ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 3652 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561

- ระบบสารสนเทศแบบสอบถามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

- หนังสือที่อ้างถึง

หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลให้ประสานได้โดยตรงที่ น.ส.รุจา  อดิศรกาญจน์ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5922 0033


เสนอโดย มนตรี (มท.50577)