กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ทำเนียบอดีตผู้บริหาร
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


 
  ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  สุขสำราญ
  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

 
  ดร. พรเทพ  พิมลเสถียร
  ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๐

 
  นายศิวะ  ศิริเสาวลักษณ์
  ๑๖ มิถุนายน - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 
  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์
  ๗ มกราคม ๒๕๔๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

 
  นายไมตรี  อินทุสุต
  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

 
  นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗

 
  นายประวัติ  ถีถะแก้ว
  ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘

 
  นายสุรพล  แสวงศักดิ์ 
  ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

 
  นายมณเฑียร  ทองนิตย์
  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

 
  นายสาธร  นราวิสุทธิ์
  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

 
  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม
  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖

 
  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์
  ๒ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
  นายชลธี  ยังตรง
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

 
  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์
  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
 นางสาวสิริมา วัฒโน
 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 
 นายทรงกลด สว่างวงศ์
 ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป