กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว397 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 08 ส.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว372 ลงวันที่ 27 ก.ค 60 (ประชุม ครม. 25 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว361 ลงวันที่ 20 ก.ค 60 (ประชุม ครม. 18 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว344 ลงวันที่ 12 ก.ค 60 (ประชุม ครม. 11 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว334 ลงวันที่ 6 ก.ค 60 (ประชุม ครม. 4 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 08 ส.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 8 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 25 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 31 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 18 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 19 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 4 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 30 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 20 มิ.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4406 ลงวันที่ 8 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 25 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4202 ลงวันที่ 31 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 18 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 12451 ลงวันที่ 21 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 11 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4017 ลงวันที่ 19 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 4 ก.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว11135-6 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 20 มิ.ย. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4666 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 08 ส.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4407,4408 ลงวันที่ 8 ส.ค. 60 (ประชุม ครม. 25 ก.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4200 ลงวันที่ 31 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 18 ก.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4053 ลงวันที่ 21 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 11 ก.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 4018 ลงวันที่ 19 ก.ค. 60 (ประชุม ครม. 4 ก.ค. 60) 
  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 4/2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป