ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3779 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3779 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก


เสนอโดย กสม.สนผ.สป. 50447