ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 628 ลว. 31 ก.ค. 61 
     ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ. 2603/4170 ลว. 20 ก.ค. 61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร 

3. คู่มือเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561/62
     ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

 


เสนอโดย 50034