ข่าว/สาระน่ารู้

ไทยนิยม ยั่งยืน (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

 

แผนงาน/โครงการไทยนิยมยั่งยืน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ

กรอบหลักการ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข - เเผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 109,700,000 บาท 
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 14,776,600 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน
    - กรมชลประทาน งบประมาณ 9,966,409,600 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 45,690,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - การยางแห่งประเทศไทย งบประมาณ 1,508,286,400 บาท

4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 29,680,100 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

5) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 5,278,394,100 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน)      
    - กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 518,900,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน)      

6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
    - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งบประมาณ 23,239,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - กรมหม่อนไหม งบประมาณ 45,387,500 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 22,278,900 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

7) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
     - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 66,690,500 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

8) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 1,017,917,200 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

9) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรุปผลผลิตทางการเกษตร
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 410,908,100 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

10) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรุปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
      - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 340,429,900 บาท
         (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

11) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
      - กรมชลประทาน งบประมาณ 3,548,020,900 บาท
         (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
      - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งบประมาณ 200,000,000 บาท

13) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
      - กรมการค้าภายใน งบประมาณ 6,118,600 บาท

 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเเก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เเละสร้างการเติบโตจากภายใน

กรอบหลักการ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน เเผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพเเละพัฒนาคุณชีวิต

1) โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณ 153,218,000 บาท
    - กรมการค้าภายใน งบประมาณ 39,663,300 บาท
    - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า งบประมาณ 40,000,000 บาท   

2) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ งบประมาณ 221,575,000 บาท
    - กรมการข้าว งบประมาณ 18,240,600 บาท
    - กรมชลประทาน งบประมาณ 187,554,500 บาท
    - กรมประมง งบประมาณ 198,750,000 บาท
    - กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 12,259,800 บาท
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 11,097,600 บาท
    - กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ 1,068,400 บาท
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 31,104,000 บาท
    - กรมหม่อนไหม งบประมาณ 7,253,400 บาท
    - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 4,174,000 บาท

3) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
    - กรมการจัดหางาน งบประมาณ 39,246,000 บาท
    - กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน งบประมาณ 2,068,157,600 บาท

กรอบหลักการ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข - เเผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจเเละพัฒนาศักยภาพชุมชน

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
    - กรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 106,291,000 บาท

2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องที่ยว
    - กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช งบประมาณ 72,000,000 บาท

3) โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค่าอัญมณีและเครื่องประดับ)
    - สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบประมาณ 19,400,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน)
    - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 20,000,000,000 บาท

5) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
    - กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 9,328,118,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอย่างยั่งยืน
    - สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ 15,737,500 บาท

7) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
    - กรมศิลปากร งบประมาณ 6,581,000 บาท 

8) โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา
     - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม งบประมาณ 22,000,000 บาท

9) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
     - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ งบประมาณ 20,000,000,000 บาท

      --------------------------------------------------------------------------------


เสนอโดย 50034