กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
 
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 มิถุนายน 2561  เวลา : 22:34:11
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
รายละเอียด : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560  เวลา : 17:04:47
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560  เวลา : 17:54:35
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560  เวลา : 18:12:02
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ สป.มท. VCS
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) เป็นประธานการประชุม 
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560  เวลา : 16:01:27
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560  เวลา : 16:00:56
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 19 มิถุนายน 2560  เวลา : 16:24:14
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 มิถุนายน 2560  เวลา : 17:42:55
กิจกรรม : การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560  เวลา : 16:43:12
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560  เวลา : 14:00:59
กิจกรรม : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขอเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 13.00 น. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปานครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น 7
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560  เวลา : 13:01:08
กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1
รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น 7
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 27 เมษายน 2560  เวลา : 17:30:49
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30) ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 26 เมษายน 2560  เวลา : 14:00:54
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 เมษายน 2560  เวลา : 15:45:13
กิจกรรม : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ภายใน สนผ.สป
รายละเอียด : เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ของไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักนโยบายและแผน สป. คณะผู้บริหารของ สนผ.สป. ได้รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์)
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 เมษายน 2560  เวลา : 15:18:04
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 11 เมษายน 2560  เวลา : 15:47:53
กิจกรรม : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สนผ.สป.
รายละเอียด : เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ของไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักนโยบายและแผน สป. นำโดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) และคณะผู้บริหารของ สนผ.สป. ได้รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารระดับสูงของ มท.
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 เมษายน 2560  เวลา : 16:18:54
กิจกรรม : การประชุมติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป.ในห้วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป.ในห้วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 29 มีนาคม 2560  เวลา : 14:00:44
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 มีนาคม 2560  เวลา : 14:00:32
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 14 มีนาคม 2560  เวลา : 16:44:15
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 มีนาคม 2560  เวลา : 16:39:23
กิจกรรม : ประชุมกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม
รายละเอียด : ประชุมกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 มีนาคม 2560  เวลา : 15:49:21
กิจกรรม : การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : การประชุมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 8 มีนาคม 2560  เวลา : 13:26:50
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 เมษายน 2558  เวลา : 18:15:03
กิจกรรม : วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : วันที่ ๑ เมาษยน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 มีนาคม 2558  เวลา : 10:30:16
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
รายละเอียด :

ประมวลภาพการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา : 17:38:40
กิจกรรม : การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการมหาดไทย วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา : 18:02:15
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
รายละเอียด :

การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2557  เวลา : 13:09:22
กิจกรรม : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน
รายละเอียด : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 11 กันยายน 2556  เวลา : 19:05:39
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 กันยายน 2555  เวลา : 13:59:08
กิจกรรม : การประชุมระดับภูมิภาคของแผนงาน Poverty and Environment Initiative หรือ PEI
รายละเอียด : นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคของแผนงาน Poverty and Environment Initiative หรือ PEI ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ Making an Impact for a Greener, Inclusive Economy – Lessons Learning and the Way Ahead for the Asia Pacific Poverty and Environment Initiative (PEI) ณ เมืองพาโร และกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน ระหว่างวันที่ ๘- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 17 มกราคม. 2555  เวลา : 15:31:59
กิจกรรม : รอง ปมท.ม.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านความมั่นคง
รายละเอียด : นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการและเน้นย่ำแนวทางการปฏิบัิติราชการให้ผู้แทนส่วนราชการในสังกัด มท. รอง ผวจ. และผู้แทนจังหวัดทุกจังหวัด ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันทีี่่ 26 กันยายน 2554
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2554  เวลา : 09:31:41
กิจกรรม : มท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
รายละเอียด :

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๔  นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ณ ห้องประชุม Board Room ๑ โซนซี ชั้น ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 มิถุนายน 2554  เวลา : 13:11:31
กิจกรรม :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 7 กันยายน 2553  เวลา : 11:33:40
กิจกรรม : โครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ ของจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มท. ได้ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านดินมาให้การต้อนรับ โดย รมว.มท. และคณะได้ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนบ้านดิน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านพัก 1-2 หลัง
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2553  เวลา : 12:53:20
กิจกรรม : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 25-06-53
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 29 มีนาคม 2553  เวลา : 14:11:07
กิจกรรม : ผู้เชียวชาญจากญี่ปุ่นเข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
รายละเอียด : คณะที่ปรึกษาญี่ปุ่น โดยการนำของนายโอชิกะ คุนิโอะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รายละเอียด
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 24 ธันวาคม 2552  เวลา : 15:50:18
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง  ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติการเงินโลก หรือ Regional Workshop on the Project of ASEAN Assessment on the Social Impact of Global Financial Crisis  อ่านรายละเอียด

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 ธันวาคม 2552  เวลา : 12:18:04
กิจกรรม : การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียด :

การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

Download ข้อมูล PowerPoint ที่นี่จ้า แล้วให้เลือก Save เก็บไว้เลยจ้า *ข้อมูลเป็นไฟล์บีบอัดนะคะใช้โปรแกรม WINRAR แตกไฟล์ก่อนจ้า Download WinRAR 

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 ตุลาคม 2552  เวลา : 11:45:12
กิจกรรม : ปมท. มอบรางวัลการประกวดการจัดเก็บข้อมูลฯ และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด มท.
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูล และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ประจำปี 2552 ณ ห้องรับรอง ปมท. กระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 กันยายน 2552  เวลา : 16:00:17
กิจกรรม : การแถลงนโยบายผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มท. 9 ก.ย. 52
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 กันยายน 2552  เวลา : 18:01:33
กิจกรรม : สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักนโยบายและแผน สป.
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 1 เมษายน 2552  เวลา : 18:23:18
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. 24-26 ก.พ. 52
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 กันยายน 2551  เวลา : 13:58:17
กิจกรรม : จากวันแม่ ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2551  เวลา : 11:20:27
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ปีงบประมาณ 2551
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 14.00น. โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพเรือภาคที่ 1

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2550  เวลา : 11:16:45
กิจกรรม : สัมมนาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯ ปี 2551
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 มีนาคม 2550  เวลา : 11:37:01
กิจกรรม : รมช.มท. (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ตรวจนิเทศงาน
รายละเอียด :

รมช.มท./ รอง ผอ.ศอ.ปส. / ประธานคณะอนุกรรมการบุรณาการและกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม รับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตรวจพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
เมื่อเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 
  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 กันยายน 2549  เวลา : 09:32:55
กิจกรรม : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน
รายละเอียด : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน วันที่ 14 กันยายน 2549
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 16 สิงหาคม 2549  เวลา : 16:04:11
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้ ฯ
รายละเอียด : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ภาคกลาง
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto

[Back]
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป