กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

 3 ก.ค 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
 3 ก.ค 2561 ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดรักษาโรค 
 15 มิ.ย 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
 15 มิ.ย 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 15 มิ.ย 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มี ผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย 
 15 มิ.ย 2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
 12 มิ.ย 2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1 มิ.ย 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
 1 มิ.ย 2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างดดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1 มิ.ย 2561 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธรเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 
 16 ต.ค 2560 (แบบรายงาน) ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 24 พ.ค 2560 แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 และ 11 เมษายน 2560 
 24 พ.ค 2560 ข้อมูลโครงการชลประทาน จำแนกรายภาค 
 22 พ.ค 2560 ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 
 24 เม.ย 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 273 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 
 7 เม.ย 2560 หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0211.8/ว 238 ลว 6 เมษายน 2560 เรื่อง จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุนที่ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
 7 เม.ย 2560 (แบบฟอร์ม) หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0211.8/ว 238 ลว 6 เมษายน 2560 เรื่อง จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุนที่ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ 
 5 เม.ย 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 442/443 ลว 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560 
 5 เม.ย 2560 (แบบฟอร์ม Excel) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ 442/443 ลว 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560 
 29 มี.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1658/1660/1661 ลว 27 มีนาคม 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 27 มี.ค 2560 [แบบฟอร์ม Excel] อ้างถึง ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 27 มี.ค 2560 ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 21 มี.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1506 / 04738 ลว 20 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 9 มี.ค 2560 (แบบฟอร์ม) หนังสือ มท 0211.8/ว 160 ลว 9 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 8 ก.พ 2560 ด่วนที่สุด ที่มท 0211.8/02255 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 1 ก.พ 2560 แบบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1 ก.พ 2560 ที่ มท0211.8/ว60 ลว 31 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 
 5 ม.ค 2560 (เฉพาะ กทม./เมืองพัทยา) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0017 ลว 5 ม.ค. 60 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
 5 ม.ค 2560 (เฉพาะหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0018 ลว 5 ม.ค.60 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
 22 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7424 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน หัวหน้าหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
 22 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7425 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด / หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
 21 ธ.ค. 2559 ที่ มท.0211.8/ว.1405 ลว. 21 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ 
 21 ธ.ค. 2559 แบบรายงานสถานะโครงการ / รายการรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
 22 มิ.ย 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.3/ว 3520 ลว. 20 มิ.ย.2559 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ 
 17 มิ.ย 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว. 15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
 10 พ.ค 2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 10 พ.ค 2559  
 4 พ.ค 2559 มท 0211.3/ ว 674 แบบรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
 29 เม.ย 2559 การขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) 
 29 มี.ค 2559 ที่ มท 0203.2/ว1802 
 1 มี.ค 2559 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 
 12 ก.พ 2559 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 10 ก.พ 2559 ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 
 8 ก.พ 2559 ขอความร่วมมือเชิญประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
 2 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม 
 18 ม.ค 2559 วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ 
 14 ม.ค 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 13 ม.ค 2559 การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) 
 11 ม.ค 2559 ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ 
 11 ม.ค 2559 ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 
 30 ธ.ค. 2558 วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 รายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ 
 15 ธ.ค. 2558 การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 14 ธ.ค. 2558 ที่ มท 0211.1/ว7379 ลว. 9 ธันวาคม 2558 สรุปผลการประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ระดับตำบลฯ 
 2 ธ.ค. 2558 ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล 
 16 ต.ค 2558 ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 16 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย 
 16 ต.ค 2558 ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 29 ก.ย 2558 เร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 3 ก.ย 2558 แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 24 ส.ค 2558 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 11 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 11 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 11 ส.ค 2558 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
 10 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 10 ส.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
 3 ส.ค 2558 การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 29 ก.ค 2558 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 17 ก.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
 26 มิ.ย 2558 การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions) 
 18 มิ.ย 2558 ขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 16 มิ.ย 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 11 มิ.ย 2558 การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด 
 11 พ.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 24 ต.ค 2557 หนังสือ ที่ มท 0211.5/ว3581 ลว. 20 ต.ค. 57 เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล 
 16 ต.ค 2557 สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 21 ส.ค 2557 หนังสือ ที่ มท 0211.2/ว2389 ลว. 20 ส.ค. 57 เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 18 ส.ค 2557 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2315 ลงวันที่ 14 ส.ค. 57 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 8 ส.ค 2557 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2201 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2557 ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 9 เม.ย 2556 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕๑ ลว ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 29 มี.ค 2556 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5801 ลว.13 ธ.ค. 55 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 
 26 มี.ค 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ) 
 2 พ.ย 2555 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด) 
 29 ต.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13948 ลว. 25 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
 29 ต.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13723 ลว. 16 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
 14 ส.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3749 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ 
 14 ส.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 10278 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน ปลัด กทม. 
 27 ก.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1230 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
 31 พ.ค 2555 การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
 15 พ.ค 2555 การประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน" 
 11 เม.ย 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1229 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4237 เรื่อง ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5315 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5316 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ 
 8 ก.พ 2554 คำสั่ง สนผ.สป.ที่ 7/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ลงวันที่ 8 ม.ค.53) 
 11 ต.ค 2553 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3106 ลงวันที่ 8 ต.ค.53 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2 ก.ค 2553 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
 17 มิ.ย 2553 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 
 17 มิ.ย 2553 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เรียนผวจ.ทุกจังหวัด) 
 3 พ.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3438 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2553 
 9 ต.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2349 เรื่อง การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
 7 ต.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/12150 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
 11 ก.ย 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2966 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ 
 8 ก.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2876 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาขยายผลการดำเนินงานของ มท. ภายใต้แนวคิด 6 เดือนแห่งสยามเมืองยิ้ม 
 18 ส.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2651 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ 
 8 มิ.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1511 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบฯรายจ่าย ปี 52 เพิ่มเติม 
 3 เม.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0405/ว 442 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายของ มท. (พช.) 
 23 มี.ค 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 643 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
 23 มี.ค 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2365 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) 
 3 มี.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 620 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท. นโยบายที่ 1 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
 23 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 126 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง (URLหรือ Address) ของฐานข้อมูล 
 18 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 3957 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย มท. 
 8 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3847 เรื่อง โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
 8 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3853 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินฯ 
 3 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3811 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2552 
 27 พ.ย 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3768 เรื่อง การขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
 17 พ.ย 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3672 เรื่อง การเปิดโครงการ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
 14 พ.ย 2551 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 3603 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) 
 20 มี.ค 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 855 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 4 ม.ค 2550 Power Point ประกอบแนวทางจัดทำคำบรรยาย ตามโครงการประชุมชี้แจงและตรวจเยี่ยมติดตามผลฯ ตามนโยบาย มท. 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป