จัดซื้อจัดจ้าง
20 ก.ค. 2561
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
20 ก.ค. 2561
ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2561
20 ก.ค. 2561
การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
19 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561
16 ก.ค. 2561
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
13 ก.ค. 2561
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
10 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
10 ก.ค. 2561
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
5 ก.ค. 2561
ขอส่งข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
3 ก.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
3 ก.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดรักษาโรค
2 ก.ค. 2561
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
2 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสมทบทุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
25 มิ.ย. 2561
การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
25 มิ.ย. 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม
20 มิ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิ.ย. 2561
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
20 มิ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
15 มิ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
15 มิ.ย. 2561
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย
15 มิ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มี ผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
15 มิ.ย. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
13 มิ.ย. 2561
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
13 มิ.ย. 2561
การจัดทำข่าวมหาดไทย
13 มิ.ย. 2561
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2561
12 มิ.ย. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8
11 มิ.ย. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1 มิ.ย. 2561
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
1 มิ.ย. 2561
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
1 มิ.ย. 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1 มิ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
1 มิ.ย. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างดดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 มิ.ย. 2561
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธรเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
31 พ.ค. 2561
การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
31 พ.ค. 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2561
23 พ.ค. 2561
หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์
23 พ.ค. 2561
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่
23 พ.ค. 2561
กรมธนารักษ์ แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ
22 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
17 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561
11 พ.ค. 2561
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
9 พ.ค. 2561
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย บิดานายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
9 พ.ค. 2561
กำหนดเลขที่หนังสือกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.)
2 พ.ค. 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
2 พ.ค. 2561
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่นำส่งเอกสารของสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2 พ.ค. 2561
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
27 เม.ย. 2561
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2561
25 เม.ย. 2561
การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
25 เม.ย. 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
24 เม.ย. 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 2 เรื่อง
23 เม.ย. 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
9 เม.ย. 2561
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจ นางศิริบูรณ์ ตังคณานุกูลชัย มารดานายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 เม.ย. 2561
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
4 เม.ย. 2561
กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2 เม.ย. 2561
รายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
29 มี.ค. 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 5 เรื่อง
28 มี.ค. 2561
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
28 มี.ค. 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561
26 มี.ค. 2561
การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
26 มี.ค. 2561
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2561
26 มี.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา - อุปสมบทหมู่ 89 รูป
16 มี.ค. 2561
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
15 มี.ค. 2561
การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
13 มี.ค. 2561
สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายฯ พ.ศ.2559
2 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
27 ก.พ. 2561
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพลโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2561
26 ก.พ. 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง
26 ก.พ. 2561
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รับ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
30 ม.ค. 2561
การนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
25 ม.ค. 2561
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
25 ม.ค. 2561
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน พ.ย. 60 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
3 ม.ค. 2561
มท 0122.8/ว 989 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3 ม.ค. 2561
มท 0211.8/ว 988 เรื่อง ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์"
21 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/- เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 3 เรื่อง
19 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 958 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
19 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 953 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
19 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 954 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใหม่
15 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 947 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560
15 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 949 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท
15 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 948 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
13 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 942 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
13 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 932 เรื่อง สมาชิก ณ.มท. ถึงแก่กรรม
13 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 933 เรื่อง โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
13 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 934 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)
13 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 935 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
6 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 915 เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)
4 ธ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 912 เรื่อง รายงานสถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report - STR) เดือน ก.ค.60 และ ส.ค.60
27 พ.ย. 2560
มท 0211.8/ว881 เรื่อง บัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 พ.ย. 2560
มท 0211.8/ว880 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
17 พ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 858 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทยและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย
17 พ.ย. 2560
สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ต
2 พ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 824 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
27 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว814 เรื่อง ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณกระทรวงมหาดไทย
19 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ ว 793 เรื่อง รายงานผลการศึกษาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
19 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 792 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
19 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 791 เรื่อง ขอมอบ "วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์"
12 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 784 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
10 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 774 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
9 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 772 เรื่อง หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว770 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
6 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 760 เรื่อง ขอนำส่งเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
6 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 759 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
4 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 752 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท
4 ต.ค. 2560
มท 0211.8/ว 751 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท
29 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 736 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
28 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 731 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
28 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 729 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน รวม 4 เรื่อง
27 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 723 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560
14 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 698 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
5 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 680 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
5 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 679 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
5 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 678 เรื่อง กระทรวงวัฒนธรรมย้ายที่ทำการใหม่
4 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 655 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2560
4 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 654 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
4 ก.ย. 2560
มท 0211.8/ว 653 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย" ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2560
25 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 646 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอาน
23 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 636 เรื่อง ขอมอบรายงานประจำปี 2559 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
17 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 624 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย"
17 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 621 เรื่อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่
15 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 613 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3 ส.ค. 2560
มท 0211.8/ว 575 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
27 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 559 เรื่อง แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"
25 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 555 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
24 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 550 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2560
24 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 549 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอาน
11 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 512 เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
11 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 511 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
5 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 505 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
5 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 504 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
4 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 488 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
4 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 487 เรื่อง สำนักงาน ปปง. แจ้งประกาศรายชื่อบุุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภา
3 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 485 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3 ก.ค. 2560
มท 0211.8/ว 484 เรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
28 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 475 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
28 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 474 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
26 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 470 เรื่อง ตอบขอบคุณร่วมบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมสวดวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
23 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 464 เรื่อง วัดเทพประทานส่งใบอนุโมทนาบัตร
23 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 463 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
23 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 462 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"
19 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 444 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
15 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 434 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
14 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 431 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
13 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 420 เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
13 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/ว 421 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา
12 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/415 เรื่อง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เชิญร่วมบริจาคสมทบงาน "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญอ่อน"
12 มิ.ย. 2560
มท 0211.8/416 เรื่อง สรุปผลนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
30 พ.ค. 2560
มท 0201.2/ว 2922 เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือของสำนักงานฯ ที่ได้ทีการแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที
25 พ.ค. 2560
การเผยแพร่เอกสาร "จดหมายข่าวมหาดไทย"
25 พ.ค. 2560
มท 0201.2/ว 2705 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560
25 พ.ค. 2560
มท 0216/ว 2764 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิลผลประจำกระทรวงมหาดไทย
23 พ.ค. 2560
มท (ฌ.มท.) 0202.5/ว 0308 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
23 พ.ค. 2560
มท 0202.5/ว 0315 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงศ์ พันธ์สุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
22 พ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 363 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017
22 พ.ค. 2560
มท 0208.3/ว 842 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ
22 พ.ค. 2560
มท 0211.8/ว 362 เรื่อง คู่มือ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
11 พ.ค. 2560
มท 0206.2/ว 325 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2560 เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์งาน "วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560" จำนวน 1 ชุด
5 พ.ค. 2560
มท 0201.3/ว 2394 เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 พ.ค. 2560
มท 0214/ว 2296 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
1 พ.ค. 2560
มท 0201.1/ว 2261 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
1 พ.ค. 2560
มท 0202.5/ว 0257 เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพและสวดพระอภิธรรม มารดานายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 เม.ย. 2560
มท 0208.3/ว 685 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
27 เม.ย. 2560
มท (ฌ.มท.) 0202.5/ ว 0250 เรื่อง สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
25 เม.ย. 2560
มท 0208.3/ว 59 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.
25 เม.ย. 2560
มท 0203 (ส)/ว 2845 เรื่อง แบบฟอร์มการกู้เงินสามัญ(ใหม่)
25 เม.ย. 2560
มท 0203.5/ว 2064 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค.
21 เม.ย. 2560
มท 0208.3/642 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
20 เม.ย. 2560
มท 0226.2/ว 40 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
20 เม.ย. 2560
มท 0201.2/ว 2040 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
19 เม.ย. 2560
มท 0208.4/ว 1980 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
18 เม.ย. 2560
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
11 เม.ย. 2560
มท 0208.3/ว 600 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
31 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
31 มี.ค. 2560
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
21 มี.ค. 2560
มท 0214/ว 1442 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
21 มี.ค. 2560
มท 0207.4/ว 1400 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้จาก "คลังความรู้" ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันดำรงราชานุภาพ
15 มี.ค. 2560
มท 0208.3/ว 429 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำล
15 มี.ค. 2560
มท 0208.3/ว 428 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ
13 มี.ค. 2560
มท 0207.4/ว 0723 เรื่อง เชิญเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข"
13 มี.ค. 2560
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายพินิจ พิชยกัลป์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
9 มี.ค. 2560
มท 0205.2/ว 619 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
9 มี.ค. 2560
มท 0205.04/ว 1240 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
9 มี.ค. 2560
มท 0201.1/ว 1244 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
8 มี.ค. 2560
ศธ 0526.09/ว01 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC(TOEIC Test Preparation)
8 มี.ค. 2560
มท 0202.5/ว 134 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายถวัลย์ ทิมาสาร อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน
28 ก.พ. 2560
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
27 ก.พ. 2560
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
27 ก.พ. 2560
กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
27 ก.พ. 2560
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
24 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
15 ก.พ. 2560
มท 0208.3/ว259 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
10 ก.พ. 2560
มท 0201.2/ว 0663 การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ
10 ก.พ. 2560
มท 0201.2/ว 0602 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 ก.พ. 2560
มท 0205.2/ว 282 สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 2560
มท 0205.04/ว 0631 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
9 ก.พ. 2560
ที่ มท 0203 (ส)/ว 724 เรื่อง การส่งค่าหุ้นรายเดือนเกินอัตราที่กำหนด
7 ก.พ. 2560
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2560 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
31 ม.ค. 2560
รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559
30 ม.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
30 ม.ค. 2560
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
20 ม.ค. 2560
การรับบริจาคโลหิตประจำปี 2560
20 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
20 ม.ค. 2560
การกำหนดเลขประจำตัวกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
19 ม.ค. 2560
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
18 ม.ค. 2560
แบบฟอร์มคณะกรรมการ สำนักนโยบายและแผน สป.
13 ม.ค. 2560
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายยง ศรีนาม บิดานายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
11 ม.ค. 2560
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวม 5 ฉบับ
11 ม.ค. 2560
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
11 ม.ค. 2560
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นายกำธร ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
11 ม.ค. 2560
สรุปผลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส
11 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
11 ม.ค. 2560
ให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยไม่ถือเป็นวันลา
23 ธ.ค. 2559
ขอมอบหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และหนังสือ "99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์"
23 ธ.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
23 ธ.ค. 2559
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งที่อยู่ของหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
21 ธ.ค. 2559
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
21 ธ.ค. 2559
รายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และการขอรับเงิน
21 ธ.ค. 2559
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9 ธ.ค. 2559
สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดเชียงราย
9 ธ.ค. 2559
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องมหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ
8 ธ.ค. 2559
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเราชาวไทย
8 ธ.ค. 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
8 ธ.ค. 2559
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559)
8 ธ.ค. 2559
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 ธ.ค. 2559
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
18 พ.ย. 2559
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
15 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
15 พ.ย. 2559
การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 พ.ย. 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
4 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
4 พ.ย. 2559
การสนับสนุนกิจกรรม Postcard พระบรมฉายาลักษณ์ทรงผนวช
4 พ.ย. 2559
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 พ.ย. 2559
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น
2 พ.ย. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กันยายน 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
2 พ.ย. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กันยายน 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
28 ต.ค. 2559
ประธานองคมนตรี
26 ต.ค. 2559
ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2559
26 ต.ค. 2559
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
26 ต.ค. 2559
ขอความร่วมมือร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
26 ต.ค. 2559
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
26 ต.ค. 2559
การจัดทำ KM แบ่งปันความรู้ : S Curve
26 ต.ค. 2559
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
21 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
19 ต.ค. 2559
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
19 ต.ค. 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
19 ต.ค. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง
19 ต.ค. 2559
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
19 ต.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
19 ต.ค. 2559
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
11 ต.ค. 2559
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11 ต.ค. 2559
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
11 ต.ค. 2559
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายยง ศรีนาม บิดานายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
11 ต.ค. 2559
การจัดการแสดงละครเวที "เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love"
5 ต.ค. 2559
แจ้งบัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย
4 ต.ค. 2559
การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4 ต.ค. 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
4 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
4 ต.ค. 2559
รายงานวิเคราะห์ภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
29 ก.ย. 2559
การแข่งขัน "กีฬาบุคลากรรัฐ Government Games 2016"
29 ก.ย. 2559
การประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ ศสส.สป.
27 ก.ย. 2559
นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 ของโรงงานยาสูบ
21 ก.ย. 2559
แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559
20 ก.ย. 2559
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
19 ก.ย. 2559
ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์
19 ก.ย. 2559
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13 ก.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนโครงการประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ
5 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
1 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
31 ส.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
31 ส.ค. 2559
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2559
31 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
4 ส.ค. 2559
รายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตามแผนจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย องค์ความรู้ที่ 3
4 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
2 ส.ค. 2559
เชิญชวนสวมเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
2 ส.ค. 2559
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
2 ส.ค. 2559
จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ของสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
1 ส.ค. 2559
ขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
1 ส.ค. 2559
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
1 ส.ค. 2559
แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
1 ส.ค. 2559
การขออนุญาตจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
1 ส.ค. 2559
การให้กูเงิน "โครงการบ้าน และ ธอส. เพื่อข้าราชการ"
29 ก.ค. 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"
29 ก.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
29 ก.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
29 ก.ค. 2559
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
27 ก.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
27 ก.ค. 2559
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
25 ก.ค. 2559
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นางสมพร บุญหลวง มารดานายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
25 ก.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
21 ก.ค. 2559
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
21 ก.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovermenu Forum 2016
14 ก.ค. 2559
การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่พระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้นๆ
14 ก.ค. 2559
ทุนฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของจีน
14 ก.ค. 2559
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559
11 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไปศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
11 ก.ค. 2559
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5
11 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
8 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
7 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
7 ก.ค. 2559
การประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ ศสส.สป.
7 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
5 ก.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
5 ก.ค. 2559
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
28 มิ.ย. 2559
แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
28 มิ.ย. 2559
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2559
27 มิ.ย. 2559
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"
23 มิ.ย. 2559
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ
23 มิ.ย. 2559
ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการเฉพาะราย
23 มิ.ย. 2559
ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
15 มิ.ย. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
15 มิ.ย. 2559
ของบประมาณสนับสนุนสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ในพื้นที่ วัดพรานนก
15 มิ.ย. 2559
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้รักษาการในตำแหน่ง
13 มิ.ย. 2559
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2
10 มิ.ย. 2559
สมาคมผู้ประกอบการอาหารขอสนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐและรัฐบาล
9 มิ.ย. 2559
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
8 มิ.ย. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน เมษายน 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 14
8 มิ.ย. 2559
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ
8 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
7 มิ.ย. 2559
การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ
6 มิ.ย. 2559
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2558-31 มี.ค.2559)
6 มิ.ย. 2559
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
30 พ.ค. 2559
รายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
27 พ.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. รอบ 2 ปี
27 พ.ค. 2559
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
27 พ.ค. 2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหละวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน
23 พ.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16 พ.ค. 2559
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
11 พ.ค. 2559
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
11 พ.ค. 2559
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
11 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
11 พ.ค. 2559
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2559
4 พ.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
2 พ.ค. 2559
ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง
2 พ.ค. 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2559
2 พ.ค. 2559
การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
29 เม.ย. 2559
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
29 เม.ย. 2559
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
29 เม.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
29 เม.ย. 2559
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
28 เม.ย. 2559
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
22 เม.ย. 2559
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 เม.ย. 2559
กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพ นายจิรศักดิ์ เกษียณบุตร ม.ว.ม.,ป.ช. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
4 เม.ย. 2559
ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมกระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2
31 มี.ค. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2559
31 มี.ค. 2559
นายศรีพงศ์ สระวาสี (ม.ป.ช. , ม.ว.ม. ภ.ป.ร.4) อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงหมดไทย ถึงแก่นิจกรรม
30 มี.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 1/2559
30 มี.ค. 2559
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
30 มี.ค. 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 33
25 มี.ค. 2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สม
25 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มี.ค. 2559
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางอารีย์ อนันตพงศ์ มารดานายพินัย อนันตพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและอดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง
25 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
25 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
24 มี.ค. 2559
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
22 มี.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
22 มี.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ บ้านที่พ่อสร้าง : นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่อ่องสอน
22 มี.ค. 2559
ขอความอนุคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
22 มี.ค. 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน (Undo ถึงปี พ.ศ. 2552)
22 มี.ค. 2559
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
22 มี.ค. 2559
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ปีงบประมาณ 2559
21 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
21 มี.ค. 2559
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559
17 มี.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1
17 มี.ค. 2559
รายงานผลตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
17 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
15 มี.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14 มี.ค. 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะศาลาการเปรียญและร่วมสั่งจองวัตถุมงคล (พระกริ่งปรินายก)
14 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
14 มี.ค. 2559
รายงานผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 4
3 มี.ค. 2559
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3 มี.ค. 2559
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2559
3 มี.ค. 2559
การเผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
3 มี.ค. 2559
รายงานทัศนคติของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะ
3 มี.ค. 2559
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3 มี.ค. 2559
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1 มี.ค. 2559
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
1 มี.ค. 2559
แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 มี.ค. 2559
สร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539
25 ก.พ. 2559
แผนประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ และแผนประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
25 ก.พ. 2559
รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ
25 ก.พ. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2559
25 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
24 ก.พ. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
19 ก.พ. 2559
ข้อสั่งการการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
19 ก.พ. 2559
การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล
18 ก.พ. 2559
การจัดสรรพื้นที่ห้องทำงาน
18 ก.พ. 2559
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2559
17 ก.พ. 2559
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559
16 ก.พ. 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
16 ก.พ. 2559
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินกา
16 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
16 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
16 ก.พ. 2559
การจัดทำแผนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และแผนการเสนอร่างกฏหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15 ก.พ. 2559
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
15 ก.พ. 2559
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป.
15 ก.พ. 2559
การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ "G-News"
15 ก.พ. 2559
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน
12 ก.พ. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 88 รูป
12 ก.พ. 2559
การติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5 ก.พ. 2559
82 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4 ก.พ. 2559
79 รายงานการตรวจราชการ จ.เขต14
4 ก.พ. 2559
78 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมท.ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
4 ก.พ. 2559
77 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
4 ก.พ. 2559
76 สมาชิก ฌ.มท.ถึงแก่กรรม
3 ก.พ. 2559
74 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs
1 ก.พ. 2559
68 คำสั่งการแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฯ
1 ก.พ. 2559
70 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ กพ.59
1 ก.พ. 2559
69 ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
1 ก.พ. 2559
67 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผช.โฆษก มท.
1 ก.พ. 2559
สรุปผลการประชุมการทบทวนภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน
28 ม.ค. 2559
59 นรม.ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วย รมว.
28 ม.ค. 2559
58 โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จ.น่าน จ.แพร่
26 ม.ค. 2559
54 พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ถึงแก่มรณภาพ
26 ม.ค. 2559
52 รายงานการตรวจราชการฯพื้นที่จ.ของเขตตรวจราชการที่ 4
25 ม.ค. 2559
49 สนง.พระพุทธศาสนาจัดโครงการพบพระพบธรรม
25 ม.ค. 2559
48 การรับบริจาคโลหิตประจำปี 2559
25 ม.ค. 2559
47 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
22 ม.ค. 2559
45 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัล
22 ม.ค. 2559
44 การรายงานผลการประเมินผลตนเองทางอิเลกทรอนิกส์ e-SAR รอบ 3 เดือน ปีงบ 59
21 ม.ค. 2559
40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเข้ารับการประเมินฯตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
20 ม.ค. 2559
กำหนดฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก
14 ม.ค. 2559
30 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5ฯ
13 ม.ค. 2559
25 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมฯที่มีระบบcctv
12 ม.ค. 2559
20 การแต่งตั้ง คกก.จัดทำแผนยุทธศาสตร์มท.2560-2564
12 ม.ค. 2559
19 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
12 ม.ค. 2559
18 พระราชกฤษฎิกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2559
12 ม.ค. 2559
16 การขับเคลื่อน"คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"
12 ม.ค. 2559
15 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ 2559
8 ม.ค. 2559
11 นางวรรณี หัตถกิจโกศล มารดา รองผวจ.ปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)ถึงแก่กรรม
6 ม.ค. 2559
05 ระเบียบสำนักนกยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
6 ม.ค. 2559
04 นายเถกิง เจริญศรี อดีตผวจ.สุรินทร์ ถึงแก่อนิจกรรม
6 ม.ค. 2559
03 ร้อยเอกเคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์ อดีต ผจว.นราธิวาส ถึงแก่อนิจกรรม
29 ธ.ค. 2558
1027 บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ e-card
29 ธ.ค. 2558
1025 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" มค.59
29 ธ.ค. 2558
1026 การจัดกลุ่ม Talent ของ มท.
25 ธ.ค. 2558
1016 การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. 2557-2561
23 ธ.ค. 2558
1013 สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรายงานข่างกรองทางการเงิน
23 ธ.ค. 2558
1012 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สป.มท. -สร.มท. ครั้งที่ 22 ปีงบ 2559
23 ธ.ค. 2558
1007 คู่มือการตรวจราชการจากการมอบแนวทางการตรวจราชการของ ปมท.
18 ธ.ค. 2558
1002 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ มค.59
18 ธ.ค. 2558
1001 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอ ครม.
18 ธ.ค. 2558
1000 บจก.ซีมอร์เซอร์วิส กำจัดปลวก มด แมลงฯ
18 ธ.ค. 2558
999 การถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
17 ธ.ค. 2558
996 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.)ร่นที่ 12
17 ธ.ค. 2558
995 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
17 ธ.ค. 2558
994 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สป.มท.
17 ธ.ค. 2558
993 การปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
16 ธ.ค. 2558
988 การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี
16 ธ.ค. 2558
987 แจ้งกำชับการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการวันหยุดราชการต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
16 ธ.ค. 2558
986 นายทรงชัย ตังคณานุกูลชัย บิดาของนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา
4 ธ.ค. 2558
964 ขอเชิญเข่าร่วมโครงการฝึกอบรม
4 ธ.ค. 2558
963 การคัดเลือก ขรก.ดีเด่นประจำปี 2558
4 ธ.ค. 2558
962 ให้ข้าราชการร่วมอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ5ธันวาโดยไม่ถือเป็นวันลา
4 ธ.ค. 2558
961 การจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนภูมิภาค
4 ธ.ค. 2558
960 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย 9 ธันวาคม 2558
4 ธ.ค. 2558
959 กำหนดการพบแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2559
3 ธ.ค. 2558
956 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
3 ธ.ค. 2558
955 พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3 ธ.ค. 2558
954 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
3 ธ.ค. 2558
952 เลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมใน สป.
2 ธ.ค. 2558
947 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ธค.2558
2 ธ.ค. 2558
946 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร LSP รุ่นที่ 6
2 ธ.ค. 2558
945 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่12
2 ธ.ค. 2558
943 รายงานการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ต.ค.58 พท.เขตจ. 14
1 ธ.ค. 2558
942 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติฯ
30 พ.ย. 2558
940 การรับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
30 พ.ย. 2558
938 นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์ อดีต ผวจ.ปทุมธานีฯ ถึงแก่อนิจกรรม
27 พ.ย. 2558
932 ขอสนับสนุนข้อมูลจัดทำสมุดบันทึก มหาดไทยชวนรู้ 2559
27 พ.ย. 2558
931 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธ.ค.58
27 พ.ย. 2558
930 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "88 พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
26 พ.ย. 2558
929 สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
26 พ.ย. 2558
928 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสังกัด สป.มท.ให้เป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯอำนวยการระดับสูง สป.มท.
25 พ.ย. 2558
924 กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษฯ
24 พ.ย. 2558
920 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)59
24 พ.ย. 2558
919 รายงานการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ตค.58 ของผู้ตรวจฯมท. พท.จ.เขตฯ4
23 พ.ย. 2558
916 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายดอกประดู่แดงสัญลักษณ์ของตำรวจผู้เสียสละ
20 พ.ย. 2558
911 ตารางการแข่งขันกีฬาภายใน สป.มท.-สร.มท. ครั้งที่ 22
20 พ.ย. 2558
910 กำหนดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง
20 พ.ย. 2558
909 การพิจารณาคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มท.
20 พ.ย. 2558
908 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
20 พ.ย. 2558
907 นายสายหยุด ทวิพัฒน์ บิดานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ถึงแก่กรรม
20 พ.ย. 2558
905 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปาเป้า
20 พ.ย. 2558
906 การจัดระเบียบการปิดประกาศประชาสัมพันธ์
20 พ.ย. 2558
904 ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี 2558
20 พ.ย. 2558
903 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
19 พ.ย. 2558
902 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 88 พรรษามหาราชา
19 พ.ย. 2558
894 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการ มท.
19 พ.ย. 2558
900 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
19 พ.ย. 2558
899 การตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ สป.มท.-สร.มท.
19 พ.ย. 2558
898 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกแก้วกัลยา
19 พ.ย. 2558
897 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ
19 พ.ย. 2558
896 แจ้งผลการหารือกรณีการทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอ ครม.
19 พ.ย. 2558
895 ครม.ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดพิจารณาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
17 พ.ย. 2558
890 ร่าง พ.ร.ก.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน
16 พ.ย. 2558
885 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
16 พ.ย. 2558
884 กำหนดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ
16 พ.ย. 2558
883 ศปท.จัดทำจุลสาร คกก.จริยธรรมฯ
13 พ.ย. 2558
880 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขรก.มท.
13 พ.ย. 2558
879 การแข่งขันฟุตบอลชายฯ
13 พ.ย. 2558
878 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มท.
13 พ.ย. 2558
876 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในฯ ครั้งที่ 22 ร่วมประกวดกองเชียร์
13 พ.ย. 2558
875 การสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
13 พ.ย. 2558
874 นายสมปรารถน์ เสาวไพบูลย์ อดีตรองผวจ.เพชรบุรี ถึงแก่อนิจกรรม
13 พ.ย. 2558
873 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม สมุทรปราการ
11 พ.ย. 2558
870 โครงการวัดระดับการพัฒนา จ.และกลุ่ม จ.
10 พ.ย. 2558
865 คำสั่ง อ.ก.พ. ที่ 3/2558
10 พ.ย. 2558
863 คำสั่ง อ.ก.พ. ที่ 9/2558
10 พ.ย. 2558
864 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นายวิชัย จันทร บิดานายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี
9 พ.ย. 2558
862 กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 12
9 พ.ย. 2558
861 การแข่งขันกีฬาเปตอง
5 พ.ย. 2558
853 การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
5 พ.ย. 2558
852 สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
4 พ.ย. 2558
842 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สป.มท.-สร.มท. ครั้งที่ 22 ประจำปีงบ 2559
4 พ.ย. 2558
843 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ
4 พ.ย. 2558
844 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวัดระดับการพัฒนา จ.และกลุ่ม จ.
4 พ.ย. 2558
845 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (กีฬาภายใน)ครั้งที่ 22
4 พ.ย. 2558
847 ขอเชิญบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบ 2559
4 พ.ย. 2558
848 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 1-11
3 พ.ย. 2558
838 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ
3 พ.ย. 2558
836 การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษฯหลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC
2 พ.ย. 2558
831 ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการแบ่งเขตพื้นที่ฯ
2 พ.ย. 2558
833 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พุทธมณฑล
2 พ.ย. 2558
832 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
2 พ.ย. 2558
829 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
2 พ.ย. 2558
828 แต่งตั้ง คกก.ผู้ช่วยรมต. และกรรมการผู้ช่วย รมต.คงอยู่ฯ
30 ต.ค. 2558
825 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายฯถึง ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
30 ต.ค. 2558
824 สถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการ
30 ต.ค. 2558
823 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" พย.2558
30 ต.ค. 2558
822 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สป.มท.-สร.มท.ครั้งที่ 22 ประจำปีงบฯ2559
30 ต.ค. 2558
821 ร.ต.ทัศพร จารุจินดา อดีตรองผวจ.ลพบุรี ถึงแก่อนิจกรรม
30 ต.ค. 2558
820 นายบรรทัด สิงหบุตร อดีตผวจ.หนองคาย ถึงแก่อนิจกรรม
29 ต.ค. 2558
819 มติครม.ให้หน่วยงานร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม bike for dad
29 ต.ค. 2558
818 รายงานการประชุม คอก.การกีฬา 1/2558
28 ต.ค. 2558
816 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท.2558
28 ต.ค. 2558
815 คำสั่งมอบอำนาจให้รอง ปมท.และผช.ปมท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท.
27 ต.ค. 2558
814 การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล (ศูนย์เทคโนฯ)
27 ต.ค. 2558
813 ขอความร่วมมือสนับสนุนดอกแก้วกัลยา
27 ต.ค. 2558
812 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สป.มท.
27 ต.ค. 2558
807 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อดอกพุทธรักษาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษามหามงคล
22 ต.ค. 2558
794 กรมบัญชีกลางแจ้งวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS
22 ต.ค. 2558
795 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พย.2558
21 ต.ค. 2558
789 กรมพัฒนาชุมชน แจ้ง การตั้ง สกส.(สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
20 ต.ค. 2558
782 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดโครงการ Thailand ICT Excellence awards 2016
19 ต.ค. 2558
779 นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ อดีตผวจ.กระบี่ ถึงแก่อนิจกรรม
16 ต.ค. 2558
775 เชิญเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางแวก ในวันที่ 5 พย.58
16 ต.ค. 2558
774 บจก.ซีมอร์ ดำเนินการกำจัดปลวก 16 ตค.58 ให้จัด จนท.ประจำห้องปฏบัติงาน
16 ต.ค. 2558
773 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของ สป.มท.
16 ต.ค. 2558
772 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร
16 ต.ค. 2558
771 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณ และการบริหารการพัสดุ
16 ต.ค. 2558
770 พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นปส.รุ่นที่ 64,65 ปีงบฯ2558
16 ต.ค. 2558
769 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
16 ต.ค. 2558
768 ดร.สมศักดิ์ เลิศบรรณพงศ์ (ม.ว.ม.) อดีต ผต.มท.และรอง อ.ยธ ถึงแก่อนิจกรรม
16 ต.ค. 2558
767 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจ.และกลุ่มจ.
16 ต.ค. 2558
766 การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน ปภ.รุ่นที่ 13
16 ต.ค. 2558
765 รายงานการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ กย.58 พท.จ.เขตที่ 4
14 ต.ค. 2558
761 พ.ต.เฐียร แก้วนิตย์ (ป.ม.) อดีตรองผว.ปัตตานี ถึงแก่อนิจกรรม
14 ต.ค. 2558
760 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5ฯ
12 ต.ค. 2558
755 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2558
12 ต.ค. 2558
756 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และ มท.
9 ต.ค. 2558
752 แนวทางในการดำเนินการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 2558
751 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558
8 ต.ค. 2558
748 การประชุมผู้ตรวจราชการ มท. ต.ค.2558
8 ต.ค. 2558
747 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท. 2558
8 ต.ค. 2558
746 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มท. ประจำปี 2558
8 ต.ค. 2558
745 การจัดทำสมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2559
8 ต.ค. 2558
740 การเสนอร่างตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
7 ต.ค. 2558
739 การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางภาครัฐสำหรับประชาชน Government Access Channel
7 ต.ค. 2558
กำหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ"วันปิยมหาราช"
7 ต.ค. 2558
738 สรุปผลการจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท.
7 ต.ค. 2558
737 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ "วันปิยมหาราช" ปี2558
6 ต.ค. 2558
735 ให้ข้าราชการช่วยราชการ
6 ต.ค. 2558
736 มท.มีคำสั่งฯแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปมท.
6 ต.ค. 2558
734 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ มท.รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
6 ต.ค. 2558
733 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สนผ.สป.
5 ต.ค. 2558
728 สำรวจหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ต.ค. 2558
724 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบฯ1 เม.ย.58-30ก.ย.58 30.09.58
1 ต.ค. 2558
723 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ต.ค.58 30.09.58
1 ต.ค. 2558
722 ดร.บันเทิง ศรีจันทราพันธุ์ อดีต รองผว.สงขลา ถึงแก่อนิจกรรม 30.09.58
1 ต.ค. 2558
721 สมาชิก ฌ.มท.ถึงแก่กรรม 30.09.58
30 ก.ย. 2558
716 แจ้งผลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
30 ก.ย. 2558
715 การเลือกตั้งและสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2559
30 ก.ย. 2558
714 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
29 ก.ย. 2558
712(2) สำนักงบประมาณ เรื่องที่2
29 ก.ย. 2558
712(1) สำนักงบประมาณ เรื่องที่ 1
25 ก.ย. 2558
709 เวรการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บัญชาการ มท ต.ค.2558
23 ก.ย. 2558
706 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-qaida
23 ก.ย. 2558
705 การสนับสนุนภารกิจศูนย์ติดตามสถานการณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีเหตุรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์
23 ก.ย. 2558
703 นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ อดีตรอง ผว.ลพบุรี ถึงแก่อนิจกรรม
23 ก.ย. 2558
702 นายขุนทอง สระทองอุ่น ถึงแก่กรรม (บิดาของ พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รผว.อำนาจเจริญ)
23 ก.ย. 2558
701 กรมบัญชีกลาง รายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ
23 ก.ย. 2558
700 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี กำหนดประชุม เดือน ก.ย.2558
23 ก.ย. 2558
699 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน ต.ค.2558
23 ก.ย. 2558
698 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58
23 ก.ย. 2558
697 การแต่งตั้งข้าราชการ
23 ก.ย. 2558
696 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
22 ก.ย. 2558
690 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 ก.ย. 2558
689 พล.ร.ต.อุทัย วิชัยธนพัฒน์ บิดาของ นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผวจ.ระยอง ถึงแก่กรรม
21 ก.ย. 2558
686 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี(นักบ.ต้น)
21 ก.ย. 2558
685 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
21 ก.ย. 2558
684 กฟน.วัดเลียบ จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2558
21 ก.ย. 2558
683 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
21 ก.ย. 2558
682 นางประภา อินทรักษ์ มารดาของนายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ถึงแก่กรรม
16 ก.ย. 2558
677 นางสุมาลี ศรีสารคาม ถึงแก่กรรม(มารดา นายสุรชัย ศรีสารคาม อดีตผวจ.นครนายก)
16 ก.ย. 2558
676 กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุฯ
16 ก.ย. 2558
675 รายงานการตรวจราชการฯ สค.2558
15 ก.ย. 2558
673 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
15 ก.ย. 2558
672 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ฯ
9 ก.ย. 2558
660 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯในการทำงาน
9 ก.ย. 2558
659 นำส่งผล/เอกสารการประชุมสัมมนาฯ
7 ก.ย. 2558
651 ทุนหลักสูตร Master of Public Policy ณ สาธารณรัฐเกาหลี
4 ก.ย. 2558
645 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
4 ก.ย. 2558
646 กรมการปกครอง กำหนดเลขประจำส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติม
4 ก.ย. 2558
649 กรมบัญชีกลาง แจ้ง 4 เรื่อง
3 ก.ย. 2558
640 ขอให้พิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย
3 ก.ย. 2558
639 รายงานการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ เดือน กค.2558
3 ก.ย. 2558
636 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ
3 ก.ย. 2558
635 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ เดือนกันยายน 2558
31 ส.ค. 2558
625 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
27 ส.ค. 2558
618 สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
27 ส.ค. 2558
619 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง มท.ฯ
27 ส.ค. 2558
620 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ คกก.ฯ
27 ส.ค. 2558
621 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง
26 ส.ค. 2558
612 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2558
26 ส.ค. 2558
613 นายเตี่ยหนู ตรงจิตพิทักษ์ บิดานายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์ ถึงแก่กรรม
26 ส.ค. 2558
614 สรุปผลการประชุมชี้แจงกรอบ หลักการและแนวทางจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบ 2559
25 ส.ค. 2558
608 การประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ ศสส.สป.
25 ส.ค. 2558
607 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สบจ.
24 ส.ค. 2558
601 การประชุมพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
24 ส.ค. 2558
600 การจัดทำทำเนียบที่อยู่ของข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2558
24 ส.ค. 2558
599 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อรายงานข่าว(สรุปข่างประจำวัน)ของ ศปก.มท.
24 ส.ค. 2558
598 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือน
24 ส.ค. 2558
597 ขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา
24 ส.ค. 2558
596 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
24 ส.ค. 2558
595 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
24 ส.ค. 2558
594 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสป.มท.
20 ส.ค. 2558
592 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
20 ส.ค. 2558
591 การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ
19 ส.ค. 2558
585 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
19 ส.ค. 2558
586 การมอบหมายภารกิจให้ที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ)
18 ส.ค. 2558
583 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ระดับสูง มท.
17 ส.ค. 2558
579 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย
14 ส.ค. 2558
576 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
11 ส.ค. 2558
571 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่ง นวค.ชพ.,นทบ.ชพ.,นจก.ชพ.
11 ส.ค. 2558
570 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่ง นวช.ตภ.ชพ.
11 ส.ค. 2558
569 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสภาปฎิรูปแห่งชาติ
10 ส.ค. 2558
560 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ"
10 ส.ค. 2558
559 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
10 ส.ค. 2558
557 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
10 ส.ค. 2558
556 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558
7 ส.ค. 2558
555 หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
7 ส.ค. 2558
เวียน ขอเชิญร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ของการใช้บริการสายการบิน THAI SMILE
7 ส.ค. 2558
553 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
7 ส.ค. 2558
522 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
6 ส.ค. 2558
550 ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ก.ค.2552 (เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน)
6 ส.ค. 2558
549 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
6 ส.ค. 2558
548 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
6 ส.ค. 2558
547 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สร.มท.
5 ส.ค. 2558
544 สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
4 ส.ค. 2558
543 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "อาเซียนของฉัน ฝันของเรา"
4 ส.ค. 2558
542 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 ส.ค. 2558
541 สำรวจความต้องการรับนิสิต/นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 ส.ค. 2558
538 นางสุดา ละเอียดจิตต์ ถึงแก่กรรม
27 ก.ค. 2558
533 การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงานฯวงเงินตั้งแต่ 5 ลบ.ขึ้นไป
27 ก.ค. 2558
532 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
27 ก.ค. 2558
531 การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
27 ก.ค. 2558
530 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
24 ก.ค. 2558
528 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉ.ชั่วคราว)พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1)
24 ก.ค. 2558
527 การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ฯ
22 ก.ค. 2558
524 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา
20 ก.ค. 2558
518 การใช้อำนาจมาตรา 44 ของ รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย(ฉ.ชั่วคราว) พ.ศ.2557
20 ก.ค. 2558
517 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2559
20 ก.ค. 2558
510 ทุนฝึกอบรมเรื่อง FromSufficiency เศรษฐกิจพอเพียง (โคลัมโบ-ม.เกษตรฯ)
17 ก.ค. 2558
505 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
17 ก.ค. 2558
504 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
17 ก.ค. 2558
507 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
17 ก.ค. 2558
506 การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลจว./กลุ่มจว.ประจำปีงบประมาณ 2558
17 ก.ค. 2558
503 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สป.
16 ก.ค. 2558
500 ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
15 ก.ค. 2558
499 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
15 ก.ค. 2558
498 การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116
15 ก.ค. 2558
497 ประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
10 ก.ค. 2558
491 การรายงานผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน DPA
10 ก.ค. 2558
490 การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand ..
9 ก.ค. 2558
487 สำรวจความต้องการหนังสือใหม่ฯห้องสมุด มท.
9 ก.ค. 2558
485 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันน้ำใจสู่เด็กนักเรียน
9 ก.ค. 2558
486 หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
9 ก.ค. 2558
484 นางไป๋ แย้มมี มารดานายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน ถึงแก่กรรม
8 ก.ค. 2558
482 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida
8 ก.ค. 2558
481 ส่งสำเนาคำสั่ง
8 ก.ค. 2558
477 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.สป.
8 ก.ค. 2558
478 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2558
8 ก.ค. 2558
479 ขอเชิญร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนายชำนาญ ยุวบูรณ์ อดึตอธิบดีกรมการปกครอง
6 ก.ค. 2558
474 ร้อยโท สุชาติ รัฐคำไทย (ป.ช.,ป.ม.)อดีตผวจ.ลำพูน ถึงแก่อนิจกรรม
6 ก.ค. 2558
473 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
6 ก.ค. 2558
472 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2558 เรื่องการให้กรรมการหรือ คกก.ตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
6 ก.ค. 2558
466 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง ในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
3 ก.ค. 2558
471 การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ และโรงจอดรถยนต์
3 ก.ค. 2558
470 ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข.ในสังกัด
3 ก.ค. 2558
463 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม
3 ก.ค. 2558
464 นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ถึงแก่อนิจกรรม
3 ก.ค. 2558
465 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
1 ก.ค. 2558
454 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 ต.ค.57-31 มี.ค.58
1 ก.ค. 2558
453 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
29 มิ.ย. 2558
451 สมาชิก ฌ มท ถึงแก่กรรม
29 มิ.ย. 2558
450 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ของ สป.มท. ปีงบประมาณ 2558
29 มิ.ย. 2558
447 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มท
29 มิ.ย. 2558
445 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 2558
439 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5
25 มิ.ย. 2558
438 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al Qaida
25 มิ.ย. 2558
437 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558
25 มิ.ย. 2558
436 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
22 มิ.ย. 2558
428 นางฉวีวรรณ พุฒิวิญญู มารดานายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี ถึงแก่กรรม
22 มิ.ย. 2558
427 นายชาญ พันธุมรัตน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีต ผวจ.กำแพงเพชร ถึงแก่อนิจกรรม
22 มิ.ย. 2558
426 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
22 มิ.ย. 2558
425 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558
19 มิ.ย. 2558
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ประจำปี 58
19 มิ.ย. 2558
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารของ สป.
19 มิ.ย. 2558
ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 มิ.ย. 2558
424 การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย.58
19 มิ.ย. 2558
423 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ
17 มิ.ย. 2558
419 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
17 มิ.ย. 2558
418 ร่วมบริจาคสมทบงาน"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
17 มิ.ย. 2558
417 ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom
15 มิ.ย. 2558
409 การทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท.ประจำปีงบประมาณ 2558
15 มิ.ย. 2558
408 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
12 มิ.ย. 2558
404 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557
12 มิ.ย. 2558
405 นำส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและการติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(DPA) สู่ระดับหน่วยงาน ของ สป.มท. ประจำปี 2558
12 มิ.ย. 2558
406 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มท
11 มิ.ย. 2558
403 ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
11 มิ.ย. 2558
402 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คกก.อำนวยการ คกก.ดำเนินงาน คณะทำงานฝ่ายต่างๆ
11 มิ.ย. 2558
401 นายศิวะ ชวนะวิรัช อดีต ผวจ.กระบี่ ถึงแก่อนิจกรรม
11 มิ.ย. 2558
400 นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ (ม.ว.ม.) อดีตผวจ.พะเยา ถึงแก่อนิจกรรม
11 มิ.ย. 2558
399 ขอให้หน่วยงานส่งบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความดี
8 มิ.ย. 2558
390 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
5 มิ.ย. 2558
382 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็นบุคคลที่กำหนดตามมาตรา 5
5 มิ.ย. 2558
381 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-qaida
5 มิ.ย. 2558
380 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
4 มิ.ย. 2558
378 ประกาศระเบียบกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกฯ
3 มิ.ย. 2558
375 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯเป็น ชำนาญการพิเศษ สป.
3 มิ.ย. 2558
374 การแจ้งผลคะแนนและการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2 มิ.ย. 2558
สำรวจไซต์เสี้อ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิย.58
28 พ.ค. 2558
365 สำรวจความต้องการรับนิสิต/นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
28 พ.ค. 2558
363 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี2558
28 พ.ค. 2558
362 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกำลังคุณภาพ กิจกรรมคนดีดี
28 พ.ค. 2558
361 การคัดเลือกเพื่อเลื่อน ขรก.เป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. สป.
28 พ.ค. 2558
360 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯตำแหน่ง นวค.ชพ.,นทบ.ชพ.,นจก.ชพ.
26 พ.ค. 2558
357 ทุนฝึกอบรมเรื่อง Grassroots
25 พ.ค. 2558
351 นางส้มเช้า ยุวบูรณ์ มารดานายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ อดีต ปมท. ถึงแก่กรรม
25 พ.ค. 2558
350 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี
22 พ.ค. 2558
342 ยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนฯ
22 พ.ค. 2558
347 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 2558
346 ผลการประชุมมอบนโยบายของ รมว.มท.ฯ
22 พ.ค. 2558
345 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558
22 พ.ค. 2558
344 มท.มอบหมายภารกิจให้ รอง ปมท.ปฏิบัติราชการฯ
22 พ.ค. 2558
343 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปมท.
21 พ.ค. 2558
339 การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ สผร.,สมน.,สปพ.
21 พ.ค. 2558
340 พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ มรณภาพ
20 พ.ค. 2558
301เดิม ปรับระยะวันที่เคลื่อนย้ายรถยนต์เพื่อปรับปรุงสถานที่จอดรถฯมท.
19 พ.ค. 2558
336 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2558
19 พ.ค. 2558
335 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นฯ
19 พ.ค. 2558
334 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ มิ.ย.58
19 พ.ค. 2558
333 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
19 พ.ค. 2558
332 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือจนท.ของรัฐทุจริต
19 พ.ค. 2558
331 กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน
18 พ.ค. 2558
324 สปพ.เวียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริฯ
14 พ.ค. 2558
321 การกำหนดเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
12 พ.ค. 2558
318 การแต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบและประเมินผลประจำ มท.
12 พ.ค. 2558
317 รายงานผลการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
11 พ.ค. 2558
313 มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต
11 พ.ค. 2558
312 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AlQaida
11 พ.ค. 2558
311 สรุปข้อเสนอแนะตามโครงการปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานจว.ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบฯ2558
8 พ.ค. 2558
308 เรือเอกประดิษฐ์ เข็มทอง บิดานายเกรียงเดช เข็มทองอดีต ผต.มท. เขต 2 ถึงแก่กรรม
6 พ.ค. 2558
304 นางสุวรรณี ลิ้มสุวัฒน์ มารดานายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ อดีต ผจว.หนองคาย ถึงแกกรรม
6 พ.ค. 2558
303 โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. จำกัด ประจำปี 2558
6 พ.ค. 2558
302 การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
6 พ.ค. 2558
301 การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และโรงจอดรถยนต์
1 พ.ค. 2558
297 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
1 พ.ค. 2558
298 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. สป. มท.
30 เม.ย. 2558
293 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการฯ(กจ.สป.)
27 เม.ย. 2558
288 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
27 เม.ย. 2558
287 นายวิชัย คงเกษม บิดานายวันชัย คงเกษม ที่ปรึกษาด้านการบริหารจว.แบบบูรณาการ สป.มท. ถึงแก่กรรม
27 เม.ย. 2558
286 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มท. ประจำเขตตรวจราชการ
24 เม.ย. 2558
284 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2558
24 เม.ย. 2558
283 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูป"พระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์"
23 เม.ย. 2558
278 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 เม.ย. 2558
273 แนวทางการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
22 เม.ย. 2558
272 สรุปร่างรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... (ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2558)
22 เม.ย. 2558
271 นายสมชาย พลเวียง (ป.ช.)อดีตรองผวจ.บุรีรัมย์ ถึงแก่อนิจกรรม
21 เม.ย. 2558
260 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
21 เม.ย. 2558
269 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเช่าบูชาพระรุ่นพิเศษ 150 ปีมหาสารคาม
21 เม.ย. 2558
268 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ
17 เม.ย. 2558
265 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(เพิ่ม)
17 เม.ย. 2558
265 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
17 เม.ย. 2558
264 การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
17 เม.ย. 2558
263 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)ของ สป.มท. ปีงบฯ58
17 เม.ย. 2558
262 นางจิระพงษ์ ปรีชาวิทย์ มารดาของนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ ถึงแก่กรรม
17 เม.ย. 2558
261 นางประเสริฐ พิทูรกิจจา มารดาของนายประสงค์ พิทูรกิจจา อดีตผวจ.ประจวบฯถึงแก่กรรม
17 เม.ย. 2558
260 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
17 เม.ย. 2558
259 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านภาษาต่างประเทศ
9 เม.ย. 2558
252 ขอเชิญร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน
9 เม.ย. 2558
249 การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.มท. ประจำปี 2558
8 เม.ย. 2558
245 พิธีรดน้ำและขอรับพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558
7 เม.ย. 2558
242 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม al qaida
7 เม.ย. 2558
241 นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ (ม.ว.ม.,ป.ช.) อดึตผู้ตรวจราชการ มท ถึงแก่อนิจกรรม
31 มี.ค. 2558
235 รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
30 มี.ค. 2558
234 นายมนตรี ธีวีระปัญญา บิดานายศุทธนะ ธีวีระปัญญา อดีตผวจ.อ่างทอง ถึงแก่กรรม
30 มี.ค. 2558
232 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือน เม.ย.2558
30 มี.ค. 2558
230 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม IATSS
26 มี.ค. 2558
227 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 32
26 มี.ค. 2558
226 การมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล
23 มี.ค. 2558
208 สมาชิก ฌ มท ถึงแก่กรรม
23 มี.ค. 2558
207 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
23 มี.ค. 2558
209 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำแก่พลเมืองดี
23 มี.ค. 2558
210 การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร พคบ. รุ่นที่ 7
20 มี.ค. 2558
204 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเม.ย.58
19 มี.ค. 2558
202 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
19 มี.ค. 2558
201 การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
18 มี.ค. 2558
198 มารดานายสมบูรณ์ สุขสำราญ อดีต ผวจ.สมุทรปราการถึงแก่กรรม
18 มี.ค. 2558
197 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สป.มท.
18 มี.ค. 2558
195 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ชพ สป.มท.
16 มี.ค. 2558
187 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
16 มี.ค. 2558
188 ศปท.ขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก คกก.จริยธรรมประจำ สป.มท.
12 มี.ค. 2558
178 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
12 มี.ค. 2558
179 การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตปท
12 มี.ค. 2558
180 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
12 มี.ค. 2558
170 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558
11 มี.ค. 2558
172 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถุกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida
11 มี.ค. 2558
171 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 4
10 มี.ค. 2558
169 ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
5 มี.ค. 2558
159 ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนซื้อบัตรนำโชค สภากาชาด
3 มี.ค. 2558
158 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ JC ไทย-ลาว ครั้งที่ 19 (มีเอกสารเพิ่มใน เมลล์ส่วน)
3 มี.ค. 2558
157 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3 มี.ค. 2558
156 จัดทำรายงานตามคำสั่ง สป.
2 มี.ค. 2558
154 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน ขรก พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มท
2 มี.ค. 2558
153 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
26 ก.พ. 2558
145 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
26 ก.พ. 2558
144 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
25 ก.พ. 2558
142 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี(นักบริหารต้น)มท.
25 ก.พ. 2558
143 แจ้งกำหนดการเก็บข้อมูลในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
25 ก.พ. 2558
140 การจัดเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558
24 ก.พ. 2558
139 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)ของสป.มท.ปีงบ58
20 ก.พ. 2558
134 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
20 ก.พ. 2558
133 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตอบแบบสอบถาม
20 ก.พ. 2558
132 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทฯ
20 ก.พ. 2558
131 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
19 ก.พ. 2558
129 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
19 ก.พ. 2558
128 การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
19 ก.พ. 2558
127 กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
18 ก.พ. 2558
125 เชิญบริจาคเงินกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
18 ก.พ. 2558
124 การจัดทำบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่าน มท.
18 ก.พ. 2558
123 ขอเชิญเสนอชื่อผู้แทน มท.เข้าร่วมอบรม
17 ก.พ. 2558
121 การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ขรก.พศ.2494
17 ก.พ. 2558
113 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มฯ
13 ก.พ. 2558
103 สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการฯ
13 ก.พ. 2558
104 เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเตและเสื้อโปโล ประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
12 ก.พ. 2558
101 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก
12 ก.พ. 2558
100 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศฯ
10 ก.พ. 2558
95 การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอ ครม. รายละเอียดส่งเมล์ส่วน
10 ก.พ. 2558
94 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
9 ก.พ. 2558
88 ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
9 ก.พ. 2558
89 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
5 ก.พ. 2558
84 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี57 ขรกและลูกจ้าง(ส่วนกลาง)
4 ก.พ. 2558
81 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
3 ก.พ. 2558
73 การจัดทำบันทึก(บันทึกย่อ)เสนอผู้บังคับบัญชา
2 ก.พ. 2558
70 โครงการอบรม "แม่บ้านมหาดไทย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยวิธรธรรมชาติบำบัด"ครั้งที่2
2 ก.พ. 2558
69 ข้อราชการจากการประชุม Video Conference
2 ก.พ. 2558
68 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558
2 ก.พ. 2558
67 การพิจารณาคัดเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มท.
30 ม.ค. 2558
62 เชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี2558
30 ม.ค. 2558
63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่มALQaida
27 ม.ค. 2558
53 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.2ฯ
23 ม.ค. 2558
50 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของ มท.
23 ม.ค. 2558
51 ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียดวงเงินคำของบปี 59
23 ม.ค. 2558
45 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน กพ.2558
16 ม.ค. 2558
36 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
16 ม.ค. 2558
35 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
16 ม.ค. 2558
34 การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญฯ
16 ม.ค. 2558
33 การสำรวจความเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์
16 ม.ค. 2558
32 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ปี2558
16 ม.ค. 2558
31 กำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของตำแหน่งในสป.
15 ม.ค. 2558
24 นางอ่อน กันนะพันธุ์ มารดานายวัฒนะ กันนะพันธุ์รองผวจ.พิษณุโลก ถึงแก่กรรม
14 ม.ค. 2558
22 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป.
13 ม.ค. 2558
20 สรุปผลการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8 ม.ค. 2558
16 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11
8 ม.ค. 2558
17 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี
8 ม.ค. 2558
15 ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
6 ม.ค. 2558
08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สป.
6 ม.ค. 2558
09 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์