ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงและร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1

เรื่อง การประชุมชี้แจงและร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4357 ลว. 3 ส.ค. 61 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 28 จังหวัด ตามเอกสารแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร


เสนอโดย 50034