ข่าว/สาระน่ารู้
20 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 )
20 ก.ค. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 3953 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่องคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
20 ก.ค. 2561
ขอให้เร่งรัดรายงานผลการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชุน
20 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application
20 ก.ค. 2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"
19 ก.ค. 2561
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561
18 ก.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
16 ก.ค. 2561
ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด ปี2561
13 ก.ค. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
12 ก.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 4/2561
12 ก.ค. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3779 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
11 ก.ค. 2561
ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561
11 ก.ค. 2561
ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561
9 ก.ค. 2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
9 ก.ค. 2561
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
8 ก.ค. 2561
เอกสารประกอบการประชุม ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการของ มท. เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค. 2561 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
6 ก.ค. 2561
การจัดการทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6 ก.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 3/2561
6 ก.ค. 2561
การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2 ก.ค. 2561
ข้อรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 ก.ค. 2561
ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 10/2561 เรื่อง เปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน และเชิญประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย - เมียนม่า
2 ก.ค. 2561
ติดตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล
2 ก.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2 ก.ค. 2561
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
29 มิ.ย. 2561
(แบบรายงาน) รายการงบลงทุนของส่วนราชการที่ไม่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28 มิ.ย. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61
28 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
28 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด
27 มิ.ย. 2561
ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 มิ.ย. 2561
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
26 มิ.ย. 2561
การตรวจติดตามการกำหนดงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
26 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
26 มิ.ย. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลรายชื่อต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561
25 มิ.ย. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว3436 หนังสือแจ้งจังหวัด ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
25 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
22 มิ.ย. 2561
ติดตามความคืบหน้างานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/2560
20 มิ.ย. 2561
สรุปสาระสำคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของ มท. และ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของ สป.มท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
20 มิ.ย. 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอน ปี2561
20 มิ.ย. 2561
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3
20 มิ.ย. 2561
การจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลงานของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะ
19 มิ.ย. 2561
การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
19 มิ.ย. 2561
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ครั้งที่ 2/2561
19 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 ของ สป.มท. (ระบบ BB EvMis)
18 มิ.ย. 2561
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
18 มิ.ย. 2561
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2561)
18 มิ.ย. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ปภ.
15 มิ.ย. 2561
ข้อสั่งการเรื่องตลาดประชารัฐ ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
15 มิ.ย. 2561
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
15 มิ.ย. 2561
มท 0211.3/ว3151 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
15 มิ.ย. 2561
ที่ มท 0211.3/3188 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
14 มิ.ย. 2561
รายงานสรุปผลการดําเนินงานกลไกประชารัฐ (ประจําเดือนเมษายน
14 มิ.ย. 2561
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3187 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
14 มิ.ย. 2561
สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
13 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
13 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือนำผู้พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
12 มิ.ย. 2561
สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมการจัดงาน Thailand Social Expo 2018
11 มิ.ย. 2561
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
11 มิ.ย. 2561
การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา)
11 มิ.ย. 2561
การจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)
8 มิ.ย. 2561
เอกสารสำหรับนำเสนอในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ณ ปภ.
7 มิ.ย. 2561
สรุปผลการประชุมการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ 4
7 มิ.ย. 2561
สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
7 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 มิ.ย. 2561
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 39 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561)
6 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3029 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2561 เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเเละพัฒนาสับปะรดเเห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เเละเเนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนา
6 มิ.ย. 2561
แบบรายงานงบลงทุนของ มท ที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 31 พฤษภาคม 2561
6 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการการดำเนินงานรองรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ 2561
5 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
5 มิ.ย. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 มิ.ย. 2561
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
4 มิ.ย. 2561
การดำเนินการตามข้อสั่งการจาการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561
2 มิ.ย. 2561
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
1 มิ.ย. 2561
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามที่ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พ.ค. 2561
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง"
30 พ.ค. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภารกิจที่ 9 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
30 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
28 พ.ค. 2561
แนวทางการรายงานภาพกิจกรรมสำหรับการจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
28 พ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครบรอบ 4 ปี
25 พ.ค. 2561
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 พ.ค. 2561
การตรวจสอบสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี
23 พ.ค. 2561
พิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
23 พ.ค. 2561
การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
22 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"
22 พ.ค. 2561
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561
21 พ.ค. 2561
การรับรองรายงานการประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561
21 พ.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18 พ.ค. 2561
แนวปฏิบัติการแจกจ่ายหนังสือแนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561
18 พ.ค. 2561
ที่ มท 0211.3/ว2639 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
17 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว 16 พ.ค.61 เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ คั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน
17 พ.ค. 2561
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS
17 พ.ค. 2561
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 พ.ค. 2561
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่
15 พ.ค. 2561
เอกสารประกอบการประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS วันที่ 15 พ.ค. 2561
15 พ.ค. 2561
การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561
15 พ.ค. 2561
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด
11 พ.ค. 2561
ที่ มท 0211.3/07623 เรื่อง การจัดงานโครงการ Thailand Social Expo 2018
10 พ.ค. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของกรมธนารักษ์
10 พ.ค. 2561
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว
10 พ.ค. 2561
ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเร่งรัดผลการดำเนินงาน
10 พ.ค. 2561
ขอเชิญประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS
9 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2512 ลว 9 พ.ย. 61 การสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสับประรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561
9 พ.ค. 2561
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561
9 พ.ค. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
9 พ.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2561
8 พ.ค. 2561
มท 0211.3/ว0632 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส
7 พ.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4 พ.ค. 2561
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดประชารัฐ
4 พ.ค. 2561
รายงานสรุปผลการดําเนินงานกลไกประชารัฐ (ประจําเดือนกุมภาพันธ์
4 พ.ค. 2561
คู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
3 พ.ค. 2561
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่
3 พ.ค. 2561
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 พ.ค. 2561
การเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
1 พ.ค. 2561
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
27 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว226 ลว 27 เม.ย. 61 เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
27 เม.ย. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2561
26 เม.ย. 2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 2/2561
26 เม.ย. 2561
หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2561) และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 เม.ย. 2561
มท 0211.3/ว 2159 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2560
20 เม.ย. 2561
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ 2561ของ มท. ครั้งที่ 2/61
19 เม.ย. 2561
การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
19 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
19 เม.ย. 2561
การจัดทำแผนแม่บทด้านความมั่นคงและแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
19 เม.ย. 2561
มท 0211.1/ว2061 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเเนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของเเต่ละพื้นที่ (area-based appoach)
19 เม.ย. 2561
มท 0211.3/ว2055 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชี
17 เม.ย. 2561
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
17 เม.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (งวดที่ 2)
17 เม.ย. 2561
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561)
17 เม.ย. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจหรือพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และประกาศคณะ
17 เม.ย. 2561
การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน
11 เม.ย. 2561
มท 0211.3/ว1960 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)
11 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1965 ลว 11 เม.ย. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่
10 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว195 ลว 5 เม.ย. 61 เรื่อง การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3
10 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1903 ลว 9 เม.ย. 61 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งนืน
9 เม.ย. 2561
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)
9 เม.ย. 2561
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561
9 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโนบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
9 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1845 ลว 4 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4
5 เม.ย. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561
5 เม.ย. 2561
หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ในห้วง 6 เดือนหลัง
5 เม.ย. 2561
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
4 เม.ย. 2561
คู่มือนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอม
4 เม.ย. 2561
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"
4 เม.ย. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 2
4 เม.ย. 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มท. ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 61
4 เม.ย. 2561
กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
3 เม.ย. 2561
เอกสารประกอบการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
3 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1699 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3 เม.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561
3 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/05240 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
3 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว1779 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
3 เม.ย. 2561
การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561
2 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1800 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลVCS
2 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1763 ลว 30 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญบัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
2 เม.ย. 2561
การประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย - กัมพูชา
2 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
30 มี.ค. 2561
การนำเข้าข้อมูลปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
30 มี.ค. 2561
สรุปสาระสำคัญการประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สป.มท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61
29 มี.ค. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561)
28 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
28 มี.ค. 2561
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ
26 มี.ค. 2561
การรับรองรายงานการประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561
26 มี.ค. 2561
ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม
23 มี.ค. 2561
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561
22 มี.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2561
22 มี.ค. 2561
การทบทวนภารกิจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ นรม.
22 มี.ค. 2561
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561)
21 มี.ค. 2561
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
21 มี.ค. 2561
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
21 มี.ค. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
21 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 20 มี.ค. 61 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
21 มี.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (ไตรมาส 2)
20 มี.ค. 2561
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19 มี.ค. 2561
การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง วันที่ 19 มิ.ย. 61)
19 มี.ค. 2561
การสำรวจแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 มี.ค. 2561
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16
19 มี.ค. 2561
การติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑ และ ๑๑
16 มี.ค. 2561
การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการที่ใช้สำหรับดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
16 มี.ค. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลงวันที่ 16 มีนาคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
15 มี.ค. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561
15 มี.ค. 2561
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
15 มี.ค. 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการคลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6
14 มี.ค. 2561
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สนผ.สป. รอบที่ 1/61
13 มี.ค. 2561
หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) วันที่ 17 มี.ค. 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 มี.ค. 2561
การแต่งตั้งคณะทำงานประสานและติดตามการปฏิบัติราชการในกลุ่มภารกิจ
13 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1394 ลว 13 มี.ค. 61 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS
12 มี.ค. 2561
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มท ครั้งที่ 1/61
12 มี.ค. 2561
มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.
8 มี.ค. 2561
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2561
8 มี.ค. 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด
8 มี.ค. 2561
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11
7 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว 7 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2 มี.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561
2 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 2011.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2 มี.ค. 2561
การจัดทำแผนองค์ความรู้ที่ 3 เรื่องการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ในองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
28 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1162 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
28 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1053 ลว 23 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc
27 ก.พ. 2561
หนังสือด่วนที่สุด การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
27 ก.พ. 2561
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
26 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61
26 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
24 ก.พ. 2561
การซักซ้อมเพิ่มเติมการรายงานผลการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล
23 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ VCS หนังสือ ที่ มท 0211.1/ว1034,ว1035,ว1036,ว1037 ลว 23 ก.พ. 61
23 ก.พ. 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1025 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ถาม-ตอบเเนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
23 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
22 ก.พ. 2561
การปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกแบบรายงานฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
22 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
20 ก.พ. 2561
การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
20 ก.พ. 2561
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
20 ก.พ. 2561
เอกสารประกอบการประชุม VCS 19 กพ 61 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
19 ก.พ. 2561
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561
16 ก.พ. 2561
การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
16 ก.พ. 2561
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว0904 ลว 16 ก.พ. 61
15 ก.พ. 2561
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
15 ก.พ. 2561
วีดีทัศน์ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
15 ก.พ. 2561
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
15 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการ แผนงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
14 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
13 ก.พ. 2561
เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
13 ก.พ. 2561
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.พ. 2561
ระเบียบวาระการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
13 ก.พ. 2561
สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR)" เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
12 ก.พ. 2561
ขอความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
9 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
9 ก.พ. 2561
เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
9 ก.พ. 2561
การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด
7 ก.พ. 2561
เอกสารประกอบวาระการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
2 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614 ลว 1 ก.พ. 61 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
2 ก.พ. 2561
ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
2 ก.พ. 2561
เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
1 ก.พ. 2561
มท.0211.1/ว50 ว51 ว52
30 ม.ค. 2561
แบบแจ้งรายชื่อกำลังพลจิตอาสา 3 กลุ่มงาน (1.ประชาสัมพันธ์ ช่างภาพ 2.ส่งกำลังบำรุง และ 3.นิทรรศการ ล่ามภาษา)
29 ม.ค. 2561
การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนแม่บทย่อยรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
29 ม.ค. 2561
มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 ม.ค. 2561
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
26 ม.ค. 2561
ขอความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
26 ม.ค. 2561
การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
26 ม.ค. 2561
เรื่อง แนวทางก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ
25 ม.ค. 2561
มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการอำนวยการ ติดตามผล และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
24 ม.ค. 2561
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
24 ม.ค. 2561
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561
23 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
22 ม.ค. 2561
การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
18 ม.ค. 2561
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ลว 17 ม.ค. 61
18 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว14204 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
17 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 ม.ค. 2561
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 36 (12 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 60)
17 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
17 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0281 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
16 ม.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ม.ค. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
11 ม.ค. 2561
การลดขั้นตอนทางกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ โดยขอใช้อำนาจตามมาตรา 44
11 ม.ค. 2561
การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ม.ค. 2561
แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
8 ม.ค. 2561
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2
5 ม.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
5 ม.ค. 2561
สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ สป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
4 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0023 ลว 4 ม.ค. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตร
29 ธ.ค. 2560
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
29 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 ลว 29 ธ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
28 ธ.ค. 2560
แผนที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนนทบุรี
27 ธ.ค. 2560
การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง วันที่ 19 มี.ค. 61)
27 ธ.ค. 2560
เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มท.0211.8)
26 ธ.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
25 ธ.ค. 2560
การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนังสือ มท ที่ 0016.2/ว7239 ลว 25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 2560
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
25 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด เรื่อง นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
25 ธ.ค. 2560
(ร่าง) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (พ.ศ.2561-2563)
22 ธ.ค. 2560
หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 ธ.ค. 2560
แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
22 ธ.ค. 2560
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ 2561 ของ สป.มท. (BB EvMis)
20 ธ.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
20 ธ.ค. 2560
ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
19 ธ.ค. 2560
วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2560)
18 ธ.ค. 2560
ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18 ธ.ค. 2560
เร่งรัดการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว950 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 2560
การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561
14 ธ.ค. 2560
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท
13 ธ.ค. 2560
เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 ลว 13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 2560
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560
12 ธ.ค. 2560
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มท ครั้งที่ 1/60
12 ธ.ค. 2560
การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
8 ธ.ค. 2560
เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย)
8 ธ.ค. 2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ธ.ค. 2560
รายงานสถานการณ์สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 ธ.ค. 2560
มท 0211.3/ว6849 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
4 ธ.ค. 2560
เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 ลว 4 ธันวาคม 2560
4 ธ.ค. 2560
ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4 ธ.ค. 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน
3 ธ.ค. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม
29 พ.ย. 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 35
29 พ.ย. 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 34
29 พ.ย. 2560
สรุปข้อมูลสถานะของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2560 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
29 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
28 พ.ย. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
28 พ.ย. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561
27 พ.ย. 2560
เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
24 พ.ย. 2560
(ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564
24 พ.ย. 2560
แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2561
24 พ.ย. 2560
ประชุมหารือข้อราชการของ สำนักนโยบายและแผน สป.
24 พ.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6577 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
23 พ.ย. 2560
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค
23 พ.ย. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย
22 พ.ย. 2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 1/2560 (ประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)
22 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา
21 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 ลว 21 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)
20 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และตอบแบบสอบถามออนไลน์ (google ฟอร์ม)
16 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241)
15 พ.ย. 2560
สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560
14 พ.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13 พ.ย. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานประเมินผลส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของ สป. ครั้งที่ 3/2560
13 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ
13 พ.ย. 2560
Templete Powerpoint ของ สป.มท.
13 พ.ย. 2560
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ในการประเมินส่วนราชการฯ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 พ.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0211.9/ว6368 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560เรื่องการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา
9 พ.ย. 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ
9 พ.ย. 2560
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู็ประกอบการ เรื่องโครงการตลาดประชารัฐ
9 พ.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
8 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 ลว 3 พ.ย. 60 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
8 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 1/2561
6 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด
3 พ.ย. 2560
ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
1 พ.ย. 2560
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6206 ลว. 31 ต.ค. 60)
1 พ.ย. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พฤศจิกายน 2560
31 ต.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด
30 ต.ค. 2560
โครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6145 ลว 30 ต.ค. 60
30 ต.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560
27 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6110 ลว 27 ต.ค. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61
27 ต.ค. 2560
ขอรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
27 ต.ค. 2560
สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของ มท. ฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
25 ต.ค. 2560
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6043 ลว 24 ต.ค 60
24 ต.ค. 2560
สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาสับปะรด และพิจารณาระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6040 ลว 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 2560
การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA
19 ต.ค. 2560
สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล
19 ต.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ มท. ครั้งที่ 1/2560
19 ต.ค. 2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
16 ต.ค. 2560
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5900 ลว.16 ต.ค.60
16 ต.ค. 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท./สป.มท.
16 ต.ค. 2560
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ต.ค. 2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5875 ลว.15 ต.ค.60
12 ต.ค. 2560
รายงานผลการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ฯ
12 ต.ค. 2560
การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ มท 0211.9/ว5864 ลว.12 ต.ค.60
12 ต.ค. 2560
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
12 ต.ค. 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 33
12 ต.ค. 2560
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
12 ต.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
11 ต.ค. 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
11 ต.ค. 2560
แบบรายงานคณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่
10 ต.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
10 ต.ค. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5792 ลว. 10 ต.ค. 2560 การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
10 ต.ค. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5788 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
9 ต.ค. 2560
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ต.ค. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5763 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
9 ต.ค. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0211.9/ว1544 ลงวันที่ 8 ต.ค.2560 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
6 ต.ค. 2560
ข้อแนะนำในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
6 ต.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ต.ค. 2560
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว5655 ลว. 4 ต.ค.2560 การเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
4 ต.ค. 2560
สรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญของ สป. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 ต.ค. 2560
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2 ต.ค. 2560
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 - 19 ธ.ค. 2560)
29 ก.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5575 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
29 ก.ย. 2560
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
29 ก.ย. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมและให้ความเห็นเรื่องร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
28 ก.ย. 2560
การจัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
27 ก.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5506 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
27 ก.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
26 ก.ย. 2560
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5652 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
26 ก.ย. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560
26 ก.ย. 2560
มท 0211.3/ว 5354 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลก
22 ก.ย. 2560
การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
21 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 ลว 21 ก.ย. 60 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach)
20 ก.ย. 2560
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5316 ลว 20 ก.ย. 60
19 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 ลว 19 ก.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค
19 ก.ย. 2560
แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด)
19 ก.ย. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด มท. 0211.9/ว5283 ลว. 19 ก.ย. 60 การประชุมมอบนโยบายเเละเเนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.ย. 2560
การประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญของ สป. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ก.ย. 2560
มท 0211.3/ว 5103 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด
15 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5205 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
14 ก.ย. 2560
มท. 0211.9/ว5167 ลว. 14 ก.ย. 60 ติดตามงบฯ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13 ก.ย. 2560
การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว5144 ลว. 13 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2560
13 ก.ย. 2560
หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12 ก.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564)
12 ก.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
12 ก.ย. 2560
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
11 ก.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561
8 ก.ย. 2560
การกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญตาม (ร่าง) แผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
8 ก.ย. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานประเมินผลส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของ สป. ครั้งที่ 2/2560
7 ก.ย. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมหน่วยงานนำร่องเพื่อทดสอบและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
7 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5044 ลว 7 ก.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสังคมสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
6 ก.ย. 2560
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560
6 ก.ย. 2560
แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560
6 ก.ย. 2560
สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล PMQA ประจำปี พ.ศ. 2561
4 ก.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี
4 ก.ย. 2560
ที่ มท 0211.9/ว4927 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการอนุมัติโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
4 ก.ย. 2560
ที่ มท 0211.9/ว4926 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
31 ส.ค. 2560
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบฯ 2560
30 ส.ค. 2560
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
30 ส.ค. 2560
โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
30 ส.ค. 2560
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด
29 ส.ค. 2560
การจัดทำข้อคิดเห็นและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ของ มท. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
29 ส.ค. 2560
ที่ มท 0211.9/ว4830 ลว.28 ส.ค.2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (แก้ไข)
29 ส.ค. 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
29 ส.ค. 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย
29 ส.ค. 2560
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
29 ส.ค. 2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 60 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2560
29 ส.ค. 2560
ที่ มท 0211.9/ว4752 ลว.25 ส.ค.2560 การประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
29 ส.ค. 2560
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 ส.ค. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561
29 ส.ค. 2560
มท 0211.3/ว4610 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
18 ส.ค. 2560
(ด่วนที่สุด ที่มท.0211.9/ว4642 ลว. 18 ส.ค. 60) การดำเนินโครงการ ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (67 จังหวัดตามผลการจัดสรรงบประมาณ)
16 ส.ค. 2560
ประเด็นถาม - ตอบการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของนายกรัฐมนตรี
16 ส.ค. 2560
สรุปผลการประชุมการวางแผนบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ส.ค. 2560
16 ส.ค. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว615 แจ้งรายละเอียดกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเครื่อข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 - 4
16 ส.ค. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ
15 ส.ค. 2560
15 ส.ค.2560 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4574 เรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 ลว 10 ส.ค. 60 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2560
10 ส.ค. 2560
ที่ มท 0211.8/ว 587-588 ลว 10 ส.ค. 60 เรื่องขอเชิญประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560
9 ส.ค. 2560
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4447 ลว.9 ส.ค.2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
9 ส.ค. 2560
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.9/ว4377 ลว 7 สิงหาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
8 ส.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "การจัดทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)"
8 ส.ค. 2560
ที่ มท 0211.1/ว4403 ลว 8 ส.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
7 ส.ค. 2560
(มท 0211.8) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7 ส.ค. 2560
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 (ส่วนที่เหลือ)
4 ส.ค. 2560
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2560
4 ส.ค. 2560
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference
3 ส.ค. 2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
1 ส.ค. 2560
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ขอแผ่นดิน ประจำปี 2560
31 ก.ค. 2560
จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison office : BLO) เพิ่มเติม
27 ก.ค. 2560
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
27 ก.ค. 2560
การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
27 ก.ค. 2560
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 4165 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมือในการปลูกต้นยางนา
25 ก.ค. 2560
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว4123 ลว 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
25 ก.ค. 2560
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560
24 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 ลว 21 ก.ค. 60 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
24 ก.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
24 ก.ค. 2560
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท0211.9/ว4074 ลว 23 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบเสื้อยึดคอโปโลสีดำพระราชทาน
21 ก.ค. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560)
20 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/4038 ลว 20 ก.ค. 2560 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
20 ก.ค. 2560
(ด่วน ที่ มท 0211.9/ว3898 ลว. 13 กรกฎาคม 2560)แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
19 ก.ค. 2560
(ดาวน์โหลด) ระเบียบวาระการประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 60 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 4/60
19 ก.ค. 2560
แจ้งจังหวัดตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4016 ลว. 19 กรกฎาคม 2560
19 ก.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
19 ก.ค. 2560
ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
18 ก.ค. 2560
สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (มท 0211.1/ว3974 ลว 17 ก.ค. 2560)
17 ก.ค. 2560
การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60
17 ก.ค. 2560
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
17 ก.ค. 2560
มท 0211.3/ว3901 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
14 ก.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่๑/๒๕๖๐
13 ก.ค. 2560
การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว3836 ลว. 7 กรกฎาคม 2560)
13 ก.ค. 2560
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.9/11716 ลว 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 ก.ค. 2560
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง
12 ก.ค. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ ๓)
11 ก.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การประเมินตนเองของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
7 ก.ค. 2560
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"
6 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
6 ก.ค. 2560
การประชุมร่วมกับสำนักงานจังหวัด เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
6 ก.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ลว 4 ก.ค. 60
6 ก.ค. 2560
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2560 (ที่ มท. ด่วนที่สุด 0211.9/ว 3805 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
6 ก.ค. 2560
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
6 ก.ค. 2560
หนังสือที่ มท. 0211.8/ว 506 ลว 6 ก.ค. 60 เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ครั้งที่ 4/60
5 ก.ค. 2560
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว3621 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่องแจ้งผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
4 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 ลว 3 ก.ค. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
4 ก.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4 ก.ค. 2560
สรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
4 ก.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2560 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
3 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3672 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2560
3 ก.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2560
มติ ครม. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
28 มิ.ย. 2560
แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ
28 มิ.ย. 2560
(ที่ มท.0211.9/ ว3602 ลว. 28 มิถุนายน 2560) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28 มิ.ย. 2560
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560
26 มิ.ย. 2560
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
23 มิ.ย. 2560
(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3471 ลว. 22 มิถุนายน 2560) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
23 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 22 มิ.ย. 60 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีค
22 มิ.ย. 2560
แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ มท. 0211.9/ว 3469 ลว. 22 มิถุนายน 2560
21 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
20 มิ.ย. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
20 มิ.ย. 2560
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
20 มิ.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2560
20 มิ.ย. 2560
ขอเชิญประชุมหารือแผนที่นำทาง (Roadmap) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 1 และ 11
19 มิ.ย. 2560
หนังสือ มท 0211.9/ว3400 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560
19 มิ.ย. 2560
ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
19 มิ.ย. 2560
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560)
19 มิ.ย. 2560
หนังสือด่วนมาก มท.0211.9/ว3391 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
16 มิ.ย. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คอบไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)
15 มิ.ย. 2560
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้
15 มิ.ย. 2560
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
14 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 425 ลว. 13 มิ.ย. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
14 มิ.ย. 2560
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
13 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 13 มิ.ย. 2560 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว
12 มิ.ย. 2560
มาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
12 มิ.ย. 2560
การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
12 มิ.ย. 2560
แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560
12 มิ.ย. 2560
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
9 มิ.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.9/ว3187 ลว. 9 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 2560
การตรวจราชการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
9 มิ.ย. 2560
ผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓
8 มิ.ย. 2560
คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย
7 มิ.ย. 2560
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 3139 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มรายงานผล DPA รอบ 9 เดือน
6 มิ.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560
5 มิ.ย. 2560
แผนแม่บทโครงการ
5 มิ.ย. 2560
แผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ของกระทรวงมหาดไทย
5 มิ.ย. 2560
มท 0211.3/ว3032 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง - ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค"
5 มิ.ย. 2560
มท 0211.3/ว3020 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
5 มิ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
2 มิ.ย. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
1 มิ.ย. 2560
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ
31 พ.ค. 2560
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
30 พ.ค. 2560
ที่ มท 0211.3/ว2939 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560"
29 พ.ค. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการหมู่บ้านพัฒนา/ชุมชนเข้มแข็ง
29 พ.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2560
29 พ.ค. 2560
แบบสำรวจข้อมูลปัจจัยบ่งชี้และแบบสอบถามความคิดเห็น
29 พ.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ
26 พ.ค. 2560
ที่ มท 0211.1/ว2883 ลว 26 พ.ค. 60 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา
26 พ.ค. 2560
ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
26 พ.ค. 2560
รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
26 พ.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมสรรพสามิต
25 พ.ค. 2560
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2560
24 พ.ค. 2560
ผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ที่ มท. 0211.9/ว2815 ลว. 24 พฤษภาคม 2560)
24 พ.ค. 2560
ที่ มท 0211.3/ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
22 พ.ค. 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2560
19 พ.ค. 2560
เอกสารการจัดระเบียบริมฝั่งแม่น้ำโขง
19 พ.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
19 พ.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
18 พ.ค. 2560
(ที่ มท.0211.9/ว 2517 ลว 9 พ.ค. 2560) เงินพระราชทานทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
18 พ.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 ลว 18 พ.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560
17 พ.ค. 2560
หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงมหาดไทย มท 0211.9/ว2663 ลว 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
17 พ.ค. 2560
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ศสส.สป. พ.ศ. 2557 - 2561
17 พ.ค. 2560
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560)
15 พ.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน
11 พ.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 ลว 11 พ.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว
11 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
9 พ.ค. 2560
1. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 333 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
9 พ.ค. 2560
สรุปผลการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) โดย คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลฯ สปท.
8 พ.ค. 2560
การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
8 พ.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 ลว 8 พ.ค. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด
8 พ.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
4 พ.ค. 2560
ที่ มท 0211.3/ ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
4 พ.ค. 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
4 พ.ค. 2560
การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560)
3 พ.ค. 2560
การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานช่วงกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ในส่วนของ มท.
3 พ.ค. 2560
ที่ มท0211.1/2282 ลว 28 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ (area-based) และสร้างการรับรู้ (perception) ที่ถูกต้องเพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3 พ.ค. 2560
หนังสือ กรมการปกครอง การขอข้อมูลผลการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ปี 2560
1 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560
1 พ.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ
28 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
28 เม.ย. 2560
หนังสือ กรมการปกครอง การตัดโอนงบประมาณ และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2560)
27 เม.ย. 2560
เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 2560
ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30)
26 เม.ย. 2560
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1
25 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 273 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
25 เม.ย. 2560
หนังสือ มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
24 เม.ย. 2560
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
21 เม.ย. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0211.9/ว2105 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัมนาชนบนเชิงพื้นที่ประยกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชน
21 เม.ย. 2560
การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560
21 เม.ย. 2560
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.
20 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว2073 ลว. 19 เม.ย. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)
19 เม.ย. 2560
ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
19 เม.ย. 2560
ที่ มท 0211.1/06350 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานคร)
19 เม.ย. 2560
ที่ มท 0211.1/ว2057 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด
18 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034 ลว 18 เม.ษ. 60 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
18 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 ลว 7 เม.ษ. 60 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560
12 เม.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560
12 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด ที่มท0211.1/ว1985 ลว.12 เม.ย 60 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
11 เม.ย. 2560
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
11 เม.ย. 2560
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
10 เม.ย. 2560
มท 0211.3/ว1774 ลงวันที่ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
5 เม.ย. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
5 เม.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4 เม.ย. 2560
สรุปผลการประชุมเผยแพร่รายงานเรื่อง "Taking on Inequality" ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
4 เม.ย. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2560 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
3 เม.ย. 2560
การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 กรุงเทพมหานคร
31 มี.ค. 2560
การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2
31 มี.ค. 2560
การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
31 มี.ค. 2560
ที่ มท 0211.3/ว1732 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
28 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
28 มี.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป.มท. ฯ
27 มี.ค. 2560
เปลี่ยนแปลงห้องจัดสัมนาโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่3
27 มี.ค. 2560
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560
24 มี.ค. 2560
สรุปสาระสำคัญการอบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตอย่างยั่งยืน
24 มี.ค. 2560
ศอ.ปส.ปค. การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2560
24 มี.ค. 2560
ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (Excel)
24 มี.ค. 2560
แบบรายงานการติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป. แผน 6 เดือน
23 มี.ค. 2560
มท 0211.3/ว1585 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
23 มี.ค. 2560
การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560
23 มี.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี
23 มี.ค. 2560
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2560)
22 มี.ค. 2560
ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู
22 มี.ค. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2)
21 มี.ค. 2560
การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
21 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 ลว 21 มี.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
21 มี.ค. 2560
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 มี.ค. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
20 มี.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่อยู่นอกสถานศึกษา
20 มี.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
17 มี.ค. 2560
มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด
17 มี.ค. 2560
สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5
14 มี.ค. 2560
ที่ มท 0211.3/ว1351 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่องสรุปการประชุมส่งเสริมและพัมนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
13 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2560
13 มี.ค. 2560
'ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด' ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 ลว 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ
13 มี.ค. 2560
"ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานความคืบหน้าตามประเด็นติดตามเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙"
13 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง
10 มี.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธุ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก และส่งดินในพื้นที่ที่เคยเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
10 มี.ค. 2560
มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)
9 มี.ค. 2560
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559)
9 มี.ค. 2560
การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
8 มี.ค. 2560
การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนฯ (Smart Card)
8 มี.ค. 2560
(ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3
8 มี.ค. 2560
นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 มี.ค. 2560
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด"
6 มี.ค. 2560
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพิ่มเติม
6 มี.ค. 2560
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
3 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค
1 มี.ค. 2560
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560
28 ก.พ. 2560
ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
27 ก.พ. 2560
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
27 ก.พ. 2560
การจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
24 ก.พ. 2560
(ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563)
23 ก.พ. 2560
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
23 ก.พ. 2560
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
23 ก.พ. 2560
การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ
22 ก.พ. 2560
(มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
21 ก.พ. 2560
คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
21 ก.พ. 2560
มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 ก.พ. 2560
มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา
21 ก.พ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
21 ก.พ. 2560
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
20 ก.พ. 2560
การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดปี 2560
17 ก.พ. 2560
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
17 ก.พ. 2560
นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ก.พ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย
15 ก.พ. 2560
มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ
15 ก.พ. 2560
มท 0211.3/ว0703 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ก.พ. 2560
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
15 ก.พ. 2560
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14 ก.พ. 2560
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ
14 ก.พ. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
10 ก.พ. 2560
หนังสือ กรมการปกครอง แจ้งให้ยกเลิกโครงการฯ
10 ก.พ. 2560
หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายที่ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด
10 ก.พ. 2560
หนังสือกรมการปกครอง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
9 ก.พ. 2560
มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)
8 ก.พ. 2560
(มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา
8 ก.พ. 2560
(ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
7 ก.พ. 2560
การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
6 ก.พ. 2560
ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรมในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เข้าประกวดผลงาน
6 ก.พ. 2560
มท 0211.1/ว0600 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"
6 ก.พ. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2559
3 ก.พ. 2560
(ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบท(ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเ
2 ก.พ. 2560
มท 0211.3/ว0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธื 2560 เรื่องการละเมิดและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2 ก.พ. 2560
แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559
1 ก.พ. 2560
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
1 ก.พ. 2560
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรม "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30
31 ม.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจ้างบุคลากร
27 ม.ค. 2560
แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
27 ม.ค. 2560
27 ม.ค. 2560
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
26 ม.ค. 2560
แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25 ม.ค. 2560
การสำรวจข้อมูล และรายงานสถานภาพสมาชิกแกนนำ To Be Number One (ครั้งที่ 2)
24 ม.ค. 2560
หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
24 ม.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
20 ม.ค. 2560
แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
19 ม.ค. 2560
รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ
18 ม.ค. 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน
17 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว0193 ลว 17 ม.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันเเละน้ำมันพืช
17 ม.ค. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ม.ค. 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
17 ม.ค. 2560
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
17 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา
16 ม.ค. 2560
การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2560 - 2564
16 ม.ค. 2560
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
12 ม.ค. 2560
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
12 ม.ค. 2560
การติดตามการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ
11 ม.ค. 2560
แนวทางการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด
11 ม.ค. 2560
แจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมฯ พ.ศ.2559
11 ม.ค. 2560
แผนปะการัง
9 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0064 ขอให้เร่งรัดรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินฯ
9 ม.ค. 2560
สรุปความเชื่อมโยงและสรุปแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
5 ม.ค. 2560
การกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4 ม.ค. 2560
วีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
4 ม.ค. 2560
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560
30 ธ.ค. 2559
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. และร่างภารกิจสำคัญของ มท. ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
การรายงานข้อมูลกิจกรรมที่จะจัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ธ.ค. 2559
แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28 ธ.ค. 2559
การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
27 ธ.ค. 2559
แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม
27 ธ.ค. 2559
แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม
27 ธ.ค. 2559
แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2559
แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด(ที่ มท 0211.9/ว 7450 ลว 23 ธ.ค. 59)
22 ธ.ค. 2559
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจ
22 ธ.ค. 2559
แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่
22 ธ.ค. 2559
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอานามัยของประเทศไทย
21 ธ.ค. 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 ธ.ค. 2559
การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)
20 ธ.ค. 2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)
20 ธ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7310 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
20 ธ.ค. 2559
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว7309แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
19 ธ.ค. 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ธ.ค. 2559
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
19 ธ.ค. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ธ.ค. 2559
แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2559 จ.ขอนแก่น
15 ธ.ค. 2559
การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
13 ธ.ค. 2559
หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
13 ธ.ค. 2559
หนังสือ กรมการปกครอง การขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8 ธ.ค. 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย
8 ธ.ค. 2559
แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 260 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
8 ธ.ค. 2559
ระบบการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และ นอ. (Achievement Monitoring System)
7 ธ.ค. 2559
มท 0211.1/ว7049 ลว. 7 ธ.ค. 2559 เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูเเล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60
6 ธ.ค. 2559
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
6 ธ.ค. 2559
การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง" (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว 7026 ลว. 6 ธ.ค. 59)
6 ธ.ค. 2559
มท 0211.1/ว7004 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2 ธ.ค. 2559
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. ครั้งที่ 2/2560
1 ธ.ค. 2559
การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
1 ธ.ค. 2559
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
30 พ.ย. 2559
หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
29 พ.ย. 2559
ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)
29 พ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6879 ลว 29 พ.ย. 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) เพื่อชี้เเจงเเนวทางการเเก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
28 พ.ย. 2559
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28 พ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 รายงานการสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าวเปลือก
26 พ.ย. 2559
วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 เรื่อง สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว
25 พ.ย. 2559
แบบฟอร์มแผนแม่บท ระยะ 20 ปี
25 พ.ย. 2559
ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1
25 พ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/1269 ลว. 24 พ.ย. 59 การดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง"
24 พ.ย. 2559
ขอเลื่อนการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (เฉพาะภาคกลาง)
23 พ.ย. 2559
การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี (วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559)
22 พ.ย. 2559
เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ วันที่ 22 พ.ย. 59
22 พ.ย. 2559
การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
22 พ.ย. 2559
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
22 พ.ย. 2559
วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
17 พ.ย. 2559
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
16 พ.ย. 2559
เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง
14 พ.ย. 2559
การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
14 พ.ย. 2559
หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24229 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
14 พ.ย. 2559
หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24227 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
14 พ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
11 พ.ย. 2559
ผลการประชุม สล.นพช.
10 พ.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
10 พ.ย. 2559
โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
8 พ.ย. 2559
ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60
4 พ.ย. 2559
สรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3 พ.ย. 2559
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ" (มท.0211.9/ว6047 ลว. 20 ต.ค. 59)
2 พ.ย. 2559
การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
2 พ.ย. 2559
โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560
31 ต.ค. 2559
สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ มท.
31 ต.ค. 2559
กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
25 ต.ค. 2559
แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
21 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุก มท 0211.3/ว5976 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
20 ต.ค. 2559
หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง สำรวจความพร้อมการรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
18 ต.ค. 2559
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
18 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
14 ต.ค. 2559
ระบบการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอฯ
14 ต.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA
14 ต.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5894 ลว 13 ต.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
12 ต.ค. 2559
สรุปการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
12 ต.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 9/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
11 ต.ค. 2559
มท 0211.3/ว5828 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ
11 ต.ค. 2559
มท 0211.3/ว5827 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ
11 ต.ค. 2559
การสำรวจข้อมูลชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติม
10 ต.ค. 2559
หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การตัดโอนงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 ต.ค. 2559
หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การดำเนินการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
10 ต.ค. 2559
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
10 ต.ค. 2559
การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ต.ค. 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด
10 ต.ค. 2559
การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว5749 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การบูรณาการในการตรวจเรือโดยสาร เรือนำเที่ยว เเละเรือข้ามฝาก (เรือเฟอร์รี่) ด่วนที่สุด ที่มท.0211.1/ว5755 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เเละร
7 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.1/ว 5677 ลว.5ต.ค.2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
5 ต.ค. 2559
คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4 ต.ค. 2559
การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
4 ต.ค. 2559
การแจ้งปิดโครงการและคืนเงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
3 ต.ค. 2559
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน
3 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581 ลว 30 ก.ย.2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference
3 ต.ค. 2559
การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
29 ก.ย. 2559
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
29 ก.ย. 2559
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
29 ก.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559
29 ก.ย. 2559
ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบ Tele Conference
28 ก.ย. 2559
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 ก.ย. 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
27 ก.ย. 2559
แบบฟอร์ม สสว.300
27 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5480 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน
27 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5479 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่
27 ก.ย. 2559
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560
22 ก.ย. 2559
PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ครั้งที่ 2
22 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5383 ลว 21 กันยายน 2559 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
21 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)
21 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5377เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ (กยจ.)
21 ก.ย. 2559
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2559
การบริหารงบประมาณมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
21 ก.ย. 2559
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564
21 ก.ย. 2559
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทในระดับพื้นที่(เพิ่มเติม)
19 ก.ย. 2559
PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560
16 ก.ย. 2559
ที่ มท 0211.1/ว5242 ลว.15 ก.ย.59 เรื่องการใช้กลไก"คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของเด็กและเยาวชน
13 ก.ย. 2559
การจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด
13 ก.ย. 2559
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2559
12 ก.ย. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5163 ลว 12 ก.ย. 2559 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจน
12 ก.ย. 2559
การตรวจสอบยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
8 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
6 ก.ย. 2559
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
5 ก.ย. 2559
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 ก.ย. 2559
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
1 ก.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2559
1 ก.ย. 2559
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ 2560
1 ก.ย. 2559
เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
29 ส.ค. 2559
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560
29 ส.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4581 ลว 29 ส.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
29 ส.ค. 2559
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
25 ส.ค. 2559
ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ
25 ส.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4800 ลว 25 สิงหาคม 2559 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)
24 ส.ค. 2559
ประสานงานสำนักงาน BLO ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในระดับพื้นที่
23 ส.ค. 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23 ส.ค. 2559
การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560
22 ส.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.
19 ส.ค. 2559
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
19 ส.ค. 2559
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ส.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4582 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
9 ส.ค. 2559
วิทยุในราชการ ที่ มท 0211.1/ว1096
8 ส.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 7/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
5 ส.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559
3 ส.ค. 2559
อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)
2 ส.ค. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559
2 ส.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4297 ลว 29 ก.ค. 59
2 ส.ค. 2559
การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ส.ค. 2559
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2559
29 ก.ค. 2559
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
28 ก.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4268 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และ
28 ก.ค. 2559
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว4267 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
28 ก.ค. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของกระทรวงมหาดไทย
28 ก.ค. 2559
แนวทางการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด/โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ของประชาชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
28 ก.ค. 2559
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สอง ของหน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.ค. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
27 ก.ค. 2559
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
27 ก.ค. 2559
แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน
25 ก.ค. 2559
Agri-Map
25 ก.ค. 2559
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4172 ลว. 25 กรกฎาคม 2559
22 ก.ค. 2559
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
21 ก.ค. 2559
กำหนดการ (ใหม่) งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่
21 ก.ค. 2559
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 (ไตรมาส 4)
21 ก.ค. 2559
ระเบียบวาระการประชุมการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในวันที่ 21 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559
แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
13 ก.ค. 2559
ที่ มท. 0211.1/ว3250 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยกลไกคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ มท 0211.1/ว3743 เรื่อง การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดี
13 ก.ค. 2559
เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย
13 ก.ค. 2559
หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ
12 ก.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ
12 ก.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3963 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
12 ก.ค. 2559
ขอให้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) กำหนดตัวบุคคลเป็นแกนกลางของทั้งสองฝ่าย (ไทย - กัมพูชา)
11 ก.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน ปลัด กทม.)
11 ก.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)
11 ก.ค. 2559
แจ้งเวียนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559
8 ก.ค. 2559
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันตัวคดียาเสพติด
8 ก.ค. 2559
เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
8 ก.ค. 2559
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
8 ก.ค. 2559
งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559
7 ก.ค. 2559
งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
7 ก.ค. 2559
คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
7 ก.ค. 2559
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสายหยุด ทวิพัฒน์ บิดานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
5 ก.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3832 ลว 5 ก.ค. 59 เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร
5 ก.ค. 2559
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เพื่อจัดสรรให้ ศอ.ปส.จ. ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
1 ก.ค. 2559
หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง
1 ก.ค. 2559
หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง
30 มิ.ย. 2559
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
29 มิ.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
28 มิ.ย. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564
28 มิ.ย. 2559
การตัดโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด)
28 มิ.ย. 2559
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายทวี จองพานิช บิดา ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม
27 มิ.ย. 2559
สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม
24 มิ.ย. 2559
รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
22 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
22 มิ.ย. 2559
หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว903 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลว 22 มิถุนายน 2559
22 มิ.ย. 2559
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
21 มิ.ย. 2559
โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
21 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
20 มิ.ย. 2559
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561
17 มิ.ย. 2559
ที่ มท. 0211.1/ว3447 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเชื่อมโยงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย
17 มิ.ย. 2559
ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว.15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
15 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
15 มิ.ย. 2559
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
15 มิ.ย. 2559
นายทองคำ เขื่อนทา (ป.ช.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม
15 มิ.ย. 2559
นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงาน ก.ถ.สป. ถึงแก่กรรม
15 มิ.ย. 2559
การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย
15 มิ.ย. 2559
สำรวจครุภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
9 มิ.ย. 2559
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap)
8 มิ.ย. 2559
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
7 มิ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy
7 มิ.ย. 2559
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"
7 มิ.ย. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3239 ลว 7 มิถุนายน 2559
6 มิ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
6 มิ.ย. 2559
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม ศรีขวัญ มารดานายวิชัย ศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
6 มิ.ย. 2559
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2559
3 มิ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน
3 มิ.ย. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0211.1/3136
3 มิ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
2 มิ.ย. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3110 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2 มิ.ย. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
2 มิ.ย. 2559
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย
2 มิ.ย. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
2 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1 มิ.ย. 2559
การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
1 มิ.ย. 2559
ประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)
31 พ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3020 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ให้รายงานการดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้า
26 พ.ค. 2559
การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในที่ดีขึ้น ฯ
25 พ.ค. 2559
ที่ มท 0211.1/ว2908 ลว 25 พ.ค. 59 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"
25 พ.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559
24 พ.ค. 2559
โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข"
17 พ.ค. 2559
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนประชารัฐ ผ่านระบบ NISPA
16 พ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2686 ลว 16 พ.ค. 59 เรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบ
16 พ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2676 ลว 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเห
13 พ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7442 ลว 14 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice)ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
13 พ.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดกรณีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
11 พ.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559
11 พ.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559
11 พ.ค. 2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
10 พ.ค. 2559
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
10 พ.ค. 2559
สรุปผลการเสวนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
4 พ.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.
3 พ.ค. 2559
ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ
2 พ.ค. 2559
การจัดทำประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)
2 พ.ค. 2559
แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
29 เม.ย. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรครู ข
29 เม.ย. 2559
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง
27 เม.ย. 2559
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2559
การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.
22 เม.ย. 2559
อาสาสมัครแรงงาน
21 เม.ย. 2559
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
21 เม.ย. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
20 เม.ย. 2559
การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
19 เม.ย. 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ มท 0211.1/ว1977
18 เม.ย. 2559
วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว 2115 ตรวจสอบข้อมุลโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร
18 เม.ย. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณฯของ สป.มท. งวดที่2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4(ศอ.ปส.มท.) /ว1928 ลว. 4 เม.ย. 59
18 เม.ย. 2559
การจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11 เม.ย. 2559
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 เม.ย. 2559
เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร
5 เม.ย. 2559
ซักซ้อมแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)
5 เม.ย. 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2
4 เม.ย. 2559
การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
4 เม.ย. 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สป.มท.
1 เม.ย. 2559
เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)
1 เม.ย. 2559
เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559
1 เม.ย. 2559
เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559
1 เม.ย. 2559
vcs มอบนโยบายตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
1 เม.ย. 2559
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
31 มี.ค. 2559
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
30 มี.ค. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป. (ฉบับทบทวน)
29 มี.ค. 2559
มท 0203.2/ว1802 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556
29 มี.ค. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1800 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง กรอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
29 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
29 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด แบบฟอร์มการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
28 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1768 เรื่อง การทบทวนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี
28 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1747 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
25 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1746 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
25 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1743 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่องการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด
24 มี.ค. 2559
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก
24 มี.ค. 2559
หนังสือ ด่วนมาก มท ที่ 0211.9/ว1620 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
22 มี.ค. 2559
มท0211.1/ว1657 ส่งคืนเงินงบประมาณตำบลละ5ลบ.
21 มี.ค. 2559
แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)
21 มี.ค. 2559
แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)
21 มี.ค. 2559
ว1602แนวทางปฏิบัติในการทดสอบฯเพื่อการตรวจรับงานฯตำบลละ5ลบ.
18 มี.ค. 2559
มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
18 มี.ค. 2559
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก
17 มี.ค. 2559
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1ตำรวจ1โรงเรียน)
17 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1571 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ (เพิ่มเติม) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)
16 มี.ค. 2559
แจ้งรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล หรือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก
16 มี.ค. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ
16 มี.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1545 สรุป การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
15 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1531 ลว 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดทำการก่อหนี้และจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
11 มี.ค. 2559
เอกสารเพิ่มเติม - การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
11 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1477 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและทำการจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
11 มี.ค. 2559
เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย
11 มี.ค. 2559
การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
11 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1448 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
11 มี.ค. 2559
การจัดทำ การกำหนด และการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
10 มี.ค. 2559
การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.
10 มี.ค. 2559
หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว1440 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
8 มี.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1386 ลว 8 มี.ค. 59
7 มี.ค. 2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
7 มี.ค. 2559
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
7 มี.ค. 2559
กำหนดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
4 มี.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1321 ลว 4 มี.ค. 59
4 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1299 ลว. 3 มี.ค. 59 เรื่อง การมอบอำนาจในการจดทะเบียนเครื่องจักรกล
4 มี.ค. 2559
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ
3 มี.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1294 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2559 เรื่องให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการบันทึกข้อมูล PO โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
2 มี.ค. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว 1200 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559
29 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1187 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
26 ก.พ. 2559
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559
24 ก.พ. 2559
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558
24 ก.พ. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว1096 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
17 ก.พ. 2559
แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
17 ก.พ. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว0907 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
17 ก.พ. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0981 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเร่งรัดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นของประชาชน
17 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0982 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
17 ก.พ. 2559
หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0908 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0935 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
16 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0936 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
16 ก.พ. 2559
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
15 ก.พ. 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
15 ก.พ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/98 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง หัวหน้าสำหนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
10 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0817 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ
10 ก.พ. 2559
ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
10 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0815 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
10 ก.พ. 2559
แผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 ก.พ. 2559
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)
8 ก.พ. 2559
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 ก.พ. 2559
หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
4 ก.พ. 2559
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0703 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
3 ก.พ. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0662 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
2 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด มท. 0211.1/ว601 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือจังหวัดให้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
1 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม
29 ม.ค. 2559
ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
29 ม.ค. 2559
หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว0593 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
29 ม.ค. 2559
การเร่งรัดโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
28 ม.ค. 2559
แบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ งบรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
27 ม.ค. 2559
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
27 ม.ค. 2559
แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 ม.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0490 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
22 ม.ค. 2559
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)
21 ม.ค. 2559
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
18 ม.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว320 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
18 ม.ค. 2559
เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ มท.
18 ม.ค. 2559
วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ
15 ม.ค. 2559
มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
15 ม.ค. 2559
แฟ้มบรรยายการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น
15 ม.ค. 2559
แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
14 ม.ค. 2559
ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
14 ม.ค. 2559
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
14 ม.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
13 ม.ค. 2559
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์
13 ม.ค. 2559
หนังสือ มท ที่ 0211.9/7348 ลว 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11 ม.ค. 2559
ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ
11 ม.ค. 2559
ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59
8 ม.ค. 2559
ที่ นร 0505/ว 421 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558
8 ม.ค. 2559
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/256 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 แบบรายงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
7 ม.ค. 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6 ม.ค. 2559
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559
5 ม.ค. 2559
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีพืชน้ำอย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0036 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
30 ธ.ค. 2558
วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ
25 ธ.ค. 2558
มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ
24 ธ.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 7685 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล
24 ธ.ค. 2558
รวมแฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
22 ธ.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7612 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ
21 ธ.ค. 2558
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)
18 ธ.ค. 2558
แผนที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
17 ธ.ค. 2558
โครงการตามมาตรการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/58
17 ธ.ค. 2558
แผนที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์
16 ธ.ค. 2558
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบประชุมทางไกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
15 ธ.ค. 2558
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว 7442 การรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
14 ธ.ค. 2558
สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มท0211.1/ ว7379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
9 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.2/ว 7367 ลว 9 ธ.ค. 58 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
9 ธ.ค. 2558
พระกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย
8 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว37350 แก้ไขแบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ...เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (แบบ พชภ. 04)
8 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว7345 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ
8 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว7329 การขออนุญาตใช้สถานที่ตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
8 ธ.ค. 2558
เชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
8 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว7320 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ
8 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว7319 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ
4 ธ.ค. 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3)
4 ธ.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
3 ธ.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณ BIKE FOR DAD
2 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล
2 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/22769 เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมเป็นอยู่ระดับตำบล
2 ธ.ค. 2558
ที่ มท 0211.1/ว22770 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
30 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7197 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
30 พ.ย. 2558
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ
26 พ.ย. 2558
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)
25 พ.ย. 2558
การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
24 พ.ย. 2558
การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559
24 พ.ย. 2558
เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 24 พ.ย. 58
24 พ.ย. 2558
วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7064 ลว. 24 พฤศจิกายน 2558
23 พ.ย. 2558
วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7003 สรุปผลประชุม Video Conference 19 พฤศจิกายน 2558
20 พ.ย. 2558
8 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ
19 พ.ย. 2558
เอกสารประกอบการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ คลินิกให้คำปรึกษาจังหวัดอำเภอฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 58
18 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6924 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ
16 พ.ย. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบรายจ่ายอื่น
13 พ.ย. 2558
แจ้งการโอนจัดสรรงบบริหารโครงการฯ (ที่ มท.0211.1/ว882 ลว.13 พ.ย.58)
12 พ.ย. 2558
มท0211.1/ว 6615 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
11 พ.ย. 2558
ที่ มท 0211.1/ว6616 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
11 พ.ย. 2558
การประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
11 พ.ย. 2558
การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม
10 พ.ย. 2558
การตรวจติดตามการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล
10 พ.ย. 2558
วิทยุสรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ มท. 4 พ.ย. 58
10 พ.ย. 2558
ทบทวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
9 พ.ย. 2558
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 พ.ย. 2558
หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร
3 พ.ย. 2558
โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (ปรับปรุง)
3 พ.ย. 2558
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
30 ต.ค. 2558
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6488 ลว. 30 ต.ค. 58 เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
30 ต.ค. 2558
การตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนแรก
29 ต.ค. 2558
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
29 ต.ค. 2558
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ
29 ต.ค. 2558
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง
27 ต.ค. 2558
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด
27 ต.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเ
27 ต.ค. 2558
การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.
27 ต.ค. 2558
การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561
26 ต.ค. 2558
หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559
26 ต.ค. 2558
หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย
22 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
19 ต.ค. 2558
หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
19 ต.ค. 2558
สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสิรมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ
19 ต.ค. 2558
ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
19 ต.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด
16 ต.ค. 2558
ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด
16 ต.ค. 2558
หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
15 ต.ค. 2558
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
15 ต.ค. 2558
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย
15 ต.ค. 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
14 ต.ค. 2558
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
14 ต.ค. 2558
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
11 ต.ค. 2558
การติดตามและประเมิน