การประชุม ครม. สัญจร
3 ก.ค. 2561
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561)
31 พ.ค. 2561
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)
29 มี.ค. 2561
สรุปการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก (จ.จันทบุรี และตราด) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
20 ก.พ. 2561
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2560
13 ก.พ. 2561
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560
24 ม.ค. 2561
สรุปการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.สุโขทัยและพิษณุโลก) ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560
24 ม.ค. 2561
สรุปการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (จ.สงขลาและปัตตานี) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560
22 ม.ค. 2561
สรุปรายงานการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
19 ม.ค. 2561
การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๑
20 ธ.ค. 2560
การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗
20 ก.ย. 2560
สรุปผลการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
18 ส.ค. 2560
ประเด็นถาม - ตอบการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของนายกรัฐมนตรี