กิจกรรม
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ สป.มท. VCS

รายละเอียดกิจกรรม :การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) เป็นประธานการประชุม