กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4285 ลว. 1 ธ.ค. 2557 เรื่องแบบประมวลผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- หน้าปกแบบประมวล

- แบบประมวลผลการปฏิบัติราชการฯ

2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 113 ลว. 9 ม.ค. 2558 เรื่อง แบบประมวลผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

- หน้าปกแบบประเมิน

- แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1176 ลว. 23 ก.พ. 2558 เรื่อง สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2557

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานฯ

4. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2558

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวจ. ประจำเดือนมกราคม

- ภาคผนวก 1

- ภาคผนวก 2

5. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวจ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์

- ภาคผนวก

6. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 4 เดือน (ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558)

- รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 4 เดือน

- Power Point บรรยายสรุป (ผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน)

7. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (เมษายน - พฤษภาคม 2558)

8. แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

- ที่ มท 0211.6/ว4313 ลว. 3 ส.ค. 2558

- แบบประเมินผลการดำเนินงานผู้ว่าฯ (ฉบับปรับปรุง)

- ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมิน

9. แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) รอบ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2558)

10. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

11.  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558

- ที่ มท 0211.6/ว 6312 ลว. 22 ต.ค. 2558

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

 12. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)

13. การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ที่ มท 0211.6/ว0366 ลว. 20 ม.ค. 2559

- ปกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

- แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ pdf

- แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ word

- คู่มือการกรอกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

14. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

-ที่ มท 0211.6/ว2436 ลว. 2 พ.ค. 2559

-ปกรายงานผลการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

-สารบัญ

-บทสรุปผู้บริหาร

-ส่วนที่ 1 ผลงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่/วาระพื้นที่

-ส่วนที่ 2 ผลงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/คสช./มท.                

ภายใต้ 8 วาระมหาดไทย

-ปกภาคผนวก

-ภาคผนวก

15. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)

-ที่ มท 0211.6/ว4637 ลว. 17 ส.ค. 2559

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

16. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

-ที่ มท 0211.6/ว6038 ลว. 20 ต.ค. 2559

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16.59 น.

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป