ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 3/2561

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 3669 ลว. 6 ก.ค. 2561 >> ดาวน์โหลดเอกสาร 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 3670 ลว. 6 ก.ค. 2561 >> ดาวน์โหลดเอกสาร 


เสนอโดย กมน. 50611