ผู้บริหารสำนักนโยบายและแผน

นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นางจริยา ชุมพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม

นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

นางวริษฐา สงวนเสริมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ
นายจรูญ ปงหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ