กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

 

 
    20 ก.ค 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 )  
    20 ก.ค 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 3953 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่องคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  
    20 ก.ค 2561 ขอให้เร่งรัดรายงานผลการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชุน  
    20 ก.ค 2561 ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application  
    20 ก.ค 2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"  
    19 ก.ค 2561 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  
    18 ก.ค 2561 รายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
    16 ก.ค 2561 ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด ปี2561  
    13 ก.ค 2561 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  
    12 ก.ค 2561 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 4/2561  
    12 ก.ค 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3779 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
    11 ก.ค 2561 ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561  
    11 ก.ค 2561 ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561  
    9 ก.ค 2561 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561  
    9 ก.ค 2561 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  

    13 ก.ค 2561 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
    10 ก.ค 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    9 ก.ค 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/2603 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
    18 มิ.ย 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    7 มิ.ย 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    30 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดคดียาเสพติด  
    11 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดคดียาเสพติด  
    7 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    1 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    1 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    1 พ.ค 2561 รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ  
    18 เม.ย 2561 สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความปรองดอง  
    15 ก.พ 2561 ไทยนิยม ยั่งยืน (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
    9 ก.พ 2561 เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  
    5 ม.ค 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561  


    20 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเปลี่ยนยายงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชข 9801 กทม.  
    17 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    17 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  
    17 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชล 680 กทม.  
    17 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    17 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
    12 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
    5 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว 3236 เชียงใหม่  
    5 ก.ค 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตเอกสาร  
    27 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำตรายาง  
    27 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
    27 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  
    27 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  
    19 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    19 มิ.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพื (PRINTER)  
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ moi0211@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป