 61 

เรื่อง : การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย1
สิ่งที่ส่งมาด้วย2
ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ตัวอย่างใบรับสมัครฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง
โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 21 มี.ค. 61 

เรื่อง : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 21 มี.ค. 61 Download ไฟล์ .pdf   
Downloadแบบฟอร์ม

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 20 มี.ค.61  

แผนงานโครงการ ตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 http://www.ppb.moi.go.th/midev01/?catalogy=news&id=3954

โดย : กกพ.

 

วันที่อัพโหลด : 14 มี.ค.61 

เรื่อง : การเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1440 ลว 14 มี.ค. 61 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
 Download ไฟล์ .pdf 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/04183 ลว 14 มี.ค. 61 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กตป. 50523  (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 8 มี.ค. 61 

เรื่อง : การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มี.ค. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 7 มี.ค. 61 

เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่
ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว 7 มี.ค. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 2 มี.ค. 61 

เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 28 ก.พ.61 

เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1162 ลว 28 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf  สิ่งที่ส่งมาด้วย

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 28 ก.พ.61 

เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1053 ลว 23 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 27 ก.พ.61 

ด่วนที่สุด เรื่อง : การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1134 ลงวันที่ 27 ก.พ.61  จังหวัด Download
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/03285 ลงวันที่ 27 ก.พ.61 กทม. Download

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 26 ก.พ.61 

เรื่อง : สรุปผลการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61
Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 23 ก.พ.61 

เรื่อง : ถาม-ตอบเเนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1025 ลว 22 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 22 ก.พ.61 

เรื่อง : การปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกแบบรายงานฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1026 ลงวันที่ 22 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 22 ก.พ.61 

เรื่อง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน     
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1024 ลงวันที่ 22 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 20 ก.พ.61

เรื่อง : การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน     
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว0908 ลงวันที่ 20 ก.พ.61  จังหวัด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท0211.2/2893 ลงวันที่ 20 ก.พ.61 กทม.
Download เอกสาร ไฟล์ .rar

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

 

วันที่อัพโหลด : 20 ก.พ.61 

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม VCS 19 กพ 61 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 16 ก.พ.61

วิทยุกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดวิทยุ  ที่ มท 0211.1/ว0904 ลว 16 ก.พ. 61

ระเบียบวาระการประชุม

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย1

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย2

แบบ Online ประเด็นคำถามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

 

วันที่อัพโหลด : 15 ก.พ.61 

เรื่อง : การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 

1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

 2 แบบรายงานแผนงาน/โครงการ

 

 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 15 ก.พ.61 

เรื่อง : วีดีทัศน์ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี    
 
linkเพื่อดาวน์โหลด Video

 

 

โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 13 ก.พ.61 

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 
โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 13 ก.พ.61 

เรื่อง : ระเบียบวาระการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 
โดย : กกพ. 50034

 

วันที่อัพโหลด : 2 ก.พ.61 

เรื่อง : การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614 ลว 1 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

โดย : กกพ. 50034

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป