ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/13115 ลว. 9 ส.ค. 2561 >>>> DOWNLOAD

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 4471 ลว. 9 ส.ค. 2561 >>>> DOWNLOAD

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 4472 ลว. 9 ส.ค. 2561 >>>> DOWNLOAD


เสนอโดย กมน. 50611