ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2561)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว3248 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561 >>> Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว3249 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561 >>> Download


เสนอโดย กมน. 50611