ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว4333 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 


หากมีข้อสงสัย กรุณาประสานโดยตรงกับ
กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 9087 


เสนอโดย ศอ.ปส.มท.