ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ครั้งที่ 2/2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3270 ลว. 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ครั้งที่ 2/2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

เสนอโดย