ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการของ มท. เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค. 2561 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

1. การมอบนโยบายและข้อสั่งการ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล)

3. การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

    3.1 แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์)

    3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม)

4. คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด  จันทมฤก)

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

1. การมอบนโยบายและข้อสั่งการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

3. การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

    3.1 การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    3.2 การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

         (1) การดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงแรม

         (2) การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

    3.3 การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย อธิบดีกรมที่ดิน

        (1) ที่สาธารณประโยชน์ กระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ฯลฯ

        (2) งานกรมที่ดิน

    3.4 การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

    3.5 การมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์)

 


เสนอโดย มนตรี (มท.50577)