ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3288 ลว. 20 มิ.ย. 61 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลดเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการเบิกจ่าย

 


เสนอโดย