ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4479 ลว 9 ส.ค. 61
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13124 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง กทม. ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13125 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13126 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13127 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13128 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/13129 ลว 9 ส.ค. 61
ถึง ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายชื่อตลาดของแต่ละกระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

  กระทรวงคมนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร

   กระทรวงพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

   กระทรวงวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร

   กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 386 ลว 6 ส.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร


เสนอโดย